Odpiramo vrata tujine: Portugalska – doing business (3/4)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo tretjega od petih o Portugalski, ki bodo objavljeni vsak dan do petka.
Fotografija: Portugalska. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Portugalska. Foto: Shutterstock

POSTOPEK USTANOVITVE PODJETJA


Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

Menimo, da bi na tem področju Portugalci lahko naredili še veliko več, ampak v njihovi kulturi je, da so bolj sproščeni in ne preveč podjetni. Naredijo toliko, kolikor se jim ljubi.Dva meseca veliko delajo, da zaslužijo kar največ iz turizma. Ampak ta rezerva bo vedno prisotna, ker so »pač taki«, zato ni čudno, da pride sem veliko tujcev, ki ustvarijo posel, npr. odprejo restavracijo, hotele, naredijo bar na plaži.

Tujec pride in vidi priložnost za posel, domačini pa so bolj vdani v usodo, pravijo, da ni služb. Kot tujec, ko prideš v drugo državo, včasih prej vidiš priložnost, ki je domačin ne.

S papirji je izjemno težko. Pošiljajo te z enega okenca na drugega, na koncu pa si znova tam, kjer si začel. Ampak zelo močna volja bo ogromno pripomogla k hitrejši registraciji vašega podjetja.

Za neko storitev, za katero pričakuješ, da bo narejena v treh urah, moraš tu poklicati šestkrat in potem pride čez tri dni. To velja skoraj povsod, a je zato po drugi strani narod veliko bolj sproščen.

Portugalci na splošno sprejemajo tujce, ki tu ustvarijo podjetja, a pomembno je, da vključimo v posel  tudi lokalne prebivalce ter tako  pomagamo lokalni skupnosti.
 
1. Registracija družbe na enotni točki (Empresa na Hora) ali prek spleta (Empresa on-line)


Mogoča je ustanovitev družbe na dva načina: osebno na eni od enotnih točk (Empresa na Hora) ali prek spleta (Empresa on-line,)
Ustanovitelji bodo v obeh primerih določili ime družbe in podpisali standardni akt o ustanovitvi.


Priloge:
-       kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev (izpis iz registra, če je ustanovitelj pravna oseba);
-       zapisnik ustanovne seje družbe.


Družbeniki prejmejo potrdilo o ustanovitvi družbe, izpis vpisa v register, identifikacijsko kartico družbe in številko socialnega zavarovanja.
Ustanovitelji ob koncu postopka vložijo izjavo o začetku dejavnosti za Davčno upravo.
1 dan 360 EUR
(osebno)
 
220 EUR
(on-line)
2. Odprtje bančnega računa in pridobitev identifikacijske bančne številke NIB


Družba mora pri komercialni banki odpreti bančni račun in pridobiti identifikacijsko bančno številko NIB
 
 
1 dan brezplačno
2. Prijava na davčni upravi


Družba mora prijaviti dejavnost davčni upravi in ji sporočiti številko NIB. Družbe z letnim prometom preko 10.000 EUR se morajo registrirati za DDV.
 
1 dan brezplačno
2. Registracija zaposlenih pri Regionalnem centru za socialno varnost


Družba mora prijaviti zaposlene na Regionalnem centru za socialno varnost (pisno ali preko spletne strani www.seg-social.pt) v roku 24 ur od zaposlitve.
On-line postopek brezplačno
3. Nezgodno zavarovanje zaposlenih pri zavarovalnici


Družba mora obvezno zavarovati vse zaposlene za primer poškodb in nesreč pri delu pri zasebni zavarovalnici.
 
1 dan brezplačno
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo

 

Najbolj pogosto sta v uporabi:

 

·Delniška družba (Sociedade Anónima - SA)


Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi najmanj 5 fizičnih oseb ali najmanj 1 pravna oseba (oz. 2, če je solastnik država ali družba v večinski državni lasti). Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital: Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižja nominalna vrednost je 0,01 EUR. Delnice so lahko imenske, prinosniške ali v nematerializirani obliki. Delnice so prosto prenosljive, razen če statut ne omejuje njihove prenosljivosti.
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Vložki v obliki dela ali storitev niso dovoljeni. Ob registraciji mora biti kapital v celoti vpisan; najmanj 30% ga mora biti plačanega takoj, ostanek pa mora biti plačan v roku 5 let od registracije.

Organi upravljanja: Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno. Družbo vodi uprava ali direktor. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Predvidenih je več upravnih struktur (enotirni in dvotirni sistem); zahteve so odvisne od osnovnega kapitala in letnega prometa družbe.
 

·Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedade limitada por quotas - LDA; Sociedade unipessoal por quotas - SUQ )


Ustanovitelji/ družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo - LDA lahko ustanovita 2 ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo - SUQ) lahko ustanovi en ustanovitelj. Smiselno veljajo za SUQ enaka pravila kot za LDA.

Kapital: Minimalna višina osnovnega kapitala je 2 EUR (1 EUR za enoosebne družbe). Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.

Deleži: Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo glasovalno pravico na skupščini. Najnižja vrednost deleža je 1 EUR. Prenos deležev je praviloma omejen; ureja ga statut družbe.

Organi upravljanja: Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

Registracijski organ in enotno okence: Empresa na hora

Poleg zgoraj omenjenih družb pa poznamo še:
  • Sociedades em nome colectivo (SNC) oziroma družba z neomejeno odgovornostjo
  • Sociedade em comandita simples (SCS) oziroma komanditna družba
  • Sociedade em comandita por acções (SCA) oziroma komanditna družba (druga vrsta)
  • Sociedade Unipessoal por Quotas (SUQ ) oziroma enoosebna družba z omejeno odgovornostjo

DAVČNO OKOLJE


Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Portugalska ima sklenjenih 68 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP št. 19/03).

       1.Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT oziroma Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA):Plačuje se ga za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 23 %. Znižane stopnje znašajo 13 % in 6 %. Za izvoz velja ničelna stopnja. Za Azore in Madeiro veljajo nižje davčne stopnje: 18 %, 9 % in 4 % oziroma 22 %, 12 %, 5 %.

Registracija: Nerezidenti, ki opravljajo dobave na Portugalskem, morajo biti praviloma registrirani na Portugalskem.

       2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 21 %.
Za male in srednje družbe velja za obdavčljivi dobiček do 15.000 EUR 17 % davčna stopnja.
Dodatni davek na ravni države se plačuje za dobiček, ki presega 1,5 mio EUR (3 %) oziroma 7,5 mio EUR (5 %) in 35 mio EUR (7 %), na lokalni ravni pa se plačuje dodatni davek, ki znaša do 1,5 %, tako da je lahko najvišja davčna stopnja davka na dobiček 29,5 %.
Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Portugalskem registriran sedež ali dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Portugalskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Portugalskem.Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 5 % kapitalska udeležba in najmanj 24-mesečno obdobje lastništva; družba ni oproščena davka ali locirana v davčni oazi).

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; kapitalski dobički iz prodaje vrednostnih papirjev pa so lahko iz davčne osnove izvzeti ob izpolnjevanju enakih pogojev, kot dividende.

Lizbona. Foto: REUTERS
Lizbona. Foto: REUTERS


Neto izgube iz poslovanja se lahko od leta 2014 dalje prenašajo naprej za obdobje 12 let (prej 5), in sicer do višine 70 % obdavčljivega dobička. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Na voljo so različne davčne olajšave, npr.  olajšave na področju R&D, intelektualne lastnine, olajšave v prostih conah in za Azore ter Madeiro.

Davčno leto je koledarsko leto. Rok za oddajo letne davčne napovedi je do 30.12. Skupno davčno napoved lahko vloži poročen par, zunajzakonski par, razen v primeru, da je eden izmed njiju nerezident. V taki situaciji pa mora slednji napoved vložiti le, če je lastnik nepremičnine na Portugalskem ali pa ima vir portugalskega dohodka.

       3.Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:
Rezidenti na Portugalskem so za davčne namene na svoj svetovni dohodek obdavčeni po progresivnih stopnjah, ki se za leto 2020 gibljejo vse od 14,5% do 48%.

Nerezidenti so obdavčeni v letu 2020 po pavšalni stopnji 25%.
 
Obdavčljivi dohodek (EUR *) Davčna stopnja (%) Odbitni znesek (EUR)
Od Do
0 7.112 14.5 0
7.112 10.732 23,0 604,54
10.732 20.322 28.5 1.194,80
20.322 25.075 35,0 2,515,63
25.075 36.967 37,0 3.017,27
36.967 80.882 45,0 5.974,54
80.882   48,0 8.401,21

Za namen uporabe davčne stopnje se obdavčljivi dohodek deli z dve, če so zavezanci poročeni in niso sodno razvezani, pa tudi v primeru zunajzakonskih skupnosti, ne glede na okoliščine, če se odločijo za skupno obdavčitev.

Za kapitalske dobičke in dohodke od naložb veljajo posebne stopnje.
Rok za plačilo dohodnine je 31.8.

Leta 2020 velja za davkoplačevalce z obdavčljivim dohodkom, ki presega 80.000 EUR, dodatna solidarnostna stopnja, ki se giblje med 2,5% in 5%.

Portugalska. Pokrajina Algarve. Foto: Shutterstock
Portugalska. Pokrajina Algarve. Foto: Shutterstock


4. Davek po odbitku:

Dividende: 25 %, 35 %

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom: 25 % (35 % za družbe v davčnih oazah). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 19/03, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
Obresti: 25 %, 35 %Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom: 25 % (35 % za družbe v davčnih oazah). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
Licenčnine: v skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 19/03, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 25 %

Davek po odbitku za plačila uporabe pravic industrijske in intelektualne lastnine nerezidentom: 25 %.
Plačila podpornih tehničnih storitev: 25 %.
 

 

Več iz rubrike