Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Češkem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Češko.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

 
                      KORAK                                                    TRAJANJE        STROŠKI
  1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja se lahko opravi brezplačno prek spleta pri Ministrstvu za pravosodje.
on-line postopek brezplačno
2. Overitev akta o ustanovitvi pri notarju
Akt o ustanovitvi družbe in podpisi zastopnikov družbe se overijo pri notarju. Strošek je odvisen od tega, ali se uporabi standardni akt o ustanovitvi in v celoti vplača ustanovni kapital (strošek 2.000 CKR), sicer so stroški višji, praviloma ne več kot 5.000 EUR.
Če družba najema poslovne prostore, mora biti notarsko overjena tudi pogodba o najemu.
Če ima družba več družbenikov, se morajo vpisati v register dejanskih lastnikov.
1 dan 2.000 – 5.000 CZK
3. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe. V večini bank zahtevajo za odprtje računa overjen akt o ustanovitvi. Dokler ni postopek registracije družbe zaključen, so sredstva na računu blokirana.
Banka izda o depozitu potrdilo. Odprtje računa je pri večini bank brezplačno.
2 dni brezplačno
4. Registracija na Uradu za trgovinske licence in pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti
Družba se mora pred vpisom v register družb registrirati pri Uradu za trgovinske licence (Trade License Office) in v skladu z Zakonom o trgovinskih licencah dobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Registracija se lahko opravi prek ene od 15 enotnih točk (Czech Point of Single Contact). Vloga vsebuje:
 • enotni obrazec za registracijo;
 • potrdilo o kvalifikaciji, če sodi dejavnost med regulirane dejavnosti.
 • potrdilo o nekaznovanosti;
 • dokazilo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov (s soglasjem najemodajalca);
 • akt o ustanovitvi družbe;
 • dokazilo o plačilu upravnih taks.
Urad za trgovinske licence izda izpis iz registra trgovinskih licenc v največ 5 dneh, običajno pa traja postopek 1 ali 2 dni.
2 dni 1.000 CZK
5. Vloga za vpis v trgovinski register
Vloga za vpis v register družb (Živnostenský rejstřík) se vloži na lokalno pristojnem sodišču osebno ali prek notarja. Vlogi je treba priložiti:
 • overjen akt o ustanovitvi družbe;
 • dokazilo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov (s soglasjem najemodajalca);
 • dokazilo o vplačilu osnovnega kapitala;
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
 • izjava, da so vsi družbeniki vplačali najmanj 30% svojega deleža.
Sodišče izda izpis iz registra trgovinskih licenc v 1 dnevu.
1 dan 2.700 CZK do 6.000 CZK
6. Registracija za davke pri Finančni upravi
Družba se mora v roku 15 dni od ustanovitve prijaviti pri Davčni upravi (Finanční správa). Obrazci morajo biti oddani v elektronski obliki.
on-line postopek brezplačno
7. Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva pri ČSSZ
Družba prijavi zaposlene Češki upravi za socialno varstvo (Česká správa sociálního zabezpečení - ČSSZ) v sistem socialnega varstva prek spletne strani ČSSZ)
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom ) brezplačno
8. Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega zavarovanja
Družba prijavi zaposlene zdravstveni zavarovalnici (najpogosteje VZP).
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom ) brezplačno
Vir: CzechInvest 2020, Businessinfo Cz 2020
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

 

Družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna družba in družba z omejeno odgovornostjo.
 • Delniška družba (Akciová společnost -akc. spol. ali a.s.):
Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital: Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 2. 000.000 CZK ali 80.000 EUR, če vodi družba računovodstvo v evrih.

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Vložke v naravi mora oceniti neodvisen cenilec. Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 30%.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli na Češkem (1/5)

Delnice: Delnice so lahko imenske ali prinosniške. Lahko so navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini in pravico do izplačila dividend; prednostne delnice pa pravico do prednostnega izplačila dividend. Prinosniške delnice morajo biti v nematerializirani obliki.

Organi upravljanja: Glavne odločitve sprejema skupščina (valná hromada) delničarjev, ki se sklicuje najmanj letno. Družba ima lahko enotirni (monistični) ali dvotirni (dualistični) sistem  upravljanja. V monističnem sistemu  vodi posle  in nadzoruje poslovanje družbe upravni odbor (správní rada). V dualističnem sistemu  sta  organa  vodenja (představenstvo – uprava) in nadzora (dozorči rada - nadzorni svet) ločena. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave in nadzornega sveta ni.
 • Družba z omejeno odgovornostjo (Společnost s ručením omezeným - s.r.o.):
Ustanovitelji/ družbeniki: S.r.o. lahko ustanovi 1 ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 1 EUR; višino osnovnega kapitala določa statut družbe. Kapital družbe se oblikuje iz denarnih ali stvarnih vložkov. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih najmanj 30 % na vsak denarni vložek. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti. Če ima družba enega samega družbenika, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.

Deleži: Na podlagi osnovnih vložkov družbeniki pridobijo  deleže, ki so sorazmerni njihovim osnovnim vložkom, če družbena pogodba ne določa drugače. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Po zakonu lahko družbenik prenese svoj delež na drugega družbenika. Za prenos deleža na osebo, ki ni družbenik, je potrebno soglasje skupščine družbe, če družbena pogodba ne določa drugače.

Organi upravljanja: Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev (jednatel), ki jih imenuje skupščina družbenikov. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Nadzorni svet se oblikuje, če tako določa poseben predpis ali družbena pogodba. 
Praga, Češka, Foto: Shutterstock
Praga, Češka, Foto: Shutterstock

Davčno okolje

 
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT): 21 %

Za dobavo blaga in storitev znotraj Češke republike se DDV običajno zaračuna v višini 21 % - standardna stopnja, znižani stopnji pa 15 % in 10 %. Za izvoz in nekatero blago velja ničelna stopnja. Z namenom omilitve posledic covid-19 se je za nekatere kulturne, športne in nastanitvene storitve znižala s 15 % na 10 %.

Češko podjetje, ki v enem poslovnem letu prejme preko milijon CZK prihodka, se mora registrirati kot zavezanec za DDV. Za tuja podjetja, ki opravlja dobave na Češkem, se davek običajno obračuna po načelu obrnjene davčne obveznosti. Možna je prostovoljna registracija.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost Zakon o gospodarskih družbah .

Davčni sporazumi: Češka ima sklenjenih preko 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo Ur.l. RS-MP št. 2/98

Češka je 7. julija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI), ki jo je ratificirala 13.05.2020 in je stopila v veljavo 01.09.2020. Od začetka uporabe MLI je treba biti pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja pozoren tudi na spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):19 %

Standardna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je 19 %. Investicijski skladi imajo posebno davčno stopnjo 5 %, za pokojninske sklade pa je ničelna stopnja. Za dohodke od dividend čeških subjektov davčnih rezidentov od nerezidentov se obračuna 15 % stopnja.

Rezidenti (družbe, ki imajo registriran sedež družbe ali osrednji sedež upravljanja ali nadzora na Češkem) plačujejo davek od dohodka, ki ga ustvarijo na Češkem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Češke. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe. Obdavčljivi dohodek se izračuna v skladu s češkimi računovodskimi pravili. Na splošno se priznavajo vsi stroški, ki so nastali zaradi ustvarjanja in vzdrževanja obdavčljivega dohodka, če so ustrezno dokumentirani (v skladu z nekaterimi omejitvami, ki jih določajo predpisi).
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli v Luksemburgu (1/5)

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni z standardno davčno stopnjo. Če nerezident proda delež v češki družbi, je dobiček vključen v davčno osnovo, razen če sklenjen davčni sporazum določa drugače. Izjema velja za podjetja, ki so rezidenti držav EU/EGP, ki imajo ustrezno pravno obliko in imajo v lasti vsaj 10% podjetja, katerega delež prodajajo, in to nepretrgano vsaj 12 mesecev. Enako velja za češko podjetje, ki proda lastništvo v odvisnem podjetju, ki je rezident v državah EU/EGP. Za oprostitev davka od dohodkov iz naslova prodaje deležev v odvisnih podjetij, ki so rezidenti v državah izven EU/EPG, veljajo enake zahteve kot v primeru oprostitve davka pri izplačilu dividend.

Dividende, distribuirane med češkimi rezidenčnimi družbami, so izvzete iz davčne osnove, če ima matična družba v odvisni družbi, ki izplačuje dividende, najmanj 10% lastninski delež neprekinjeno najmanj 12 mesecev. Enako velja v primeru, če se odvisna družba, ki izplačuje dividende, nahaja v drugi članici EU oz. v državi EGP (poleg članic EU še Norveška, Islandija in Lihtenštajn) in ima matična družba v odvisni družbi, najmanj 10 % lastninski delež neprekinjeno najmanj 12 mesecev (kar pa ne velja, kadar je odvisna družba v likvidaciji in kadar se dividenda obravnava kot davčno priznan odhodek pri odvisni družbi, ki izplačuje dividende).

Dividende so izvzete iz davčne osnove tudi, če jih rezidenčna družba prejme od družbe izven EU/EGP, če so izpolnjeni naslednji pogoji: družba prejemnica ima v lasti vsaj 10 % odvisne družbe neprekinjeno najmanj 12 mesecev, odvisna družba ima ustrezno pravno-organizacijsko obliko, država, v kateri je locirana odvisna družba, ima s Češko sklenjen davčni sporazum, davčna stopnja v tej državi pa znaša vsaj 12 %.

Izgube se lahko prenesejo za 5 let naprej z nekaterimi omejitvami (če se bistveno spremeni lastniška struktura, mora vsaj 80% dohodka prihajati iz istega vira, kjer so izgube nastale). Prenos izgub za nazaj ni dovoljen; vendar pa so z namenom omiliti posledice covid-19 izjema davčne izgube, ki so nastale po 30. juniju 2020 in jih je do višine 30 milijonov CZK mogoče uveljavljati tudi za leto 2018 in 2019.

Na voljo so različne davčne olajšave (do 10 let), finančne spodbude za odpiranje novih delovnih mest, za usposabljanje in prekvalifikacijo zaposlenih, finančne garancije za nove investicije, ter možnost nakupa zemljišč po znižani ceni. Dodatne davčne olajšave in spodbude so namenjene za raziskave in razvoj.
 

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

 
Od leta 2021 se je Češka vrnila k postopnemu obdavčevanju z uvedbo mejne stopnje 23 % - za bruto dohodek do zgornje meje plačil socialne varnosti (prag za leto 2021 je 1.701.168 CZK), velja 15 % stopnja. Za bruto dohodek, ki presega 1.701.168 CZK, velja 23 % stopnja.

Češki davčni rezidenti so na splošno obdavčeni s češkim davkom na dohodek po vsem svetu. Davčni nerezidenti so praviloma obdavčeni samo na dohodek, ki se šteje za dohodek iz Češke.

Ker bo progresivna davčna stopnja veljala za vse vrste dohodka, lahko nekateri pasivni dohodki, kot so kapitalski dobički ali dohodki od najemnin (skupaj z dohodki iz zaposlitve), povzročijo večje davčno breme. Vendar pa bo pri večini posameznikov, ki imajo le dohodek iz delovnega razmerja, ta sprememba povzročila učinkovito nižjo obdavčitev zaposlitve.

7% solidarnostni prispevek za prejemnike visokih dohodkov, je bil odpravljen z letom 2021.

Lokalnih davkov na dohodek ni.
 

Davek po odbitku


Dividende: 15 % Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 % za družbe iz EU ter EGS; za ostale nerezidenčne družbe pa 35 %, če ni drugače urejeno z davčnim sporazumom.

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb so dividende češke družbe, izplačane slovenski družbi, oproščene davka, če ima slovenska družba v češki družbi vsaj 10 % delež neprekinjeno vsaj 12 mesecev. Taka oprostitev davka na dividende velja za izplačila vsem matičnim družbam, ki so rezidenti EGP ali Švice (ugodnosti po direktivi pa se ne priznajo, če gre za sheme, ki imajo za enega glavnih namenov pridobitev davčne ugodnosti.)
Češka, Foto: Shutterstock
Češka, Foto: Shutterstock

Sicer lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 2/98), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Ugodnosti po direktivi pa se ne priznajo, če gre za shemo ali niz shem, pri katerih je bil glavni ali eden od glavnih namenov pridobitev davčne ugodnosti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 15 % Obresti izplačane nerezidenčnim družbam so podvržene 15 % davku po odbitku za družbe iz EU ter EGS; za ostale pa 35 %, če ni drugače urejeno z davčnim sporazumom.

Davčni zavezanci iz držav EU/EGP lahko na koncu leta podajo vlogo za vračilo plačanega davka, da se odbijejo stroški, ki so povezani s plačilom obresti, in uveljavljajo oprostitev plačila davka v skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin. Slovenska podjetja lahko tudi uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 2/98), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska obresti.

Licenčnine in avtorski honorarji: 15 % Licenčnine in avtorski honorarji, izplačani nerezidentom iz EU ali EGP so predmet 15 % davka po odbitku, razen če se stopnja davka zmanjša zaradi podpisanega davčnega sporazuma, ali pa je oprostitev plačila davka posledica Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin. Za rezidente davčnih oaz in rezidente izven EU ter EGS velja 35 % stopnja. Davčni zavezanci iz držav EU/EGP lahko na koncu leta podajo vlogo za vračilo plačanega davka, da se odbijejo stroški, ki so povezani plačilom licenčnin.

Slovenska podjetja lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 2/98), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska licenčnin ali avtorskih honorarjev.

Plačilo za samostojne osebne storitve in za druge storitve: 15 %. Prihodek, plačan nerezidentu iz EU ali EGP, ki je na Češkem opravil samostojne osebne storitve in druge komercialne, tehnične, svetovalne oz. storitve upravljanja, je predmet 15 % davka po odbitku, za ostale pa 35 %.
image_alt
Gorenjska bogatejša za novo turistično ponudbo

Davčni zavezanci iz držav EU/EGP lahko na koncu leta podajo vlogo za vračilo plačanega davka, da se odbijejo stroški, ki so povezani s plačilom navedenih storitev.

Poleg tega lahko slovenski rezidenti uveljavljajo ugodnost v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 2/98), ki določa, da se izvajanje storitev, vključno s svetovanjem in storitvami vodenja, s strani podjetja države pogodbenice (v tem primeru Slovenije) prek zaposlenih ali drugega osebja, ki ga takšno podjetje angažira v ta namen, štejejo za stalno poslovno enoto, vendar le v primeru, ko dejavnosti te narave na ozemlju druge države pogodbenice (v tem primeru Češke) trajajo za obdobja, ki v celoti presegajo 6 mesecev znotraj katerega koli dvanajstmesečnega obdobja. Kadar ti pogoji za obstoj stalne poslovne enote niso izpolnjeni, lahko slovensko podjetje uveljavi oprostitev od plačila davka po odbitku na Češkem.

Več iz rubrike