Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Ukrajini (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Ukrajino.
Fotografija: Kijev, Ukrajina. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Kijev, Ukrajina. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja in stroški

 

Korak

Trajanje

Stroški

1.

Vloga za vpis v Trgovinski register

Ustanovitelji vložijo vlogo za vpis v Trgovinski register. Dokumentacija:

 • vloga na predpisanem standardnem obrazcu;
 • kopija sklepa ustanoviteljev o ustanovitvi družbe;
 • statut družbe;
 • pooblastilo zastopnikom.

3 dni

brezplačno

2.

Izdelava žiga družbe

Izdelava žiga ni obvezna, vendar ga večina družb v praksi uporablja (v praksi se dogaja, da državni organi nežigosane dokumente upoštevajo le, če so overjeni).

1 dan

190-250 UAH

4.

Notarska overitev kartice s podpisi in odprtje stalnega bančnega računa družbe

Ustanovitelji pri notarju overijo podpise pooblaščenih oseb (strošek 150-250 UAH) in pri komercialni banki odprejo bančni račun, s katerim posluje družba. Priloge:

 • vloga za odprtje bančnega računa;
 • kartica s podpisi pooblaščenih oseb in žigom družbe;
 • izpis iz registra družb;
 • overjen statut družbe.

1 dan

150-250 UAH

5.

Registracija za DDV pri Davčni upravi

Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za davčne zavezance za DDV se na Davčni upravi registrirajo za DDV.

2 dni

brezplačno

Vir: Svetovna banka 2019

image_alt
Prenovljen Airbus v stilu razkošne jahte

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

Družba z omejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z neomejeno odgovornostjo, javna delniška družba, nejavna delniška družba in družba z dodatno odgovornostjo.

 • Delniška družba (Aktsionerne tovaristvo -AT)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot javna delniška družba (Vidkrite aktsionerne tovaristvo - VAT) ali nejavna delniška družba (Zakrite aktsionerne tovaristvo (ZAT).

Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi. Z delnicami nejavne delniške družbe ni mogoče trgovati. Njihov prenos je omejen in urejen s statutom družbe.

Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kijev, Ukrajina. Foto: Shutterstock
Kijev, Ukrajina. Foto: Shutterstock

Kapital: Najnižji predpisan osnovni kapital je določen v višini je 1.250 minimalnih mesečnih plač. Višina minimalne mesečne plače se je 1.1. 2019 s 3.200 UAH dvignila na 4.173 UAH (s 121,42 na 158,34 EUR). Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Ob registraciji mora biti osnovni kapital v celoti vplačan.

Kapital družbe je razdeljen na delnice. Prenos delnic javne delniške družbe ne sme biti omejen. Prenos delnic nejavne delniške družbe je omejen na način, ki ga določa statut.

Upravljanje družbe: Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev. Družbe, ki imajo več kot 10 delničarjev, morajo imeti nadzorni svet.

 • Družba z omejeno odgovornostjo (Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju - TOV)

Ustanovitelji/ družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi od 1 do 100 fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Če število družbenikov preseže 100, se mora TOV preoblikovati v VAT.

Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Kapital, ki ga določa statut družbe, mora biti vplačan ob ustanovitvi.

image_alt
Znanstveniki iznašli cepivo proti staranju

Deleži: Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen in je zanj potrebno soglasje družbenikov. Statut določa omejitve način prenosa.

Organi upravljanja: Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

Velja standardna stopnja 20%. To velja za ves prihodek od prodaje blaga in storitev v Ukrajini, razen izjem.

Za posamezne transakcije se obračunava 7 % in 0 % DDV. Stopnja 14 % velja za uvoz in dobavo nekaterih kmetijskih proizvodov (proizvodov rastlinskega izvora, kot so koruza, soja, sončnična semena in določeno drugo blago) v Ukrajini.

DDV plača dobavitelj blaga in storitev, ki je zavezanec za DDV, z dodelitvijo ustreznega zneska na poseben račun, odprt pri Državni zakladnici Ukrajine.

Ukrajina. Foto: Shutterstock
Ukrajina. Foto: Shutterstock

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

Standardna ukrajinska stopnja CIT je 18 %. Davčna osnova je bruto dohodek družbe, zmanjšan za priznane stroške.

DDV po 15% stopnji se uporablja za večino izplačil pasivnega dohodka nerezidentom, razen če je na podlagi pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (DTT) predvidena oprostitev ali znižana stopnja. Ugodnejši davčni režim velja za nekatere dejavnosti (zavarovalništvo, loterija, idr.).

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene in poslujejo po ukrajinskem pravu) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Ukrajini in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Ukrajini.

Zdaj davčni zakonik določa 18 % pavšalno davčno stopnjo namesto prejšnjih 15/20 % davka. Ta splošna stopnja velja za večino vrst dohodkov posameznikov (plača, dohodek od naložb itd.). Dividende, prejete od ukrajinskih podjetij, so še vedno predmet 5 % davka. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnjo. Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za neomejeno obdobje, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: za SME, ki izpolnjujejo določene pogoje, velja poenostavljen davčni režim z nižjo davčno stopnjo. Spodbude so tudi za invalidska podjetja in letalsko industrijo.

image_alt
Na Mont Blancu najdena zbirka dragocenih kamnov vredna 300.000 evrov

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

Standardna davčna stopnja 18 % velja za dohodke, prejete kot plačo in druge prejemke po delovnih in civilnih pogodbah, dohodke iz tujine in druge dohodke, ki niso zajeti drugje. Obdavčljivi dohodek, prejet iz tujine, je podvržen davčni stopnji 18 %.

V Ukrajini je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za vlado Ukrajine.

Na splošno veljajo enake davčne stopnje za davčne rezidente in nerezidente (z nekaterimi izjemami). Rezidenti so obdavčeni od svojega svetovnega dohodka v skladu z omejitvami, ki jih določa katera koli veljavna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja (DTT). Nerezidenti so zavezani ukrajinskemu davku samo v zvezi z njihovim dohodkom iz ukrajinskega vira (to na primer vključuje dohodek, ki ga posameznik prejme od svojega delodajalca, rezidenta ali nerezidenta, v zvezi z zaposlitvijo, opravljeno v Ukrajini).

Vir: Ministrstvo za prihodke in dajatve Ukrajine

Več iz rubrike