Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Južni Afriki (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Južno Afriko.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

                       
KORAK                                         TRAJANJE   STROŠKI
1. Rezervacija imena pri Komisiji za družbe in intelektualno lastnino (CIPC)
Ustanovitelji pred registracijo predložijo do 4 imena družbe, od katerih se izbere prvo razpoložljivo ime. Korak ni obvezen, ime je mogoče določiti tudi med registracijo družbe.
1 dan 50-100 ZAR
 
2. Registracija pri Komisiji za družbe in intelektualno lastnino (CIPC)
Družba se lahko registrira pri Komisiji za podjetja in intelektualno lastnino (CIPC) na 4 različne načine. Najpogostejša oblika registracije je na spletni strani CIPC. Registracija se lahko opravi tudi na samopostrežnih terminalih, v nekaterih podružnicah bank in po elektronski pošti.
Za registracijo družbe na spletu se mora ustanovitelj registrirati kot stranka na spletni strani CIPC. Ko je registriran, mora vlagatelj financirati nov virtualni račun z najmanj 125 ZAR za kritje stroškov registracije. Račun se lahko financira z nakazilom.
Med postopkom registracije je treba zagotoviti naslednje podatke:
  • podatki o lastnikih in direktorjih družbe (ime, država izvora, številka osebnega dokumenta, datum rojstva, kontaktni podatki, datum imenovanja direktorjev);
  • podatki o družbi (konec proračunskega leta, deleži družbe, e-poštni naslov, spletna stran, fizični naslov sedeža družbe).
Ko so zgornji koraki končani, bo vlagatelju poslano e-poštno sporočilo z zahtevo za dodatno dokumentacijo, ki jo je treba poslati CIPC:
  • potrjene kopije dokumentov vseh navedenih direktorjev in ustanoviteljev;
  • potrjena kopija dokumenta vlagatelja vloge, če to ni eden od navedenih direktorjev ali ustanoviteljev;
  • podpisani obrazci za prijavo.
Ko je družba registrirana prejme vlagatelj vloge e-poštno sporočilo, ki potrjuje, da je družba registrirano in povezavo s spletno stranjo CIPC, kjer dobi potrdilo o registraciji družbe.
do 10 dni 125 ZAR
 
3. Deponiranje kapitala v banki
Zastopnik družbe odpre bančni računa družbe. Predložiti je treba dokazila o istovetnosti direktorjev družbe in kopije originalnih dokumentov družbe.
Postopek lahko traja dlje, če dokumentacija ni v skladu z zahtevami predpisov proti pranju denarja (Know Your Customer (KYC) zahteve).
1 dan brezplačno
4. Registracija družbe za davčne namene pri Finančni upravi (SARS)
V postopku registracije družbe pošlje CIPC vse relevantne podatke o družbi SARS.
Po registraciji družbe morajo ustanovitelji pri SARS družbo registrirati za:
  • davek na dohodek podjetij;
  • prispevke za zaposlene (Pay as you earn PAYE), prispevke za sklad za zaposlovanje (Unemployment Insurance Fund - UIF) in prispevke and usposabljanje (Skills Development Levy -SDL);
  • družbe z letnim obdavčljivim dohodkom nad 1 mio ZAR se morajo registrirati za DDV (obrazec VAT 101).
Obrazci so na voljo na spletni strani SARS.
1 dan
7 dni
 
brezplačno
4. Registracija za zavarovanje pri Ministrstvu za delo
Družba mora biti vključena v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti (obrazec UI-8 in obrazec UI-19), Ministrstvo za delo izda obrazec UI-33 za potrditev registracije. Postopek traja do 4 dni.
Hkrati se družba vključi v sistem zavarovanja za primer poklicnih bolezni in poškodb pri delu (obrazec W.As.2). Postopek traja do 30 dni in teče hkrati z zgornjim postopkom.*
Obrazci so na voljo na spletni strani Ministrstva za delo.
*končanje tega postopka ni pogoj za registracijo in se lahko opravi kasneje
do 4 dni
do 30 dni*
brezplačno

Vir: Svetovna banka 2017, CIPC 2017
Cape Town, Južna Afrika, Foto: Shutterstock
Cape Town, Južna Afrika, Foto: Shutterstock

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Partnerstvo, delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, družba z osebno odgovornostjo, poslovni sklad in tuja družba.
  • Delniška družba (Public company - Ltd)
Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Zakon o družbah ne predpisuje državljanstva ali bivališča ustanoviteljev, režim B-BBEE pa za družbe, ki nimajo predstavnikov črne večine omejuje nekatere spodbude (dostop do financiranja, točkovanje na javnih razpisih idr.).

Kapital: Če delniška družba kotira na borzi, znaša najnižji osnovni kapital najmanj 1 mio ZAR. Za delniške družbe, ki ne trgujejo javno, Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne. Od leta 2011 vsotne (par value) delnice niso več dovoljene.

Organi upravljanja: Družbo vodi uprava. V nekaterih primerih lahko direktorji odgovarjajo za obveznosti družbe. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni, pač pa mora imeti družba lokalnega računovodjo ali revizorja. Režim B-BBEE upošteva tudi sestavo uprave. Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli v Južni Afriki (1/5)
  • Družba z omejeno odgovornostjo (Private proprietary limited company - Pty Ltd)
Ustanovitelji/ družbeniki: Pty Ltd lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (leta 2011 je bila odpravljena določba, ki je omejevala število ustanoviteljev na 50). Zakon o družbah ne predpisuje državljanstva ali bivališča ustanoviteljev, režim B-BBEE pa za družbe, ki nimajo predstavnikov črne večine omejuje nekatere spodbude (dostop do financiranja, točkovanje na javnih razpisih idr.).

Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki mora po zakonu določati omejeno prenosljivost deležev.

Organi upravljanja: Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni, vendar režim B-BBEE upošteva tudi sestavo uprave.
Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

Vir: CIPC 2017
 

Davčno okolje

 

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

Standardna stopnja je 14 %. Za izvoz nekatere transakcije velja ničelna stopnja ali so davka oproščene.
Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 1 mio ZAR. Tujci, ki opravljajo dejavnost v Republiki Južni Afriki, morajo biti registrirani za VAT. Vrednostni prag za obvezno registracijo tujih dobaviteljev digitalnih storitev je 50.000 ZAR.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Davčni sporazumi: Republika Južna Afrika ima sklenjenih več kot 70 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen. 

Koristne povezave: Finančna uprava: SARS (South African Revenue Service)

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 28 %.

Davčna osnova je dobiček podjetij, ki ga predstavljajo dohodki iz poslovanja, pasivni dohodki in dohodki iz kapitala, zmanjšani za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).

Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Republiki Južni Afriki; stalne poslovne enote, registrirane v Republiki Južni Afriki) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Republiki Južni Afriki in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Republiki Južni Afriki.

Dividende so vključene v davčno osnovo. Izvzete so dividende, izplačane kapitalsko povezanim družbam z najmanj 10 % deležem. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo, vendar le 80 %; če so izpolnjeni nekateri pogoji, so lahko izključeni iz davčne osnove. Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za neomejen čas, prenos izgub nazaj ni dovoljen.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli v Tuniziji (1/5)

Davčne olajšave: preferencialni davčni režim za mala in srednja podjetja, olajšave za naložbe v R&D in za okoljevarstvene naložbe; naložbe v naftno industrijo in filmsko industrijo idr.

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Od 18 % do 45 %, odvisno od višine dohodka.
Obdavčljivi dohodek (R) Davčne stopnje (R)
1 - 216 200 18% obdavčljivega dohodka
216 201 - 337 800 38 916 + 26% obdavčljivega dohodka nad 216 200
337 801 - 467 500 70 532 + 31% obdavčljivega dohodka nad 337 800
467 501 - 613 600 110 739 + 36% obdavčljivega dohodka nad 467 500
613 601 - 782 200 163 335 + 39% obdavčljivega dohodka nad 613 600
782 201 - 1 656 600 229 089 + 41% obdavčljivega dohodka nad 782 200
1 656 601 in več 587 593 + 45% obdavčljivega dohodka nad 1 656 600
 
Davek po odbitku:

Dividende: 15 %. Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %.

Obresti: Davek po odbitku za obresti, ki imajo vir v Republiki Južni Afriki in jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15%.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %

Za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.

Plačila podpornih tehničnih storitev: Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, ni davka po odbitku.

Več iz rubrike