Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Litvi (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Litvo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

 
KORAK                                              TRAJANJE                                                        STROŠKI  
Odprtje bančnega računa in polog osnovnega kapitala
Bančni račun je mogoče odpreti tudi on-line. 
Nekatere banke zaračunavajo za polog provizijo, večinoma pa je to brezplačno.
1 dan brezplačno  
2. Pridobitev elektronskega podpisa
Da bi lahko opravila postopek registracije, mora imeti družba elektronski podpis, ki ga lahko pridobi pri Registru družb, pri mobilnem operaterju ali na Uradu za migracije (skupaj z osebno izkaznico). Stroški so odvisni od izdajatelja in tega, ali je vključena naročnina.
1 dan do 50 EUR
3. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja je obvezno za vse nove družbe. Preverjanje se opravi on-line pri Registru pravnih oseb. Rezervacija imena stane 16,22 EUR. Izbrano ime mora odobriti tudi Komisija za litvanski jezik.
on-line 16,22 EUR
4. Registracija pri Registru družb, ki vključuje registracijo za davke in socialne prispevke
Družba se v enotnem postopku vpiše v register družb ter prijavi za plačilo davka na dohodek podjetij in DDV pri Davčni upravi ter prispevkov za socialno varstvo pri Skladu za socialno zavarovanje (SODRA).
Dokumenti se lahko predložijo v elektronski obliki neposredno v register, če so izpolnjeni nekateri pogoji (standardni akt o ustanovitvi, elektronski podpis). Sicer je treba dokumente overiti pri notarju.
Predložiti je treba:
  • vlogo za registracijo podjetja;
  • ustanovni akt/ustanovni sporazum;
  • statut družbe;
  • če družba posluje v najetih poslovnih prostorih dovoljenje lastnika prostorov za opravljanje dejavnosti.
3 dni  
Vir: Svetovna banka 2019
 

 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Družba z neomejeno odgovornostjo, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družbam komanditna družba in mala družba.
  • Delniška družba (Akcine bendrove - AB)
Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi en ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital: Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne in prednostne; slednjih ne sme biti več kot 1/3. Če imajo vse delnice z glasovalno pravico družbe enako nominalno vrednost, da vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini; če pa so nominalne vrednosti različne, daje en glas delnica z najnižjo nominalno vrednostjo, ostale pa ustrezen večkratnik glasov. Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Celotni znesek kapitala mora biti vplačan v roku, ki ga določa statut, vendar največ v roku enega leta od ustanovitve.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Fidžiju (3/5)

Organi upravljanja: Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev. Družba mora imeti upravo oz. direktorja; nadzorni svet ni obvezen, vendar pa zakon izrecno odreja, da v primeru, da ga družba nima, njegovih pristojnosti ne sme prevzeti drug organ. Število članov (med 3 in 15) določi statut. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta.
  • Družba z omejeno odgovornostjo (Uždaroji akcine bendrove - UAB)
Ustanovitelji/ družbeniki: UAB lahko ustanovi 1 ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.
 
Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 2.500 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.
 
Deleži: Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve.
 
Organi upravljanja: Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

Ustanoviti je mogoče tudi malo družbo (Mažoji bendrija - MB), ki ima lahko do 10 družbenikov, ki morajo biti fizične osebe. Minimalni osnovni kapital ni predpisan.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

 

Davčno okolje

 

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

21 %
 
Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Litvi, za t.i. intrakomunarne dobave blaga in storitev ter za uvoz blaga in storitev. Standardna stopnja je 21 %. Znižani stopnji sta 9 % , 5 % in ničelna stopnja. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: obvezna za vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 45.000 EUR (v nekaterih primerih 14.000 EUR). Tuje družbe, ki poslujejo v Litvi, se morajo registrirati ne glede na višino dohodka.
 
Glavni davčni zakoni: Davčni zakon
 
Davčni sporazumi: Litva ima sklenjenih 55 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP, št. 27/01).
 
Litva je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), in ga ratificirala 11. 9. 2018. Za Litvo je MLI začel veljati 1. 1. 2019 in se je že začel uporabljati (od 1. 1. 2019 za davke po odbitku, od 1.7.2019 pa za ostale davke), zato je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.
 
Koristne povezave: Davčna uprava: Inšpektorat za davke (Valstybine mokesčiu inspekcija –VMI)
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Češkem (3/5)

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

15 %
 
Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij je 15 %. Vendar lahko majhna podjetja in kmetijska podjetja uporabijo znižano stopnjo, ki je ničelna ali 5 %, če so izpolnjeni nekateri pogoji.
 
Za mikro družbe (do 10 zaposlenih in do 300.000 EUR letnega dohodka) velja znižana 5 % stopnja. Ta velja tudi za dohodke, ki so nastali kot produkt znanstvenih raziskav in eksperimentalne razvojne produkcije.
 
Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Litvi) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Latviji in v tujini, zmanjšan za dohodek stalnih poslovnih enot v EEA državah in državah, s katerimi je sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Litvi.
 
Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.
 
Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so obdavčene s 15 % davčno stopnjo. Če so izpolnjeni pogoji (10 % udeležba v kapitalu v obdobju vsaj 12 mesecev) so dividende izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete od tujih družb, registriranih v EEA, so prav tako izvzete iz davčne osnove.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s 15 % davčno stopnjo; izjema so kapitalski dobički, prejeti od povezanih družb (več kot 10 % lastniška udeležba v obdobju najmanj 2 let).
 
Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej neomejeno obdobje, če družba še naprej opravlja dejavnost, v kateri so nastale, in sicer do višine 70 % obdavčljivega dohodka (razen mikro družb). Za izgube iz vrednostnih papirjev veljajo posebna pravila in se lahko prenašajo naprej za obdobje 5 let.
 
Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

 

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

 
Osnovna davčna stopnja za dohodek iz zaposlitve je 20 %, višja pa 32 %. Dohodek od dividend je obdavčen po stopnji 15 %. Davčna stopnja se razlikuje za druge vrste dohodka. Davčna stopnja se razlikuje glede na vrste dohodka. Mejne vrednosti se vsako leto prilagodijo glede na povprečno nacionalno plačo, skupne stopnje pa so lahko odvisne tudi od osebnih okoliščin (število otrok, olajšave zaradi invalidnosti itd.).Davek od dohodnine se odmeri od rezidentov in nekaterih nerezidentov. 
 
Rezidenti so obdavčeni z dohodki po vsem svetu, vključno z dohodki od zaposlitve, samozaposlitve, dohodki od naložb in kapitalskih dobičkov. Nerezidenti so lahko obdavčeni za nekatere vrste dohodkov, za katere se šteje, da izvirajo iz Litve, vključno z dohodki od zaposlitve, obrestmi, dohodki iz razdeljenega dobička in dohodki iz nepremičnin ali drugih nepremičnin. Oprostitev dvojnega obdavčenja je v nekaterih primerih možna. 
 

Davek po odbitku

 
Dividende: 15 %
 
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 %. Ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) ni davka po odbitku.

Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP, št. 27/01). Ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).
 
Obresti: Na obresti, izplačane nerezidentom iz držav EEA, ni davka po odbitku. Sicer je davčna stopnja 10 %.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %
 
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Južni Afriki (3/5)

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 10 %.
 
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja, če izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve, se ne plačuje davek po odbitku.
 
 

Več iz rubrike