Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Avstraliji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Avstralijo.
Fotografija: Sydney, Avstralija. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Sydney, Avstralija. Foto: Shutterstock

 

Postopek odprtja podjetja

 • Preverjanje razpoložljivosti imena družbe (on-line, brezplačno)

Ustanovitelji pred registracijo družbe preverijo razpoložljivost imena na spletni strani Avstralske komisije za vrednostne papirje in naložbe (Australian Securities and Investments Commission – ASIC), vendar je mogoče je registrirati družbo tudi brez imena (z identifikacijsko številko družbe ACN).

 

brezplačno

 
 • Registracija družbe in pridobitev identifikacijske številke družbe ACN (on-line, 495 AUD)

Od oktobra 2019 morajo bi vse družbe registrirane on-line. Papirni obrazec (Form 201) se ne uporablja več.

Družbo lahko registrirajo ustanovitelji prek spletne strani Službe vlade za poslovne registracije (Australian Government Business Registration Service - BRS) ali prek zastopnika (Private service provider - PSP).

Pred ustanovitvijo se morajo ustanovitelji odločiti, ali bo imela družba ustanovni akt (constitution) ali bo uporabljala pravila, ki jih določa zakon o družbah (replaceable rules) ter pridobiti pisno soglasje vseh ustanoviteljev, direktorjev (in tajnikov, če so imenovani) družbe.

Vsaj en direktor (in vsaj en tajnik, če jih je družba imenovala) mora imeti stalno bivališče v Avstraliji.

Sedež družbe mora biti v Avstraliji. Če so prostori najeti, je potrebno soglasje lastnika.

Vlogi za registracijo je treba priložiti naslednje podatke in dokazila:

 • ime in kontaktne podatke vlagateljev;
 • naslov in kontaktne podatke družbe;
 • podatke o vseh udeleženih osebah (družbeniki, direktorji, tajniki …)
 • številka davčnega zastopnika, če je imenovan;
 • številka rezervacije imena družbe, če je rezervirano;
 • pravno organizacijska oblika družbe;
 • kraj in datum rojstva direktorjev in tajnikov (biti morajo stari najmanj 18 let);
 • podatki o deležih;
 • podatki o kreditni kartici (Visa ali MasterCard).

V postopku registracije bo družbi dodeljena devetmestna identifikacijska številka družbe (Australian company number –ACN).

Po registraciji se družbi izda potrdilo o registraciji, s čimer je vpisana v register družb.

 

495 AUD

več

 
 • Registracija za davke pri avstralskem davčnem uradu (Australian Taxation Office - ATO), on-line, brezplačno

Vlagatelji prek spletni strani Avstralskega poslovnega registra (Australian Business Register – ABR) vložijo vlogo za pridobitev davčne številke družbe (Tax file number- TFN).

Na spletni strani ABR lahko ustanovitelji oddajo tudi vlogo za poslovno identifikacijsko številko (Australian Business Number – ABN), ki je potrebna za plačilo GST in drugih davkov).

 

brezplačno

 
 • Prijava zaposlenih v sistem obveznega zavarovanja pri SIRA, on-line, brezplačno

Zaposleni morajo biti prijavljeni sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri State Insurance Regulatory Authority (SIRA). Prijava je mogoča prek spletne strani icare.

 

brezplačno

Vrste organizacijskih družb/podjetij

Obstajajo partnerstvo, komanditna družba, registrirana komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, družba z neomejeno odgovornostjo in javna družba z jamstvom.

Avstralija. Foto: Shutterstock
Avstralija. Foto: Shutterstock

 • Družba z omejeno odgovornostjo (proprietary company limited by shares, pty ltd)

Zasebna družba mora imeti najmanj enega direktorja s stalnim bivališčem v Avstraliji. Imenovanje tajnika družbe ni obvezno, če pa ga družba ima, mora imeti tudi ta stalno bivališče v Avstraliji. Funkcijo tajnika družbe lahko opravlja tudi direktor.

Kapital družbe je razdeljen na deleže. Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Prenos deležev je omejen. Zasebna družba ne sme javno zbirati sredstev (npr. objaviti vabila k odkupu deležev v časopisu).

Družba mora imeti registriran sedež v Avstraliji, vendar ni potrebno, da je ta odprt za javnost. Poslovanje in upravljanje družbe določa Zakon o družbah v posebnem oddelku (replaceable rules) ali njen ustanovni akt (constitution). Pravila se razlikujejo glede na to, ali gre za majhno ali veliko družbo.

Družba je majhna, če izpolnjuje dva od naslednjih kriterijev: letni skupni bruto poslovni prihodek družbe je nižji od 50 mio dolarjev ter letna vrednost konsolidiranega bruto premoženja družbe je nižja od 25 mio dolarjev; družba ima manj kot 100 zaposlenih.

Poleg družbe z omejeno odgovornostjo je zasebna družba lahko organizirana tudi kot družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom (Proprietary company unlimited with share capital, pty). Ta oblika je običajno v uporabi za odvetniške, računovodske ipd. družbe. Družbeniki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, sicer pa za zasebno družbo z neomejeno odgovornostjo smiselno veljajo pravila za zasebne družbe.

 • Delniška družba (public company limited by shares, ltd):

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev. Družba mora imeti najmanj tri direktorje, od katerih morata imeti najmanj dva stalno bivališče v Avstraliji, ter najmanj enega tajnika družbe, ki mora prav tako imeti stalno bivališče v Avstraliji. Družba mora imenovati tudi revizorja. Družba mora imeti registriran sedež v Avstraliji. Sedež mora biti med uradnimi urami odprt za poslovanje.

Najnižji znesek osnovnega kapitala javne družbe ni predpisan. Javna družba lahko zbira sredstva z javno ponudbo in lahko tudi kotira na borzi.

Poslovanje in upravljanje javne družbe določa Zakon o družbah v posebnem oddelku (replaceable rules) ali njen ustanovni akt (constitution).

Zahteve se razlikujejo glede na to, ali gre za majhno ali veliko družbo. Za družbe, ki kotirajo na borzi, veljajo dodatna pravila, ki jih določajo Zakon o družbah in borzna pravila.

image_alt
Ob selitvi v novo hišo odkrili zaklad

Javna družba je lahko v skladu z zakonom organizirana tudi kot javna družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom (unlimited public company with share capital), pri čemer partnerji za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. V praksi je ta oblika redka. Javna družba z jamstvom (public company limited by guarantee), ki nima osnovnega kapitala, partnerji pa prevzamejo odgovornost, da bodo v primeru prenehanja družbe do določenega zneska prevzeli odgovornost za njene morebitne obveznosti. Običajno je v uporabi za neprofitne in dobrodelne organizacije javna družba brez odgovornosti (no liability public company, NL), ki ima osnovni kapital, partnerji pa ne odgovarjajo niti za nevplačani znesek deleža. Uporablja se izključno za rudarske družbe.

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) znaša 10 odstotkov.

Standardna stopnja DDV v Avstraliji je davek na blago in storitve (GST) v višini 10 odstotkov. Velja za večino blaga in storitev z nekaj izjemami. Sem spadajo osnovna živila, določene zdravstvene in zdravstvene storitve ter nekateri izobraževalni tečaji.

DDV je prometni davek, ki se uporablja za nakup večine blaga in storitev, trgovec pa ga mora pobrati in predložiti avstralskemu vladnemu davčnemu oddelku.

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax) znaša 25 do 30 odstotkov.

Vsa podjetja so zavezana zvezni davčni stopnji v višini 30 odstotkov na svoj obdavčljivi dohodek, razen za mala ali srednja podjetja, za katera velja znižana davčna stopnja 25 odstotkov za dohodkovno leto 2021/22 (26 odstotkov za dohodkovno leto 2020/21). Znižana davčna stopnja velja samo za tista podjetja, ki skupaj z nekaterimi »povezanimi« subjekti padejo pod skupni prag prometa 50 milijonov AUD.

Kar 80 odstotkov ali manj vašega odmerljivega dohodka je pasivni dohodek subjekta po osnovni obrestni meri (na primer obresti, dividende ali najemnina).

Podjetja, ki so rezidenti Avstralije, so zavezana avstralskemu dohodnini od svojega svetovnega dohodka. Na splošno so nerezidenčne družbe zavezane avstralski dohodnini samo od dohodka iz Avstralije. Kadar pa je podjetje rezident države, s katero je Avstralija sklenila sporazum o dvojnem obdavčevanju (DTA), je avstralska pravica do obdavčitve poslovnega dobička na splošno omejena na dobičke, ki jih je mogoče pripisati stalni poslovni enoti (PE) v Avstraliji.

Vir: taxsummaries.pwc.com

Koala, Avstralija. Foto: Shutterstock
Koala, Avstralija. Foto: Shutterstock

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe znaša 0 do 45 odstotkov.

Dohodnina od dohodka je progresiven davek. Stopnje za davčne zavezance rezidente se razlikujejo od stopenj za davčne zavezance nerezidente. Trenutni prag brez davka za rezidente je 18.200 $, najvišja mejna stopnja za posameznike pa je 45 odstotkov.

Avstralski davčni urad (ATO) vsako poslovno leto pobere dohodnino od zaposlenih Avstralcev. V Avstraliji finančna leta potekajo od 1. julija do 30. junija naslednje leto, tako da smo trenutno v proračunskem letu 2021–22 (od 1. julija 2021 do 30. junija 2022).

image_alt
Najdražje avtomobilske znamke na svetu

Dohodninski razredi in stopnje za avstralske rezidente za to proračunsko leto (in zadnje proračunsko leto) so navedeni spodaj.

Dohodkovni pragovi

Oceniti

Od tega dohodka se plača davek

0 – 18.200 $

0 %

nič

18.201 $ – 45.000 $

19 %

19c za vsak 1 $ nad 18.200 $

45.001 $ – 120.000 $

32,5 %

5092 $ plus 32,5 c za vsak 1 $ nad 45 000 $

120.001 $ – 180.000 $

37 %

29.467 $ plus 37 c za vsak 1 $ nad 120.000 $

180.001 $ in več

45 %

51.667 $ plus 45 c za vsak 1 $ nad 180.000 $

*Te stopnje ne vključujejo dajatve Medicare v višini dveh odstotkov.

Vir: ATO

Več iz rubrike