Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Urugvaju (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Urugvaj.
Fotografija: Center mesta Montevideo, Urugvaj. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Center mesta Montevideo, Urugvaj. Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški

1. korak: Državni revizijski urad (AIN) mora potrditi statut družbe.

Ko ste napisali statut svojega podjetja, ga morate potrditi pri Državnem revizijskem uradu (AIN).

2. korak: Nacionalni trgovinski register (RNC) mora registrirati statut.

Po potrditvi s strani Državnega revizijskega urada, boste morali svoj podzakonski akt prinesti za registracijo v Nacionalni trgovinski register (RNC).

3. korak: Uradni list in drug časopis ga mora objaviti  

Registracija vašega statuta bo potrjena z objavo v Uradnem listu.

4. korak: Registrirajte svoja podjetja pri Nacionalni davčni upravi (DGI), da boste prejeli edinstveno številko davčnega zavezanca (RUT).

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Andori (3/5)

Vaše podjetje je zdaj skoraj registrirano v Urugvaju, a če želite začeti opravljati komercialno dejavnost v skladu z lokalnimi davčnimi predpisi, boste morali registrirati svoje podjetje pri Nacionalnem davčnem uradu (DGI), da boste pridobili svojo davčno številko (RUT).

5. korak: Če želi podjetje najeti osebje, se mora registrirati pri Ministrstvu za delo in socialno varnost (MTSS), Upravi za socialno varnost (BPS) in Državni zavarovalni banki (BSE).

Od zdaj je vaše podjetje v celoti registrirano v Urugvaju, vendar boste morali, da boste lahko s svojo komercialno dejavnostjo zaposlovati osebje, svoje podjetje registrirati pri različnih upravah za delo in socialo, kot so: Ministrstvo za delo in socialno varnost (MTSS), Varnostna uprava (BPS) in Državna zavarovalna banka (BSE).

Vir: bizlatinhub.com

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

oPodružnica tujega podjetja

oDružbe v coni proste trgovine

oSkupna vlaganja

oDelniška družba

oDružba z omejeno odgovornostjo

·Delniška družba

Za ustanovitev družbe sociedad anónima (SA), znane tudi kot delniška družba, sta potrebna najmanj dva ustanovna člana. To so lahko domače ali tuje fizične ali pravne osebe. Družba, omejena z delnicami, lahko svobodno drži sredstva in opravlja posle kjerkoli po svetu, vključno z Urugvajem. Delnice se lahko izdajo na ime ali na prinosnika. Ni minimalnih kapitalskih zahtev in omejitev glede števila delničarjev, vendar je treba vplačati eno četrtino kapitala.

Ribiške ladje, Punta del Este, Urugvaj. Foto: Shutterstock
Ribiške ladje, Punta del Este, Urugvaj. Foto: Shutterstock

·Družba z omejeno odgovornostjo

Družbo z omejeno odgovornostjo (SRL) najpogosteje uporabljajo mali in srednje veliki poslovni subjekti. Družbeniki imajo lahko od dva do petdeset družbenikov, ki so zavezanci do višine svojih kapitalskih vložkov. Ni najmanjšega ali največjega odobrenega kapitala.

Vir: nomoretax.eu

Davčno okolje

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT): 22 %

V Urugvaju je stopnja DDV, ki se zaračuna potrošnikom na podlagi nakupne cene določenega blaga in storitev. Merilo, ki ga uporabljajo za stopnjo, se nanaša na najvišjo stopnjo. Prihodki od DDV so pomemben vir dohodka za vlado Urugvaja.

Standardna stopnja DDV je 22%: Ta stopnja velja za vse transakcije, ki se izvajajo v Urugvaju, razen če ne velja izjema (na primer znižana stopnja, ničelna stopnja ali oprostitev ali razlog za obravnavanje transakcije kot zunaj obsega DDV).

Znižana stopnja DDV je 10%: Osnovna živila, kozmetika, zdravila, storitve, ki jih nudijo hoteli v "visoki sezoni" posameznikom s stalnim prebivališčem, turistične storitve, zdravstvene storitve.

Ničelna stopnja (0%): mleko, knjige, časopisi, revije in izobraževalni material, voda, izvoz blaga.

Oproščene dobave blaga in storitev, brez pravice do odbitka DDV:  Tuje valute, vrednostni papirji, obveznice, delnice in druge finančne transakcije.

Vir: tradingeconomics.com

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Kostariki (3/5)

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax): 25 %

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je v Urugvaju 25-odstotna. Davek od dohodka pravnih oseb (IRAE) se obračunava za rezidenčne pravne osebe in stalne poslovne enote nerezidenčnih subjektov.

Neto dohodek, ki izhaja iz poslovnih dejavnosti, ki se izvajajo v Urugvaju, ki ga pridobijo pravne osebe, ki so rezidenti Urugvaja, in nerezidenti, ki poslujejo prek stalne poslovne enote (PE) v Urugvaju, se obdavči po stopnji DDV v višini 25 % po  teritorialnem sistemu obdavčitve. 

V skladu s tem Urugvaj obdavčuje samo dohodek, ki izhaja iz dejavnosti, ki se izvajajo znotraj njegovih meja, dohodek, ustvarjen iz premoženja, ki se nahaja na ozemlju Urugvaja, ali dohodek, ki izhaja iz gospodarske uporabe pravic na njegovem ozemlju.

Za določitev čistega obdavčljivega dohodka so kot odbitki dovoljeni vsi vnaprej vračunani stroški, ki so potrebni za ustvarjanje dohodka iz urugvajskega vira in ki so ustrezno dokumentirani. 

12-odstotni davčni odtegljaj (WHT) se naloži na dohodek iz urugvajskega izvora, ki ga pridobijo nerezidenti, razen v primerih, ko je dohodek pridobljen s poslovanjem PE v Urugvaju.

Urugvajske korporacije, ki prodajajo in kupujejo tuje blago in/ali storitve iz Urugvaja (ki se fizično ne vnesejo v državo, v primeru blaga, ali ki se v Urugvaju ekonomsko ne uporabljajo, v primeru storitev), lahko določijo neto urugvajsko -izvorni dohodek na fiktivni osnovi 3% bruto marže (razlika med prodajno in nabavno ceno). Ta bruto marža mora biti v skladu s pravili o transfernih cenah (v skladu s smernicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj -OECD). Veljavna efektivna stopnja CIT je 0,75 % (25 % x 3 %).

Vir: taxsummaries.pwc.com

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe: 0 – 36%

Dohodnina se obračunava od dohodka, ki ga pridobijo fizične osebe rezidenti in nerezidenti. Načelo vira za pobiranje davkov vključuje dohodek, ki izhaja iz dejavnosti v Urugvaju, vendar pa obstajajo posebni primeri, ko je (pod določenimi pogoji) obdavčen tudi dohodek, ustvarjen zunaj Urugvaja.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dohodnina fizičnih oseb rezidentov (IRPF):

IRPF je bil leta 2010 razširjen, tako da so prejemki, ki jih zaposleni pridobijo iz osebnih storitev, opravljenih zunaj Urugvaja lokalnim davkoplačevalcem, predmet IRPF po progresivnih stopnjah, ki segajo od 0 % do 36 %. Poleg tega je bilo razširjeno načelo vira IRPF in vključuje dohodek, ki izhaja iz tehničnih storitev. Zdaj bodo oglaševalske storitve, ki jih zunaj Urugvaja opravljajo samozaposleni posamezniki (ki niso vključeni na plačilni seznam podjetja), obdavčene, pod pogojem, da so te storitve nastale za ustvarjanje obdavčljivega dohodka za lokalne namene DDV.

Dohodek, ki izhaja iz posredovanja, zakupa, uporabe, prenosa uporabe ali prenosa zveznih pravic, pravic do slike in podobnega športnikov, registriranih v rezidenčnih športnih subjektih, ne glede na obdobje registracije ali stalnost v Urugvaju, se prav tako šteje za urugvajski vir.

Od leta 2017 se dohodek iz izvedenih finančnih instrumentov (DFI), ki so ga pridobili rezidenti posamezniki, šteje za urugvajski vir.

Obdavčljivi letni bruto dohodek (UYU*)

Davčna stopnja (%)

Konec

Do

0

409.080

0

409.080

584.400

10

584.400

876.600

15

876.600

1,753,200

24

1,753,200

2.922.000

25

2.922.000

4.383.000

27

4.383.000

6.720.600

31

6.720.600

 

36

Razširjeno je bilo tudi načelo vira IRPF za kapitalske naložbe in od leta 2011 vključuje dohodek, ki izvira iz posedovanja premičnin zunaj Urugvaja, dohodek, ki se na splošno imenuje „pasivni dohodek“.

IRPF se obračunava na kapitalske naložbe (npr. obresti, najemnine, licenčnine, kapitalski dobički) po pavšalni stopnji 12 % z nekaterimi izjemami. Ta davek se v osnovi obračunava na bruto dohodek.

Zaslužek, ki izhaja iz dela (tj. plače, itd.), je predmet progresivnih stopenj v razponu od 10 % do 36 %. Ker je kot odbitkov dovoljeno le nekaj stroškov (kot so prispevki za socialno varnost in fiktivni znesek, ki ustreza izobraževanju, hranjenju, zdravju in stanovanju vzdrževanih mladoletnih otrok), je skoraj celoten bruto dohodek predmet tega davka.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Švedskem (3/5)

Stopnje dohodnine, ki veljajo za zaposlene rezidente, so od 31. decembra 2021 naslednje:

Obdavčljivi letni bruto dohodek (UYU)

Davčna stopnja (%)

Konec

Do

0

818.160

0

818.160

876.600

15

876.600

1,753,200

24

1,753,200

2.922.000

25

2.922.000

4.383.000

27

4.383.000

6.720.600

31

6.720.600

 

36

Če eden od članov zasluži manj kot 12 minimalnih plač, je treba obdavčljivi dohodek pred odbitki sešteti in nato se glede na različne dohodkovne razrede (od 31. decembra 2021) uporabi naslednja lestvica stopenj:

Obdavčljivi letni bruto dohodek (UYU)

Davčna stopnja (%)

Konec

Do

0

467.520

0

467.520

701.280

10

701.280

876.600

15

876.600

1,753,200

24

1,753,200

2.922.000

25

2.922.000

4.383.000

27

4.383.000

6.720.600

31

6.720.600

 

36

Dohodnina fizičnih oseb nerezidentov (IRNR):

IRNR se obračunava od bruto dohodka Urugvaja po stopnjah, ki se gibljejo od 7 % do 25 %. Dohodek, ki ga pridobijo subjekti s prebivališčem, stalnim prebivališčem ali sedežem v LNTJ, je obdavčen po 25 %. Ta davek se v glavnem pobira z odtegljajem.

Če posameznik nerezident pridobi dohodek iz kakršnega koli urugvajskega vira, mora lokalni plačnik CIT zadržati IRNR pri ustreznem plačilu.

Čeprav IRNR sledi načelu vira, tehnične storitve (opredeljene kot storitve, opravljene na področjih upravljanja, tehničnih, upravnih ali kakršnih koli nasvetov), ​​ki jih opravljajo nerezidenti (ki niso v razmerju odvisnosti) zunaj Urugvaja, vendar so povezane z obdavčljivim dohodkom za namene CIT, se šteje, da izvirajo iz Urugvaja in so predmet IRNR po stopnji 12 % ali 25 % (če so iz LNTJ). Navedeno pa je tudi, da če obdavčljivi dohodek za DDV, ki ga pridobi lokalni uporabnik omenjene storitve, ne presega 10 % njegovega celotnega dohodka, bo IRNR podvržen le 5 % storitvene pristojbine, plačane ali pripisane v tujini. V teh primerih je efektivna davčna stopnja 0,6 % (5 % x 12 %) oziroma 1,25 %, če je posameznik prejemnik iz LNTJ na znesek, plačan ali pripisan v tujini.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Sejšelih (3/5)

Naslednje se bo štelo tudi za dohodek iz urugvajskega vira:

  • Oglaševalske storitve, ki jih neodvisni ponudniki storitev opravljajo izven Urugvaja za davkoplačevalce CIT.
  • Posredovanje, zakup, uporaba, prenos uporabe ali prenos zveznih pravic, pravic do slike in podobno športnikov, registriranih v rezidenčnih športnih subjektih, ne glede na obdobje registracije ali stalnost v Urugvaju.

Vir: taxsummaries.pwc.com

Več iz rubrike