Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Švici (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Švico.
Fotografija: Lauterbrunnen, Švica. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Lauterbrunnen, Švica. Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve podjetja in kolikšni so stroški?

 
               KORAK                                                                  TRAJANJE               STROŠKI
1. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe
1 dan 200 EUR
2. Overitev dokumentacije in izdaja javne listine pri notarju
Ustanovitelji pri notarju sestavijo in overijo statut družbe in overijo podpise zastopnikov na dokumentih, ki se priložijo vlogi za registracijo. Notar izda javno listino o ustanoviti.
Vloga za registracijo mora vsebovati izjavo Stampa (izjava, da ni stvarnih vložkov) in izjavo Lex Friedrich (dovoljenje za tujce za nakup nepremičnin).
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja pri Trgovinskemu registru ni obvezno, je pa priporočljivo.
1 dan 0,1 % kapitala družbe (500 do 5.000 CHF) in 20 CHF za vsak podpis
3. Vloga za vpis v Trgovinski register
Ustanovitelji vložijo vlogo za vpis v register (javna listina in kopije overjene dokumentacije). Z vpisom v register postane družba pravna oseba. Register objavi obvestilo o novi družbi v Uradnem listu, s čemer postane ime družbe zaščiteno, ter prijavi družbo na Davčno upravo za plačilo davka na dobiček podjetij.
3 dni 600 CHF + 0,02 % kapitala, ki presega 200.000 CHF
(največ 10.000 CHF)
4. Plačilo takse pri Davčni upravi
Družbe, katerih kapital presega milijon CHF, morajo plačati takso v višini 0,01 % osnovnega kapitala družbe.
1 dan brezplačno
5. Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za davčne zavezance za DDV, se na Davčni upravi registrirajo za DDV.
1 dan brezplačno
6. Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva na federalni in kantonalni ravni
Po registraciji pošlje urad za socialno varstvo (Ausgleichskasse) družbi obrazec za prijavo zaposlenih v sistem socialnega varstva.
1 dan brezplačno
  Ustanovitev prek aplikacije StarBiz
Elektronska ustanovitev prek državnega portala StarBiz je mogoča le za samostojne podjetnike in osebne družbe (partnerstva in komanditne družbe).
Kapitalske družbe (delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo) se morajo ustanoviti pri notarju.
on-line postopek n/a
Vir: Svetovna banka 2020, Switzerland Global Enterprise 2021
 

Vrste oziroma organizacijske oblike družb / Podjetij

 
Splošno partnerstvo, komanditna družba, komanditna delniška družba, delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo.
image_alt
Hočete prodati milenijcem? Kupijo vse, kar lajša življenje

Delniška družba (Aktiengesellschaft / Société anonyme / Società anonima - AG/SA):

 
Ustanovitelji / delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Za fizične osebe ni omejitev glede državljanstva ali bivališča. Postopek je bolj zapleten, če je ustanovitelj tuja pravna oseba, zato te v praksi ustanovijo družbo prek zastopnika, ki po ustanovitvi prenese družbo nanje.

Kapital: Osnovni kapital delniške družbe je razdeljen na delnice in ne sme biti nižji od 100.000 CHF. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih najmanj 20 odstotkov nominalne vrednosti vsake delnice in najmanj 50.000 CHF. Dovoljeni so stvarni vložki, ki morajo biti ob registraciji družbe izročeni v celoti. Zaradi boja proti davčnim utajam in pranju denarja je zakon predpisal, da v švicarske delniške družbe, razen tistih, katerih prinosniške delnice kotirajo na borzi kot deležniški papirji ali so izdani v obliki knjižnih efektov (Bucheffekte), preoblikujejo prinosniške v imenske delnice najkasneje do 30. aprila 2021. Prenos imenskih delnic je po zakonu dovoljen samo z dovoljenjem družbe, če delnice še niso bile v celoti vplačane in ne gre za dedovanje ali delitev dediščine, skupnega premoženja zakoncev ali prisilno izvršbo. Statut lahko določa dovoljenje družbe tudi za druge primere prenosa delnic, pri čemer so dopustni razlogi za odklonitev soglasja različno predpisani za družbe, katerih delnice kotirajo na borzi, in druge delniške družbe. Najnižja nominalna vrednost delnice je lahko 0,01 CHF. Statut lahko določa tudi participacijski (deležniški) kapital, ki je razdeljen na participacijske certifikate (Partizipationsscheine) in ne sme presegati dvojnega zneska osnovnega kapitala delniške družbe. Glede delitve bilančnega dobička, preostanka likvidacijske mase in pridobivanja novih delnic statut ne sme obravnavati participantov slabše kot delničarjev. Participanti nimajo glasovalne pravice, druge upravljalske pravice, ki jih imajo delničarji, pa so participantom zagotovljene v ožjem obsegu. Družba lahko v skladu s statutom izda tudi užitnice (Genussscheine) v korist oseb, ki so povezane z družbo kot delničarji, delavci in upniki. Užitnice zagotavljajo samo pravice pri dobičku ali pri ostanku likvidacijske mase ali pri pridobivanju novih delnic.

Organi upravljanja: Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje enkrat letno. Delničar uresničuje glasovalno pravico na skupščini sorazmerno celotni nominalni vrednosti njemu pripadajočih delnic, statut pa lahko določi, da za vsako delnico, ne glede na njeno nominalno vrednost, delničarju pripada en glas (Stimmrechtsaktien). Družbo vodi upravni svet (Verwaltungsrat), ki ima lahko enega ali več članov. Ni treba, da so člani uprave delničarji družbe. Zakon določa naloge uprave, ki jih ni mogoče prenesti na drug organ. Vsaj en član uprave, pooblaščen za zastopanje družbe, mora bivati v Švici, drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.
 
Bern, Švica. Foto: Shutterstock
Bern, Švica. Foto: Shutterstock

Družba z omejeno odgovornostjo (Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Société à responsabilité limitée / Società a garanzia limitata – GmbH / Sàrl / Sagl):
 
Ustanovitelji / družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 20.000 CHF. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov in mora biti v celoti plačan ob ustanovitvi.

Deleži: Osnovni kapital družbe je razdeljen na osnovne deleže (Stammanteile), ki so sorazmerni z udeležbo v osnovnem kapitalu. Najnižja nominalna vrednost osnovnega deleža je 100 CHF (vendar se lahko s sanacijo zniža do vrednosti 1 CHF). Osnovni deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Za njihov prenos je potrebno soglasje družbe, lahko pa statut zahtevo po soglasju za prenos ali prenos osnovnih deležev popolnoma izključi ali drugače uredi. Pri privilegiranih načinih prenosa (dedovanje oziroma delitev dediščine, skupno premoženje zakoncev ali prisilna izvršba) preidejo pravice in obveznosti z osnovnih deležev brez soglasja skupščine družbenikov na pridobitelja, vendar mora skupščina priznati družbenika kot upravičenca do glasovanja ali pa ponuditi pridobitelju prevzem osnovnega deleža po dejanski vrednosti. Statut lahko predvidi obveznost družbenikov do naknadnih vplačil, katerih višina ne sme preseči dvakratnika nominalne vrednosti osnovnega deleža. Deleži so lahko tudi prednostni in se za njihove ugodnosti smiselno uporabljajo predpisi o prednostnih delnicah.
 
Organi upravljanja: Najpomembnejše odločitve sprejema skupščina družbenikov. Vsak družbenik ima najmanj en glas. Število glasov, ki jih imajo družbeniki, je odvisno od nominalne vrednosti njihovih osnovnih deležev. Statut lahko omeji število glasov, ki jih imajo imetniki več osnovnih deležev, ali pa določi, da vsakemu osnovnemu deležu pripada en glas ne glede na njegovo nominalno vrednost (vendar se tak način določitve glasov ne upošteva pri sprejemanju vseh sklepov). Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki so lahko družbeniki družbe ali druge osebe. Vsaj en član uprave, pooblaščen za zastopanje družbe, mora bivati v Švici, drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.
 

Davčno okolje

 
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

7,7 odstotka

(Mehrwertsteuer - MWST, Taxe sur la valeur ajoutée - TVA / Imposta sul valore aggiunto - IVA, Taglia sin la Plivalur – TPV) je  davek na dodano vrednost, ki se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
image_alt
16-letni podjetnik lansiral novo kriptovaluto

Standardna stopnja je 7,7 odstotka. Znižani stopnji znašata 2,5 odstotka za nekatere izdelke za vsakdanjo rabo, kot so živila, brezalkoholne pijače, knjige, časopisi, revije in zdravila, ter 3,7 odstotka za hotelske in nastanitvene storitve. Za izvoz in številne druge transakcije (večina bančnih in zavarovalnih storitev, zdravstvene in izobraževalne storitve, igralništvo) velja ničelna stopnja.

Registracija: Prag za obvezno registracijo je 100.000 CHF. Od leta 2019 je registracija obvezna tudi za družbe, ki ustvarijo letni promet nad tem pragom v tujini in za tuje družbe, ki v Švici ustvarijo letni promet nad tem pragom z distančno prodajo blaga, za katerega vrednost DDV ne presega 5 CHF.
 
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)
 
8,5 odstotka
 
Davek na dobiček podjetij se plačuje na državni ravni in na ravni kantonov. Davčna stopnja državnega davka na dobiček podjetij znaša 8,5 odstotka.
 
V večini kantonov je davčna stopnja med 12 in 22 odstotka.
 
Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Švici registriran sedež ali center dejanske uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Švici in v tujini (z izjemo dohodkov od podružnic v tujini in nepremičnin v tujini), nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Švici.
Švica. Foto: Shutterstock
Švica. Foto: Shutterstock

Davčna osnova je neto dobiček, ki ga sestavlja letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10-odstotna kapitalska udeležba ali vrednost naložbe v višini najmanj 1 mio CHF). Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; če je izpolnjen pogoj kapitalske povezanost (najmanj 10 odstotkov v obdobju najmanj 1 leta) pa so lahko izvzeti iz davčne osnove.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje sedmih let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.
 
Davčne olajšave: Leta 2020 je bila izvedena reforma davčnih spodbud, ki je nadomestila prejšnji režim na kantonalni in federalni ravni ter ga uskladila s pravili OECD. Med drugim je uvedena posebna ureditev za zelo nizko obdavčitev intelektualne lastnine (t. i. patent box) na kantonalni ravni, dodatna davčna olajšava za R&R v višini do 150 odstotkov od vrednosti naložbe idr. V prehodnem obdobju do 1. 1. 2025 bodo upravičenci še vedno lahko koristili olajšave, uveljavljene pred 1. 1. 2020.
 
Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v Švici je od leta 2003 do leta 2021 v povprečju znašala 19,03 odstotka. Leta 2003 je dosegla najvišjo vrednost 25 odstotkov, rekordno nizko vrednost pa leta 2020; 14,84 odstotka.
 
Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v Švici bo po pričakovanjih globalnih makro modelov in pričakovanj Trading Economics do konca leta 2021 dosegla 14,93 odstotka. Dolgoročno se bo švicarska stopnja davka od dohodkov pravnih oseb po  ekonometričnih modelih leta 2022 gibala okoli 14,93 odstotka.
 

Dohodnina

 
Od 16,8 do 26,9 odstotka
 
Davek od dohodka se obračunava na treh različnih ravneh: na zvezni ravni (ki je enaka po vsej Švici), na kantonalni ravni (ki je enaka v določenem kantonu in temelji na lastni davčni zakonodaji kantona in davčnih stopnjah), in na občinski ravni (občine). Če zaslužite 50.000 CHF na leto v regiji Zürich v Švici, boste obdavčeni z 8'399 CHF. To pomeni, da bo vaše neto plačilo 41'602 CHF na leto ali 3'467 CHF na mesec. Povprečna davčna stopnja je 16,8 odstotka, mejna davčna stopnja pa 26,9 odstotka.
image_alt
Elon Musk: Tesla razvija humanoidnega robota

Enkratni vložki
Davčna stopnja Stopnja obdavčljivega dohodka Dolgovani davek
10% 0 do 9 875 USD 10% obdavčljivega dohodka
12% 9.876 do 40.125 dolarjev 987,50 USD plus 12% zneska nad 9.875 USD
22% 40.126 do 85.525 dolarjev 4.617,50 USD plus 22% zneska nad 40.125 USD
24% 85.526 do 163.300 USD 14.605,50 USD plus 24% zneska nad 85.525 USD
32% 163.301 USD do 207.350 USD 33.271,50 USD plus 32% zneska nad 163.300 USD
35% 207.351 do 518.400 USD 47.367,50 USD plus 35% zneska nad 207.350 USD
37% 518.401 USD ali več 156.235 USD plus 37% zneska nad 518.400 USD
 
Skupni vložki
Davčna stopnja Stopnja obdavčljivega dohodka Dolgovani davek
10% 0 do 19.750 dolarjev 10% obdavčljivega dohodka
12% 19.751 do 80.250 USD 1.975 USD plus 12% zneska nad 19.750 USD
22% 80.251 do 171.050 USD 9.235 USD plus 22% zneska nad 80.250 USD
24% 171.051 USD do 326.600 USD 29.211 USD plus 24% zneska nad 171.050 USD
32% 326.601 do 414.700 USD 66.543 USD plus 32% zneska nad 326.600 USD
35% 414.701 USD do 622.050 USD 94.735 USD plus 35% zneska nad 414.700 USD
37% 622.051 USD ali več 167.307,50 USD plus 37% zneska nad 622.050 USD
Vir: nerdwallet.com


 

Več iz rubrike