Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Turčiji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Turčijo.
Fotografija: Turčija, Kapadokija. Foto: Bogi Pretnar
Odpri galerijo
Turčija, Kapadokija. Foto: Bogi Pretnar

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in kakšni so stroški?

 
  KORAK                             TRAJANJE      STROŠKI
1 Predložitev izjave ustanoviteljev in akta o ustanovitvi v MERSIS in pridobitev začasne TIN številke
Ustanovitelji po elektronski poti pošljejo dokumente v elektronski centralni register MERSIS, ki generira začasno davčno številko TIN.
(online postopek)  
2 Depozit 0,04 odstotka kapitala družbe in plačilo članarine gospodarski zbornici
Ustanovitelji pri državni banki Halk Bankasi vplačajo na račun urada za konkurenco 0,04 odstotka osnovnega kapitala družbe. Hkrati lahko plačajo za obvezno članstvo v gospodarski zbornici (članarina je odvisna od višine kapitala).
1 dan 0.04% vrednosti osnovnega kapitala
+ 205 do 400 TRY
3 Registracija pri Trgovinskem registru (Ticaret Sicil Müdürlügü)
Vlogi za vpis v register se priložijo:
  • obrazec »obvestilo o ustanovitvi« (kurulus bildirim formu) (3 kopije);
  • akt o ustanovitvi (2 kopiji in original);
  • podpisan obrazec »podjetje« (taahhutname);
  • potrdilo o vplačilu takse v višini 0,04 odstotka kapitala družbe;
  • potrdilo o plačani članarini gospodarske zbornice;
  • podpisi zastopnikov družbe (2 kopiji);
  • izjava direktorja o prevzemu funkcije, če ta ni družbenik;
  • fotografije družbenikov v velikosti slike za dokument.
Trgovinski register ob ustanovitvi potrdi poslovne knjige, ki jih predpisuje zakon, in obvesti o ustanovitvi nove družbe Davčno upravo in Upravo za socialno varnost in v roku 10 dni objavi ustanovitev družbe v uradnem listu.
2 dni okoli 2.500 TRY
4 Plačilo stroškov registracije pri Trgovinskem registru
Ustanovitelji na blagajni Trgovinskega registra plačajo stroške registracije, ki vključujejo registracijsko takso, stroške objave in overjanja dokumentov (okoli 2.500 TRY).
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno 
5 Overitev liste direktorjev pri notarju
Direktorji družba ali njihovi zastopniki pri notarju overijo seznam direktorjev družbe (imza sirküleri), ki se zahteva za poslovanje.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) 120 TRY
6 Prevzem davčne številke in številke socialnega zavarovanja, registracija zaposlenih
Družba dobi davčno številko (vergi levhasi) od Davčne uprave in številko socialnega zavarovanja za družbo od Uprave za socialno varnost.
Družba pri Davčni upravi in Upravi za socialno varnost registrira zaposlene sama.
1 dan brezplačno
7 Pridobitev dovoljenja za odprtje delovnih prostorov in za poslovanje
Družba na občinski upravi pridobi dovoljenje za odprtje delovnih prostorov in za poslovanje (Işyeri Açma ve Çalişma Ruhsati).
1 dan 1 TRY/m2


Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij / družb poznamo?


Komandantna družba, delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in družba z neomejeno odgovornostjo.
image_alt
Hrvaški Rimac postavil svetovni rekord
   
Delniška družba (Anonim Şirket - AS):

Ustanovitelji: Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma delničarjev ni.
 
Kapital: Najnižji osnovni kapital je 50.000 TRY. Ob ustanovitvi mora biti plačanega najmanj 25 odstotkov vpisanega kapitala družbe, preostanek pa v 24 mesecih od ustanovitve. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh in pravicah). Javne delniške družbe morajo imeti minimalni vpisan kapital v višini 100.000 TRY, od tega mora biti ob ustanovitvi plačanih najmanj 50.000 TRY. Najnižja vrednost delnice je 1 Kr (0,01 TRY). Delnice so imenske ali na prinosnika in so lahko navadne in prednostne.
 
Organi upravljanja: Skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo vsi delničarji, je najvišji organ odločanja. Sklicati jo je treba najmanj enkrat letno. Družba ima upravni odbor, ki imenuje izvršne direktorje. Od leta 2012 lahko družbo vodi tudi en sam direktor. Zakonodaja predpisuje v nekaterih primerih dodatne zahteve (npr. da mora imeti vsaj četrtina članov upravnega odbora visoko izobrazbo), ni pa več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi delničarji družbe. Član upravnega odbora je lahko fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Čeprav zakon določa, da je lahko član uprave tuja ali domača oseba, se v praksi lahko zahteva, da je zaradi davčnih zadev vsaj en direktor turški rezident. Nadzorni svet ni obvezen. Njegove funkcije opravlja neodvisen pooblaščeni revizor, ki vrši nadzor finančnega poslovanja družbe.
    
Družba z omejeno odgovornostjo (Limitet Şirket - LS):

Ustanovitelji: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.
 
Kapital: Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 10.000 TRY in mora biti vplačan v roku 2 let od registracije. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh, pravicah in storitvah). Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo družbenikom sorazmeren obseg pravic. Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov oziroma na način, ki ga določa statut.
 
Organi upravljanja: Glavne odločitve sprejema skupščina družbenikov, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Družba ima lahko enega direktorja ali upravni odbor. Ni več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi družbeniki družbe, vendar pa mora biti najmanj en družbenik član upravnega odbora. Član upravnega odbora je lahko fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Čeprav zakon določa, da je lahko član uprave tuja ali domača oseba, se v praksi lahko zahteva, da je zaradi davčnih zadev vsaj en direktor turški rezident.
Istanbul, Turčija
Istanbul, Turčija

Davčno okolje


Turčija je v carinski uniji z Evropsko unijo. Predmet carinske unije so industrijski izdelki in predelani kmetijski izdelki, ki so bodisi v celoti pridobljeni v Turčiji ali v EU, bodisi uvoženi in sproščeni v prost promet v EU ali Turčiji. Za te izdelke velja prost pretok blaga, kar pomeni, da zanje pri trgovanju med EU in Turčijo ni carinskih dajatev in količinskih omejitev.

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

18 odstotkov

Vergi Kimlik Numarasi – VKN za dobave blaga in storitev se obračuna DDV po stopnjah, ki se gibljejo od 1 do 18 odstotkov. Splošna stopnja je 18 odstotkov. Znižani stopnji sta 8 odstotkov (hrana in farmacevtski izdelki,...) in 1 odstotek (tiskovine, nekateri kmetijski izdelki...). Za izvoz velja ničelna stopnja, nekatere dobave so davka oproščene. DDV, plačljiv pri lokalnih nakupih in uvozu, se obravnava kot vstopni DDV, DDV, izračunan in zbran pri prodaji, pa kot izhodni DDV.

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):
 
25 odstotkov
 
Bila je 20 odstotkov, a od 22.4.2021 velja 25-odstotna stopnja, v prihodnjem letu 2022 pa bo 23-odstotna stopnja.
 
Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Turčiji ali so upravljane ali nadzorovane iz Turčije) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Turčiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Turčije. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.
 
image_alt
Koliko denarja je dovolj za dostojno pokojnino?

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je dobiček družbe, ki ob upoštevanju priznanih stroškov izhaja iz katerega koli vira dohodka z izjemo dividend, ki izpolnjujejo pogoje za izvzem.
 
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Kapitalski dobički, ki izpolnjujejo pogoje (da je bil delež v lasti družbe vsaj 2 leti; da so dobički od prodaje vsaj 5 let na posebnem „rezervnem“ računu; da sredstva, za katera velja zmanjšana obdavčitev, v določenem obdobju niso bila prenesena na drug račun idr.) so upravičeni do 75 odstotkov izvzema iz davčne osnove. Kapitalski dobički, ki izvirajo iz prodaje nepremičnin, so upravičeni do 50 odstotkov izvzema iz davčne osnove, če je obdobje lastništva trajajo vsaj 2 leti.

Dividende, prejete od turške rezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete od nerezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove, če izpolnjujejo nekatere pogoje glede minimalnega lastniškega deleža in trajanja lastništva, organizacijske oblike izplačevalca in idr. (10 odstotkov kapitalska udeležba vsaj eno leto, organiziranost v obliki kapitalske družbe, višina tujega davka najmanj 15 odstotkov idr.).

Izgube se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude za raziskave in razvoj, različne regionalne in sektorske spodbude.

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:
 
15 – 35 odstotkov
 
Stopnja davka na dohodek posameznikov je med 15% in 35%. Rezidenti v Turčiji so davčni zavezanci za svoj svetovni dohodek in veljajo za "polne davčne zavezance". Nerezidenti so obdavčeni le z dohodki, pridobljenimi v Turčiji, in veljajo za "omejeno davčno zavezane". Davek od dobička se po določenih odbitkih in popravkih obračuna od obdavčljivega dohodka po progresivnih stopnjah. Za izseljence ni posebnega davčnega režima.
 
2019 National Income Tax Rates:
 
Taxable Income Band TRY National Income Tax Rates
1 - 18,000 15%
18,001 – 40,000 20%
40,001 - 148,000 27%
148,001 + 35%


Poslovne navade pri potovanju v Turčijo, letalske povezave in aktualna situacija v zvezi s koronavirusom

 
Državni prazniki in dela prosti dnevi v Turčiji:
 
v letu 2021
 
 
1. januar novo leto
23. april dan suverenosti in otrok
1. maj praznik dela in solidarnosti
13., 14., 15. maj ramazanski bajram
19. maj dan spomina na Atatürka
19. maj dan mladih in športa
15. julij dan demokracije in narodne enotnosti
20. julij kurban bajram, praznik žrtvovanja
21., 22., 23. julij kurban bajram (dela prosti dnevi)
30. avgust dan zmage
28. oktober dan republike

Vir: www.timeanddate.com
 
Priporočena dnevnica znaša:  36 eur
 
Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj: informacije dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/.
 
Električna napetost: 230 voltov, 50Hz. Zaradi pospešene industrializacije in rasti prebivalstva v mestih, se obstoječe energetske kapacitete bližajo meji zmogljivosti, zato so možni občasni izklopi elektrike.
 
Vstop v državo: Slovenski državljani za vstop v Turčijo ne potrebujejo vizuma.

Ukinitev vizumov se nanaša na osebe, ki potujejo z namenom turističnega, osebnega ali poslovnega obiska. Za osebe, ki potujejo z drugačnim namenom (npr. delo, študij, izobraževanje, združitev družine, znanstveno raziskovanje...) je še vedno potreben poseben vizum, ki se ga pridobi na pristojnem veleposlaništvu Republike Turčije.
 
Potni list mora biti ob vstopu v Turčijo (neodvisno od tega ali je vizum potreben ali ne) veljaven še najmanj 6 mesecev. Turške oblasti opozarjajo, da je potrebno imeti v potnem listu vsaj eno prazno stran za žige mejnih oblasti.
 
Priporočilo: Previdnost je potrebna predvsem pri hrani in vodi. Priporočljivo je, da ne jeste hrane, ki je na prodaj zunaj in je lokalni ljudje tudi ne jedo. Prav tako se je pametno izogibati javnim vodam, raje se poslužujte vod v plastenkah.
 
image_alt
Odličnjakinja za tekočim trakom

Turčija se lahko pohvali z javnimi in zasebnimi bolnišnicami, vendar so javne prepolne, tako da v primeru, da denar ni problem, raje obiščite zasebno bolnišnico.
 
Opozorilo: Turška vlada je leta 2011 sprejela odločitev, da bodo vsem popotnikom, ki iz Turčije potujejo v Afganistan, Indijo, Pakistan, Nigerijo in Tadžikistan, ponudili cepivo zoper otroško paralizo (poliomyelitis). Tisti popotniki, ki ne bi želeli biti cepljen, bodo morali podpisati dokument, da se cepljenju odpovedujejo.
 
V javnih prevoznih sredstvih (vlakih, trajektih in taksijih) in v zunanjih objektih (stadionih, igriščih, kavarnah, barih in restavracijah) velja prepoved kajenja. Za kajenje na prepovedanih mestih je zagrožena denarna kazen.
 
Za uporabo ali trgovanje z nedovoljenimi drogami je v Turčiji zagrožena visoka denarna globa ali zaporna kazen do 24 let.
 
Vir: gov.si
 
LETI IN DRUGA PREVOZNA SREDSTVA DO DESTINACIJE: v Turčijo se lahko prispe na različne načine in sicer:
 
Z letalom: Največje letališče je letališče Istanbul - Ataturk, ki se nahaja le nekaj kilometrov stran od Istanbula. Bolj nizkocenovno letališče najdemo približno 20 km od prestolnice - Instanbul Sabiha Gocken. Drugi dve veliki letališči v Turčiji sta letališče Antalya in letališče Ankara Ensanboda.

 

Z avtobusom: Z avtobusom lahko na destinacijo prispete iz Evrope, Gruzije, Irana in Sirije.
 
Z avtom: Iz Srednje Evrope lahko potujete v Turčijo z avtom brez posebnosti, vse kar morate imeti je zelena karta. Glavne ceste iz Evrope so E80 iz Bolgarije, E87 prav tako iz Bolgarije in E90 vstop iz Grčije.
 
Z vlakom: V Turčijo lahko prav tako potujete z vlakom, vendar ta način ni več najugodnejši in najhitrejši. Dnevni vlaki prihajajo iz Bolgarije. Enkrat tedensko vozi vlak iz bližnjega Vzhoda. Poceni način potovanja ima Balkan Flexipass.

Z ladjo: Predvsem trajektne povezave z Grčijo in Ciprom
Antalija, Turčija
Antalija, Turčija

Prehajanje meja in potovanja v in iz Turčije

 
Turčija je za turizem sicer odprta, a razmere v jugovzhodnih predelih države so negotove. Zaradi povečane nevarnosti odsvetujemo vsa ne nujna potovanja v jugovzhodne province (Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Siyarbakir, Sanliurfa, Agri, Van, Bitlis, Mus, Bingol, Elazig, Batman, Erzincan) ter odsvetujemo vsa potovanja v obmejno območje s Sirijo in Irakom. Turški varnosti organi na omenjenih območjih izvajajo poostrene varnostne aktivnosti.
 
Za vstop v Turčijo morate izpolnjevati enega izmed pogojev PCT, pa vendar lahko poleg merjenja temperature vseh potnikov na letališču, naletite na naključno PCR testiranje. Prav tako za odhod iz države negativen PCR test pred vkrcanjem na letalo postaja standard.
 
Karantena in zdravljenje sta samoplačniška. Ker v državi poslujejo različne prevozne in letalske družbe, ki imajo vsaka svoja pravila poslovanja, je potrebno pred potovanjem preveriti tudi pri izbrani družbi, kakšni so pogoji potovanja na izbrani cilj.
Več informacij je na voljo na spletni strani veleposlaništva Ankara.
 
Letalski prevoznik vas bo morda prosil, da posredujete osebne podatke v zvezi s COVID-19, ki jih lahko po potrebi posredujete Ministrstvu za zdravje in tretjim državam. Kdor zavestno posreduje napačne podatke, se mu lahko prepreči potovanje.
 
Med obiskom letališča in med letom v Turčijo in iz nje morate nositi obrazno masko.
 
Podrobne informacije so na voljo na spletnih straneh Vlade Turčije.
 
image_alt
Novi avtomobili cenejši od enakih rabljenih modelov

Vsi prihodi v Turčijo, razen turških državljanov ali imetnikov dovoljenja za prebivanje, morajo v 72 urah potovanja, izpolniti spletni obrazec. To ni potrebno za potnike, ki prečkajo Turčijo na poti v drugo državo. Mednarodnim potnikom, ki želijo tranzit skozi letališča v Turčiji na domači turški let, ni treba predložiti kode HES, razen če je potnik turški državljan ali prebivalec Turčije in trajanje med dvema letoma presega 12 ur.
 
Skladno z ukrepi bo omejeno poslovanje Veleposlaništva Republike Slovenije v Turčiji. Več informacij je na voljo na spletni strani veleposlaništva.
 
Slovenskim državljanom, ki potujejo v Turčijo svetujemo spremljanje vseh razpoložljivih, ažurnih informacij o razmerah na ciljni destinaciji potovanja. Svetujemo izogibanje lokacijam, kjer potekajo javni shodi in zborovanja ter dosledno upoštevanje ukrepov in navodil turških varnostnih organov.
 
Vir: gov.uk
 
Ker nimamo več seznamov držav, velja, da je potrebno ob vrnitvi v Slovenijo predložiti enega izmed pogojev PCT.


 

Več iz rubrike