Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Izraelu (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Izrael.
Fotografija: Izrael. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Izrael. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja

 
             KORAK                                                                  TRAJANJE        STROŠKI
1. Overitev dokumentacije za registracijo pri odvetniku
Pred registracijo je treba pri odvetniku overiti naslednje dokumente:
-      vlogo za registracijo družbe;
-      podpisano izjavo direktorjev, da izpolnjujejo pravne pogoje za prevzem funkcije,
-      ustanovni akt družbe s podpisi vseh družbenikov z izjavo o pravni sposobnosti družbenikov.
-      Strošek: od 1.824 NIS (priporočena najnižja tarifa Odvetniške zbornice).
3 dni od 1.859 NIS
2. Vpis v Register družb pri Ministrstvu za pravosodje
Za registracijo je treba predložiti naslednjo overjeno dokumentacijo:
-      vlogo za registracijo družbe;
-      podpisano izjavo direktorjev, da izpolnjujejo pravne pogoje za prevzem funkcije,
-      ustanovni akt družbe s podpisi vseh družbenikov z izjavo o pravni sposobnosti družbenikov.
Ob registraciji dobi družba identifikacijski certifikat.
2 dni 2.654 NIS +4 NIS za vsako stran ustanovnega akta
3. Registracija za neposredne davke
Družbo je treba registrirati za neposredne davke pri Oddelku za davek na dohodek pri Ministrstvu za finance. Priloge:
-      statut družbe,
-      identifikacijski certifikat družbe.
Z registracijo za davke družba tudi avtomatsko prijavi zaposlene pri Nacionalnem inštitutu za zavarovanje, s čimer vstopi v sistem zdravstvenega, pokojninskega in socialnega varstva.
7 dni ni stroškov
4. Registracija za namene DDV
Družba mora biti registrirana za namene DDV pri Oddelku za carine in DDV pri Ministrstvu za finance.
Priloge:
-      statut družbe,
-      identifikacijski certifikat družbe,
-      kopije osebnih izkaznic vseh direktorjev,
-      pogodba o najemu ali lastništvu poslovnih prostorov,
-      številka bančnega računa.
 
1 dan, poteka hkrati s prejšnjim postopkom ni stroškov
Vir: Svetovna banka 2017
 

Vrste organizacijskih oblik družb oziroma podjetij

 
Družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, kapitalska  družba z neomejeno odgovornostjo (javna, nejavna), komanditna družba, delniška družba in proizvodna ter trgovska zadruga.
image_alt
Luksuzni hotel, vklesan v hrib pod oljčnim nasadom

Delniška družba (Public Limited Company):

 
Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo ustanovi najmanj sedem pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.
 
Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana; višino določa statut družbe. Lahko je v denarju ali stvareh. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Delnice so lahko imenske ali prinosniške, navadne in prednostne. Družbe, ki kotirajo na izraelski borzi ne smejo izdajati delnic brez glasovalne pravice.

Organi upravljanja: Družba mora imeti upravo, ki jo sestavljajo najmanj 3 direktorji (2 zunanja direktorja in predsednik uprave). Omejitev glede državljanstva članov uprave ni. Skupščina delničarjev se sklicuje letno.
   

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company):

 
Ustanovitelji/družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden do največ 50 ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.
 
Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana; višino določa statut družbe. Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki niso prosto prenosljivi, kar mora statut družbe izrecno določati.
 
Upravljanje: Družbo vodi direktor ali uprava. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Obe družbi sta oblikovani po anglosaškem vzoru. Bistvena razlika je v tem, da delniška družba izdaja delnice, ki so predmet javne ponudbe, medtem ko mora imeti družba z omejeno odgovornostjo v statutu določeno omejitev prenosa deležev. Sicer med obema oblikama ni bistvenih razlik. 
 

Davčno okolje

 
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)
 
17%

Standardna stopnja je 17 % kar je pod povprečjem OECD. Povprečna standardna stopnja DDV / GST¹ v OECD je bila 31. decembra 2020 19,2%. Prejšnja standardna stopnja DDV v Izraelu je leta 2014 znašala 18%. Oktobra 2015 se je spremenila na sedanjo raven.
 
Ničelna stopnja velja za izvoz in za številne druge dobave blaga in storitev (dobava svežega sadja in zelenjave, dobave v proste cone, mednarodni transport blaga, turistične storitve nerezidentom), nekatere transakcije pa so izvzete. Banke in druge finančne institucije plačujejo davke, enakovredne DDV, po stopnji 17% glede na njihovo skupno plačo in dobiček.
 
Davek na dodano vrednost (DDV) se obdavči za vsako transakcijo, izvedeno v Izraelu, za uvoz blaga vsake osebe in za opravljanje storitev po enotni stopnji od vsote transakcije ali cene blaga.
 
image_alt
To so najdražja živila na svetu

Registracija je obvezna za vse rezidenčne družbe. Nerezidenčne družbe morajo imeti zastopnika za namene DDV. Imenovati ga morajo v roku 30 dni od začetka komercialne dejavnosti v Izraelu.
 
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek 1961 s podzakonskimi akti, Zakon o davku na dodano vrednost.
 
Turisti se lahko kvalificirajo za vračilo DDV v Izraelu. DDV pomeni "davek na dodano vrednost". Številni izdelki in blago, ki ga turisti kupijo med obiskom Izraela, se doda DDV.
 

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

 
23%
 
Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je leta 2021 23% (ista stopnja kot leta 2020). Poslovne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu o spodbujanju kapitalskih naložb, so upravičene do znižanih davčnih stopenj glede na njihovo lokacijo in druge pogoje - izraelske družbe, ki imajo status prednostne družbe (proizvodne in tehnološke družbe, ki najmanj 25 % dohodka realizirajo z izvozom, t.i. preferred companies), so obdavčene z nižjo davčno stopnjo. Ta znaša 7,5 % za družbe, locirane v Coni A in 16 % za ostale prednostne družbe.
 
Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo so dejansko upravljane ali nadzirane v Izraelu, ali ki so ustanovljene po izraelskem pravu) in nerezidenti. Kot nerezidenčne se za obdobje 10 let obravnavajo tudi družbe, ki jih ustanovijo novi izraelski rezidenti ali izraelski rezidenti, ki so se po 10 ali več letih vrnili v Izrael. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Izraelu in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Izraelu.
 
Izrael. Foto: Shutterstock
Izrael. Foto: Shutterstock

Davčna osnova je dobiček družbe (poslovni dohodki, zmanjšani za priznane stroške). Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so vključene v davčno osnovo, vendar se lahko uveljavlja v tujini plačani davek. Davčna stopnja znaša 25 % oz. 20 % za dividende, ki jih izplačajo prednostne družbe (4 % za dividende prednostnih družb, izplačane nerezidentom). Dividende, ki izvirajo iz prodaje osnovnih sredstev, se obravnavajo kot kapitalski dobički.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo davka na dohodek, pri čemer se upošteva čas, ko so nastali in vrsta sredstev, iz katerih izvirajo, kot tudi sprememba vrednosti zaradi inflacije. Kapitalski dobički nerezidentov iz delnic, ki kotirajo na borzi v Tel Avivu, so izvzeti iz davčne osnove.

Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej, prenos izgub nazaj ni dovoljen.
 
Davčne olajšave: na voljo so številne davčne olajšave (spodbude za tuje investicije, proste cone, olajšave za R&D naložbe idr.).
 

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

 
10 – 50%
 
Izraelski prebivalci morajo univerzalno plačati dohodnino, socialno varnost, davek na zdravstveno zavarovanje in davek na kapitalski dobiček. Nerezidenti so obdavčeni za dohodke, prejete v Izraelu, po enakih stopnjah kot rezidenti (čeprav se prispevki za socialno varnost razlikujejo).
 
Letna raven dohodka (NIS) Davčna stopnja 2020
0 - 75.960 10%
75.961 - 108.960 14%
108.961 - 174.960 20%
174.961 - 243.120 31%
243.121 - 505.920 35%
505.921 - 651.600 47%
več kot 651.600 50%
 

Ostali davki

  • Davki za nakup nepremičnin v Izraelu:V Izraelu zakon od kupca zahteva, da plača nakupni davek. Stopnja tega odkupnega davka je progresivna in se lahko giblje med 3,5% do 6%, odvisno od narave nepremičnine, zemljišča, stanovanja ali druge izraelske nepremičnine.
  • Davek za zdravstveno zavarovanje: se obračuna 3,10% pri prvem ILS 6,331 in 5% pri razliki med 6,331 ILS in najvišjim mesečnim nadomestilom 44,020 ILS. Nerezidenti niso obdavčeni z davkom na zdravstveno zavarovanje.
Vir.nbn.org.il
image_alt
Hči Steva Jobsa ne bo podedovala niti centa

Poslovne navade pri potovanju v Izrael, letalske povezave in aktualna situacija v zvezi s koronavirusom


Državni prazniki in dela prosti dnevi v Izraelu:
v letu 2021  
28. marec - 3. april pasha
15. april jom ha'acmaut (dan neodvisnosti Izraela)
17. maj šavuot (binkošti)
7. september roš hašana (judovsko novo leto)
8. september roš hašana (dela prost dan)
16. september jom kipur (dan sprave)
21. september sukot
28. september šmini aceret in simhat tora
 
Vir: www.timeanddate.com

Izraelski shabbat se začne s sončnim zahodom v petek zvečer in traja do sončnega zahoda v soboto. Prazniki se podobno začnejo s sončnim zahodom dan pred dejanskim praznikom in se zaključijo s sončnim zahodom na dan praznika. Med shabbatom in večjimi prazniki so judovske trgovine, pisarne, podjetja in ustanove zaprte. Prav tako ne obratuje javni prevoz, čeprav so taksiji večinoma na voljo. Kosher restavracije so večinoma zaprte, čeprav hotelske sobne postrežbe nudijo omejeno ponudbo. Ostale restavracije so odprte. Muzeji so običajno odprti vsaj nekaj ur v soboto, vendar pa je vstopnice potrebno kupiti dan prej.
 
Izraelci se počasi prilagajajo svetovljanskemu življenjskemu stilu in veliko Izraelcev se odloča za 5 in ne več 6-dnevni delovni teden. Veliko trgovin in podjetij je zaprtih tako v petek kot tudi soboto. Priporočljivo je, da se v naprej prepričate, ali je določena trgovina, podjetje ali restavracija odprta v petek. V Izraelu je nedelja prvi delovni dan novega tedna.
 
Vir: https://new.goisrael.com/
 

Priporočena dnevnica znaša:  44 USD

 
Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj: informacije dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/.
 
Električna napetost: 220/380 voltov, 50 Hz. Vtičnice so tri-rogate. Potreben je adapter.
 
Vstop v državo: Slovenski državljani za vstop v Izrael vizuma ne potrebujejo.  Potni list mora biti veljaven vsaj še šest mesecev od dneva načrtovanega odhoda iz države. Pomemben nasvet: Če imate namen iz Izraela potovati v druge arabske države, je zelo priporočljivo, da na meji uradnika (še predenj še prične postopek prijave v državo) prosite, da naj vam potnega lista ne žigosa, saj se lahko zgodi, da boste imeli težave pri vstopu v katero od arabskih držav. Obvezno morate v takšnem primeru izpolniti obrazec 17L, na katerega morate napisati vse svoje podatke. Na ta obrazec vam bodo nato dali žig o vstopu/izstopu v (iz) državo(e). Odl leta 2013 dalje, Izrael ne žigosa več potnih listov ob prihodu na Ben Guironsko letališče v Tel Avivu. Namesto žiga vam dajo listek v velikosti kreditne kartice, ki velja kot vizum. Ko boste državo zapuščali, morate ta listek imeti obvezno pri sebi, kot dokaz kako in kdaj ste vstopili v Izrael. Za nadaljnje informacije se obrnite na veleposlaništvo Izraela na Dunaju.
 
Obvestilo: V Izraelu ni večjih zdravstvenih težav, prav tako se turistom pred vstopom ni potrebno cepiti za katero izmed nevarnih bolezni. Lekarne in bolnišnice so na voljo v vseh večjih mestih. Zdravstvena oskrba ima standarde zahodno evropskih držav. Vso medicinsko osebje in farmacevti govorijo tekoče angleško. Priporoča pa se turistično zdravstveno zavarovanje. Voda in javnega vodovoda (pipe) je popolnoma varna za pitje v vseh velikih mestih in tudi na podeželju. Hrana, ki jo je možno kupiti na ulici je varna in čista, prav tako ocvrte jedi, ribe in različne solate. Preden se turist odloči za nakup hrane na ulici, pa je potrebno premisliti ali je užitna ali ne. Zelo pomembno zaradi zelo toplega vremena in podnebja, je obvezna oprema na ogledih zaščita pred soncem in uživanje veliko vode.
 
image_alt
16-letni podjetnik lansiral novo kriptovaluto

Nasvet: V državi lahko pride do hitrega poslabšanja varnostnega položaja, zato slovenskim državljanom, ki potujejo v Izrael, svetujemo posebno previdnost in spremljanje medijskih poročil o aktualnem dogajanju. Prav tako svetujemo upoštevanje navodil ter odločitev lokalnih varnostnih organov in civilne zaščite.
 
V državi prihaja do varnostnih incidentov na širšem območju starega mestnega jedra Jeruzalema, v Izraelu (obmejna območja z Gazo, Sirijo in Libanonom, širše območje mesta Um al Fahm) in Palestini (v Gazi in na Zahodnem bregu, vključno z Betlehemom in vzhodnim Jeruzalemom).
 
Zaradi možnosti raketnih izstrelkov iz Gaze na okoliške kraje v Izraelu odsvetujemo vsa ne nujna potovanja na območje v bližini meje z Gazo. Občasno prihaja do zaostritve varnostne situacije na območju Golana, ki meji s Sirijo, zato odsvetujemo vsa potovanja na to območje. Odsvetujemo tudi ne nujna potovanja v neposredno bližino meje z Libanonom.
 
Svetujemo izogibanje vsem demonstracijam in množičnem zborovanjem, spremljanje medijskih poročil o dogajanju ter upoštevanje nasvetov lokalnih oblasti. Zaradi možnih protestov, ki lahko prerasejo v nasilje in spopade, odsvetujemo ne nujna potovanja na širše območje starega mestnega jedra Jeruzalema, posebej ob petkih. Previdnost zaradi možnih protestov in demonstracij svetujemo tudi pri gibanju v posameznih mestih.
 
Opozarjamo na  nevarnost  terorističnih napadov. Svetujemo posebno pozornost na javnih mestih znotraj urbanih področij in odsvetujemo zadrževanje na krajih, kjer se zbira večje število ljudi.
 
Svetujemo previdnost pri uporabi javnih prevoznih sredstev v mestih, predlagamo uporabo taksijev ali t.i. sherut-ov (mini-busov). Svetujemo tudi previdnost pri uporabi javnih prevoznih sredstev med posameznimi kraji v državi. Pogosti so napadi s kamenjem na vozila na nekaterih območjih Zahodnega brega.
 
Izrael, zastava. Foto: Shutterstock
Izrael, zastava. Foto: Shutterstock

Priporočamo, da se državljani pred morebitnim potovanjem v Izrael pozanimajo o varnostnih razmerah na Ministrstvu za zunanje zadeve ali na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tel Avivu.
 
Kadar slovenski državljani nameravajo preko Izraela vstopiti na ozemlje Palestine (Zahodni breg in Gaza), naj se o postopku predhodno pozanimajo na izraelskem veleposlaništvu na Dunaju.
 
Osebe, ki potujejo v Izrael, so lahko tako ob vstopu kot izstopu iz države deležne podrobnih vprašanj o kraju, namenu, dolžini in drugih okoliščinah svojega potovanja. Običajno so temeljito pregledani tudi prtljaga, osebni predmeti in oblačila. Lahko se zgodi, da izraelski varnostni organi zahtevajo dostop do prenosnih računalnikov in/ali mobilnih telefonov. Potnikom v takih primerih priporočamo potrpežljivost in upoštevanje navodil pristojnih oblasti. Nobena redkost ni, če taki pregledi na mejnih prehodih trajajo tudi več ur. 
 
Po informacijah izraelskih organov vstopni/izstopni žigi tujih držav v potnem listu sami po sebi niso razlog za zavrnitev vstopa v Izrael. Po izkušnjah potnikov so lahko žigi nekaterih arabskih oziroma muslimanskih držav, ki jih Izrael vidi kot sovražne, razlog za podrobnejše izpraševanje s strani izraelskih obmejnih organov ob vstopu in/ali izstopu iz države (denimo žigi s strani držav Libanon ali Iran).
 
Izraelske oblasti lahko ob prihodu na letališče Ben Gurion ali na katerega od drugih mejnih prehodov zavrnejo vstop v državo vsem osebam, za katere sumijo, da podpirajo bojkot Izraela in/ali izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu ali da potujejo na Zahodni breg zaradi izvajanja političnih aktivnosti oziroma za katere sumijo, da so pro-palestinski aktivisti in simpatizerji.
 
Ob vstopu v Izrael prejmete vstopno kartico oz. kartonček (namesto vstopnega žiga v potni list), ki je dokaz zakonitega vstopa v Izrael in ga morate hraniti do izhoda iz države.
 
Skupna sporočila, namenjena ozaveščanju državljanov EU in poslovnih subjektov glede sodelovanja v finančnih in gospodarskih aktivnostih v izraelskih naseljih na zasedenih ozemljih. (več)
 
Priporočamo spremljanje informacij na spletni strani IAA - Israel Airports Authority, na kateri najdete informacije o izraelskih letališčih ter kopenskih mejnih prehodih in njihovih uradnih urah.
 
Vir: gov.si
 
LETI IN DRUGA PREVOZNA SREDSTVA DO DESTINACIJE: v Izrael se lahko prispe na različne načine in sicer:

Z letalom: El Al je nacionalni letalski prevoznik. Glavno letališče je Ben Gurion International Airport (TLV). Letališče se nahaja v bližini Tel Aviva. Letalska družba El Al ponuja leta v in iz številnih evropskih mest. Med drugim iz Amsterdama, Madrida, Londona, Frankfurta in Ženeve. Prav tako El Al ponuja letalske polete v in iz Johannesburga, Los Angelesa, Hong Konga in Pekinga.

Z avtobusom: Avtobus vozi vsak dan iz Amana v Tel Aviv, Haifo in Nazaret. Avtobus vozi preko zelo znanega mostu Kralja Huseina (the King Hussein bridge).
 
Prav tako je v Izrael možno priti iz Kaira, in tudi nazaj iz Izraela v Kairo. Za vse tiste, ki ne zaupajo letalskemu prevozu, se lahko iz Tel Aviva in Jeruzalema peljejo v Kairo za 95 USD do 110 USD v eno smer z avtobusnim prevoznikom Matzada tours.
 
Še posebno opozorilo ob potovanju z Matzada tours. To je egiptovsko podjetje, ki ni najbolj zanesljivo. Zato je potovanje z njimi na lastno odgovornost. Lahko se namreč zgodi, da avtobus ne pripelje na cilj destinacije, saj imajo egiptovske in izraelske oblasti »probleme« pri plačilu avtobusnega prevoznika.

Z avtom: V Izrael se je z avtomobilom možno pripeljati ali iz Egipta ali pa iz Jordanije. Po cesti se v Izrael ni možno pripeljati iz Sirije in Libanona, zaradi nemirov med državami. Na mejnih prehodih pa so varnostni ukrepi podobni tistim, ki jih imajo na letališčih. Iz Jordanije se je možno v Izrael pripeljati čez tri mejne prehode. In sicer Allenby/most Kralj Husseina, čez reko Jordan (na severu) in Arava/Yitshak Rabin (2 kilometra od Eilata). Pri prečkanju meje v Izrael je podobna težava z žigosanjem potnih listov, kot pri vstopu v državo z letalom. Iz Egipta pa se z avtomobilom lahko v Izrael vstopi na mejnem prehodu Taba, ki se nahaja blizu mesta Eilat. Mejni prehod je odprt 7 dni v tednu, 24 ur na dan. Razen za praznik Yom Kippur (dan pokore) in za muslimanski praznik žrtvovanja. Z avtobusom številka 15 ali taksijem je možno iti od meje do mesta Eilat. Z najetim avtomobilom (rent-a-car) ni dovoljeno zapustiti Izraela, ker zavarovalnice ne krijejo morebitno škodo izven Izraela. Prav tako se z izraelsko registrsko tablico na avtomobilu ni priporočljivo voziti po arabskih državah.

Z ladjo: Potovati z ladjo po Izraelu je zelo težko in naporno. Glavna vodna pot je od Limassola na Cipru in nato do Haife. Glavna ponudnika ladijskih prevozov sta Louis Cruises in Salamis Cruises. Lahko se zgodi, da potnikov za v eno smer sploh ne bodo vzeli na ladjo, če bo ladja polna turistov. Najbolje se je za enosmerne vožnje en dan prej pozanimati v pisarni pristanišča v Haifi. Glavni pristanišči za ladje v Izraelu sta Haifa in Ashdod. Privatno ladijsko pristanišče za privatne jahte pa se nahaja severno od Tel Aviva v mestu Herzliya, Ashkelon (mesto južno od Ashdoda), v Haifi in Tel Avivu.
image_alt
40-metrski luksuzni katamaran očara na prvi pogled

Prehajanje mej ter potovanje v in iz Izraela

 
Tuji državljani potrebujejo za vstop v Izrael predhodno dovoljenje Uprave za prebivalstvo in imigracijo ali Ministrstva za zunanje zadeve Izraela. Slovenski državljani lahko zaprosijo za dovoljenje na Veleposlaništvu Države Izrael na Dunaju ali prek spletne strani Ministrstva za zunanje zadeve Izraela: https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael@mofa.gov.il#!requestDetails.
 
Dovoljenje za vstop v Izrael se lahko izda za obiske ožjih sorodnikov, tuje študente na izmenjavi ali študiju v Izraelu, tuje eksperte, poslovneže in zaposlene delavce, kulturnike in profesionalne športnike, prostovoljce v socialnih storitvah in kmetijstvu, paciente, ki potujejo na nujno zdravljenje, verske delavce, diplomate in tuje novinarje. Turistična potovanja v Izrael zaenkrat niso dovoljena. Celotna informacija je na spletni strani: https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

Potniki morajo za vstop v Izrael predložiti negativen PCR test na Covid-19, ki ne sme biti starejši od 72 ur, in potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zdravljenja zaradi Covid-19. Vsi potniki, ki potujejo v Izrael, se morajo v 24 urah pred potovanjem registrirati prek spletne stranihttps://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19 Ob vstopu v Izrael morajo potniki opraviti ponoven PCR test na letališču.
 
Od 16. 8. 2021 ob prihodu v Izrael iz Slovenije velja obveznost 7-dnevne karantene s testiranjem na 7. dan karantene ob pogoju, da je test negativen.
 
Potniki za izstop iz Izraela prav tako potrebujejo negativen PCR test, opravljen v zadnjih 72 urah, ali izraelsko potrdilo o cepljenju oz. prebolenju Covid-19.
 
Več informacij o trenutni situaciji lahko najdete na spletni strani veleposlaništva Republike Slovenije v Tel Avivu ter na spletni strani https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-israel/, kjer je lepo opisan vstop in izstop iz države.
 
Več informacij:
www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020
www.gov.il/he/departments/publications/reports/a_policy_of_arrival_to_the-state_of_israel_during_the_covid_19
www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel
govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en
 
Ker nimamo več seznamov držav, velja, da je potrebno ob vrnitvi v Slovenijo, obvezno predložiti enega izmed pogojev PCT.
Vir: telaviv.veleposlanistvo.si


 

Več iz rubrike