Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Severni Makedoniji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Severno Makedonijo.
Fotografija: Severna Makedonija. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Severna Makedonija. Foto: Shutterstock

Koliko časa traja ustanovitev podjetja in kolikšni so stroški?

 
            POSTOPEK                                                  TRAJANJE   STROŠKI
1. Vloga za vpis v register družb pri enotni točki CRM
Centralni register Makedonije (Centralen register na Republika Makedonija CRM) je enotna točka, kjer se opravijo hkrati vsi postopki za ustanovitev družbe. Akt o ustanovitvi družbe in drugo potrebno dokumentacijo pripravijo lahko družbeniki sami. Postopek se opravi na točki CRM, kjer ga izvedejo elektronsko. V postopku ustanovitve pri CRM so združeni:
 • vpis družbe v trgovinski register;
 • dodelitev statistične številke družbe;
 • odprtje bančnega računa družbe;
 • vpis družbe v urad za javne prihodke in prijava za davke;
 • prijava zaposlenih Zavodu za zaposlovanje in v sistem zdravstvenega in socialnega varstva;
 • objava obvestila o ustanovitvi družbe na spletni strani CRM.
1 dan brezplačno
2. Odprtje bančnega računa
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo začasni bančni račun, na katerega deponirajo osnovni kapital družbe.
1 dan brezplačno
3. Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe, katerih pričakovani letni promet presega 1 mio MKD, se morajo pri Davčni upravi na obrazcu DDV-01 registrirati za DDV.
 
1 dan brezplačno
4. Obvestilo zavodu za zaposlovanje o prostih delovnih mestih
Pred zaposlitvijo delavcev mora družba na Zavodu za zaposlovanje prijaviti potrebe po delavcih na obrazcu PPR.
5 dni brezplačno
 
image_alt
Video: Slovaški leteči avtomobil uspešno prestal poskusno vožnjo

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo?

 
Družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, komanditna delniška družba, delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.
 

Delniška družba (akcionersko društvo, A.D.)

 
Ustanovitelji: Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dve fizični ali pravni osebi, za katere ni predpisan pogoj državljanstva ali bivališča. Pod določenimi pogoji lahko delniško družbo ustanovi tudi ena sama oseba.). Ustanovitelji so lahko pravne in fizične osebe. Pogoj državljanstva ali bivališča ni predpisan.
 
Kapital: Družba se lahko ustanovi simultano ali sukcesivno. Najnižji znesek osnovnega kapitala za simultano ustanovljene družbe je 25.000 evrov, za sukcesivno ustanovljene družbe pa 50.000 evrov v protivrednosti v makedonski valuti (denar) po uradnem tečaju na dan plačila. Prispevki so lahko v denarju ali v naravi. Vsaj 25% nominalne vrednosti vsake delnice mora biti vplačano ob registraciji. Skupen znesek vseh vplačil v denarju ne sme biti manjši od 12.500 oz. 25.000 evrov. Najnižja predpisana vrednost delnice je 1 evro v protivrednosti v denarjih. Delnice so prosto prenosljive. Delnice z večkratno glasovalno pravico so prepovedane. Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo lastnikom pravico do glasovanja na skupščini delničarjev, pravico do dividend in pravico do ustreznega deleža ob likvidaciji ali stečaju družbe, prednostne delnice pa lahko dajejo imetnikom razne dodatne pravice, npr. pravico predlaganja ali imenovanja določenega števila (vendar manj kot polovice) članov uprave ter razne pravice delitvi dobička. Prednostne delnice so lahko kumulativne ali participativne.
 
Ohrid, Severna Makedonija. Foto: Shutterstock
Ohrid, Severna Makedonija. Foto: Shutterstock

Organi upravljanja: Generalna skupščina delničarjev sprejema odločitve z večino glasov zastopanega delničarskega kapitala, razen v primerih, kjer je predpisana kvalificirana večina. Upravljanje delniške družbe je lahko enotirno (odbor direktorjev) ali dvotirno (uprava ali direktor in nadzorni odbor). V enotirnem sistemu skupščina delničarjev imenuje 3 do 15 članski odbor direktorjev. Število članov z izvršilno močjo mora biti nižje od števila tistih, ki nimajo izvršilne moči, pravne osebe pa ne morejo biti člani z izvršilno močjo. Odbor direktorjev imenuje predsednika med člani, ki nimajo izvršilne moči. V dvotirnem sistemu generalna skupščina imenuje nadzorni odbor s 3 do 11 člani. Nadzorni odbor imenuje upravo s 3 do 11 člani.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Društvo so ograničena odgovornost – DOO):

 
Ustanovitelji/družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi do petdeset ustanoviteljev s pogodbo. Družbo lahko ustanovi tudi ena sama oseba s sklepom (Društvo so opravičena odgovornost osnovano od edno lice - DOOEL). Ustanovitelji so lahko pravne in fizične osebe. Pogoj državljanstva ali bivališča ni predpisan. 

Kapital: Najnižji znesek osnovnega kapitala znaša 5.000 evrov in mora biti vplačan najkasneje v roku 1 leta od registracije. Vsak družbenik ima lahko 1 delež, najnižja vrednost deleža je 100 EUR (protivrednost v denarih). Vložki so lahko tudi v stvareh in pravicah (vložki v naravi); ti morajo biti v celoti vplačani pred registracijo.

Organi upravljanja: Odločitve sprejema skupščina družbenikov, ki se sestaja najmanj enkrat letno. Glasovalna pravica družbenikov je v sorazmerju z njihovimi deleži, ustanovitveni akt pa lahko določa tudi drugačno delitev. Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina družbenikov za mandat, katerega trajanje določa ustanovitveni akt.
 
Vir: Svetovna banka 2018, CRM 2018
 

Davčno okolje

 
Severna Makedonija ima status potencialne kandidatke za članstvo v EU. Prošnjo za članstvo v EU je vložila februarja 2004.
 
Zunanjetrgovinski odnosi s Severno Makedonijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Severno Makedonijo in EU, ki je začel veljati aprila 2004. Na osnovi sporazuma se postopoma vzpostavlja prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Severno Makedonijo.
 
Koristne povezave:

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

 

18%

 
DDV se izračuna z uporabo sorazmernih davčnih stopenj na davčno osnovo za obdavčljivi promet blaga, storitev in uvoza. Standardna stopnja DDV je 18%.  Poleg standardnega DDV v višini 18% se za promet z določenim blagom in storitvami uporabljajo preferencialne stopnje 5% in 10%.
image_alt
Finska zaradi nevarnosti omejuje uporabo električnih skirojev
 • Podjetja in posamezniki, ki v Severni Makedoniji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev ter uvoz) so zavezanci za makedonski davek na dodano vrednost, če je njihov letni prihodek višji od 1 milijona MKD.
 • Standardna stopnja znaša 18 %, znižana pa 5 % (živilski in farmacevtski izdelki, proizvodna oprema, računalniki in javni prevoz). Izvoz, opravljanje bančnih in finančnih storitev, zavarovalnine in izobraževanje in nekatere druge dobave so oproščeni plačila DDV.
 • Preferencialna davčna stopnja 5% velja za dobavo hrane za prehrano ljudi; hrana za živino; pitna voda iz sistemov javne oskrbe; računalniki in programska oprema; kmetijski material in oprema; lesni peleti, peči na pelete in kotli na pelete; izdelki za dojenčke; šolske potrebščine (npr. šolski nahrbtniki, zvezki, svinčniki); farmacija in medicinska oprema; publikacije, kot so knjige, brošure, časopisi in drugo tiskano gradivo, razen publikacij, ki se večinoma uporabljajo za oglaševanje; električna energija za gospodinjstva; prevoz potnikov; nastanitvene storitve, storitve nočitev z zajtrkom ter storitve polpenziona in polnega penziona, ki jih nudijo hotelski skrbniki v državi; obrtne storitve, kot so popravilo koles, čevljev in oblačil, frizerske storitve itd.
 • Preferencialna davčna stopnja 10% velja za gostinske storitve in gostinske storitve, razen alkoholnih pijač.
 • Vsi davčni zavezanci, katerih skupni letni promet presega 2 milijona denarov ali katerih skupne dobave, predvidene na začetku poslovne dejavnosti, bodo presegle ta znesek, se lahko prijavijo za namene DDV.
 • Prebivalci, ki ne izpolnjujejo zgornjih meril, se lahko prostovoljno registrirajo za namene DDV na začetku vsakega koledarskega leta.
 • Standardno obdobje DDV je en koledarski mesec. Če pa skupni promet v preteklem koledarskem letu ni presegel 25 milijonov denarov, je davčno obdobje koledarsko četrtletje. Obdobje DDV za prostovoljne zavezance, ki so registrirani pri DDV, je koledarsko četrtletje.
 • Davčni zavezanec je dolžan predložiti obračun DDV za vsako davčno obdobje v 25 dneh po koncu ustreznega davčnega obdobja. DDV se plača v 30 dneh po koncu ustreznega davčnega obdobja.
 • Za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dobiček, Zakon o davku na dodano vrednost
 • Koristne povezave: Davčna uprava: Uprava za javni prihodi
 • Na splošno so predpisi o DDV v skladu z določbami šeste direktive o DDV Evropske unije (EU).
 
Je Makedonija davčna oaza? Makedonija privablja tuje vlagatelje ne le z nizko stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, ampak tudi z zagotavljanjem davčne oprostitve za vlagatelje v makedonskih tehnološko - industrijskih razvojnih conah (TIDZ). Vlagatelji v TIDZ imajo dostop do izobražene, usposobljene in poceni delovne sile.
Jezero Ohrid, Severna Makedonija. Foto: Shutterstock
Jezero Ohrid, Severna Makedonija. Foto: Shutterstock

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

 
10%
 
Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 10 %.
Podjetja, ki imajo na letni ravni manj kot 3 milijone MKD dohodkov iz vseh virov, so oproščena davka. Podjetja, ki imajo na letni ravni manj kot 6 milijone MKD dohodkov iz vseh virov (z izjemo družb s področja bančništva, financ, zavarovalništva in igralništva) lahko izberejo poenostavljeni davčni režim in plačujejo davek po 1 % stopnji. Če se odločijo za poenostavljeni davčni režim, morajo ostati v njem najmanj 3 leta (razen če prenehajo izpolnjevati pogoj glede letnega dohodka).
 
CIT se ne plača na prejete dohodke od dividend domačih davkoplačevalcev, pod pogojem, da so bili ti dohodki obdavčeni na ravni plačnika.
 
Prav tako je v skladu z novimi spremembami zakona o plačilu dohodnine treba plačati 10% dohodnine v primeru, da se prevrednotene rezerve opredmetenih in neopredmetenih sredstev prenesejo v bilančni dobiček. Davčna osnova je preneseni znesek v bilančni dobiček, zmanjšan za znesek amortizacije prevrednotene vrednosti sredstev od 1. januarja 2019 do datuma odpisa ali odtujitve sredstev. CIT se plača tako, da davčni zavezanec predloži poseben obračun dohodnine.
 
Na splošno so vse rezidenčne in nerezidenčne pravne osebe, ki delujejo prek stalne poslovne enote (PE), dolžne plačati CIT v Severni Makedoniji. Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po makedonski zakonodaji ali ki imajo svoj sedež v Makedoniji) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Makedoniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Makedonije.
 
Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je razlika med prihodki in priznanimi stroški družbe. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Dividende, prejete od makedonske rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove pod pogojem, da je bil dohodek obdavčen že na ravni izplačevalca. Izgube se lahko prenesejo naprej za 3 leta. Prenos izgub za nazaj ni mogoč. Na voljo so različne davčne olajšave in sicer v višini dobička, reinvestiranega v osnovna sredstva in 10 letne davčne počitnice za podjetja v prostih ekonomskih conah.
 
image_alt
Elon Musk: Tesla razvija humanoidnega robota

Neprofitne organizacije (vključno z nevladnimi organizacijami, verskimi in humanitarnimi organizacijami, sindikati, političnimi strankami itd.) so obdavčene z dohodki iz poslovnih dejavnosti (če obstajajo), če so njihovi skupni letni prihodki višji od 1 milijona denarov. CIT bi bil izračunan kot 1% skupnih letnih prihodkov iz poslovnih dejavnosti, zmanjšanih za predpisano oprostitev davka v višini 1 milijona denarov.
 
Dohodnina (Income tax) – fizične osebe
 
10%, 18%, 15%
 
Makedonski davčni rezidenti so obdavčeni z dohodki po vsem svetu. Nerezidenti so obdavčeni z dohodki, pridobljenimi na makedonskem ozemlju. Davek od dohodka se plačuje po progresivni stopnji 10% za zaslužene dohodke do 1.080. 000 MKD na leto in 18% za zasluženi dohodek nad tem pragom za vsak zasluženi dohodek od dela. Davek od dobička se plača po pavšalni stopnji 15% za vse prihodke od kapitala.
 

Carine

 
Carine na splošno veljajo za večino izdelkov, uvoženih v Severno Makedonijo. Carinske stopnje, ki veljajo za državo z največjimi ugodnostmi za kmetijske proizvode, znašajo do 31%, medtem ko so carinske stopnje za industrijske izdelke pod 23%.
 
Severna Makedonija je podpisala trgovinske sporazume s Turčijo, Ukrajino in državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Država je članica Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) in je z Evropsko skupnostjo podpisala Stabilizacijsko -pridružitveni sporazum.
 
Uvoz industrijskih proizvodov s preferencialnim poreklom in nekaterih surovih plemenitih kovin je oproščen plačila carine.
 
V skladu s Stabilizacijsko -pridružitvenim sporazumom iz leta 2001, podpisanim med Makedonijo in Evropsko unijo, je mogoče izdelke z makedonskim poreklom na splošno izvoziti v države EU brez carin.
 

Trošarine

 
Trošarine se zaračunavajo za omejeno število blaga, proizvedenega ali uvoženega v Severni Makedoniji. Za alkohol in alkoholne pijače, tobačne izdelke ter goriva in elektriko velja trošarina po pavšalni ali odstotni stopnji. Trošarinsko obdobje je en koledarski mesec, trošarina pa se plača v 15 dneh po koncu koledarskega meseca. Trošarina za alkoholne pijače in tobačne izdelke se zaračuna z nakupom trošarinskih znamk.
 
Alkohol in alkoholne pijače so obdavčljivi na liter/odstotek alkohola. Za nekatere kategorije alkoholnih pijač (npr. vino) ne velja trošarina. Najvišja trošarina, ki se plača, je do 340 MKD na liter za čisti alkohol.
 
Trošarina za goriva in elektriko  se plača v primerih, ko se ti uporabljajo kot gorivo ali kurilno gorivo. Trošarinska osnova za goriva je količina goriv, ​​izražena v kilogram neto masi, normalnih kubičnih metrih, litrih ali gigajoulih bruto kurilne vrednosti, razen za električno energijo, kjer je trošarinska osnova količina, izražena v megavatnih urah.
 
taxsummaries.pwc.com


 

Več iz rubrike