Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Japonskem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Japonsko.
Fotografija: Japonska. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Japonska. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja in stroški

Korak

Trajanje

Stroški

 

1. Preverjanje imena družbe

Podjetje mora preveriti primernost imena družbe pri Uradu za pravne zadeve. To lahko naredi tudi on-line.

1 dan

ni stroškov

 

2. Izdelava žiga podjetja

Podjetje mora imeti v skladu z Zakonom o trgovinskem registru žig ter potrdilo o žigu.

3 dni 10.000 do 20.000 jenov  

3. Registracija družbe pri Uradu za pravne zadeve

Pooblaščeni zastopnik družbe vloži vlogo za vpis družbe v register pri Uradu za pravne zadeve Ministrstva za pravosodje (Legal Affairs Bureau of the Ministry of Justice). Vlogi morata biti priložen akt o ustanovitvi podjetja. Po vpisu v register se izda izpis iz registra oz. potrdilo o registraciji.

Vlogo je mogoče vložiti v glavnem uradu ali lokalnih uradih Urada za pravne zadeve (okoli 500 uradov v večjih mestih, kot so Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe, in Fukuoka). Mogoča je tudi registracija družbe on-line. Pogoj je pridobitev digitalnega potrdila (elektronski podpis).

Po registraciji družbe se pri istem uradu registrira žig podjetja in izda potrdilo za vsako osebo, pooblaščeno za uporabo žiga.

1-3 tedne

0,7% ustanovitvenega kapitala ali 60.000 jenov (kar je več)

450 jenov za potrdilo o registraciji žiga

 

4. Prijava pri Okrožnem davčnem uradu

Po registraciji družbe na Uradu za pravne zadeve je treba pri Okrožnem davčnem uradu (District Tax Office) vložiti:

-  prijavo ustanovitve družbe (najkasneje 2 meseca od datuma registracije);

-  prijavo pisarne za izdajo plačilnih list (najkasneje 1 meseca od odprtja);

-  prijavo v »Blue form« sistem davčnih zavezancev (najkasneje 3 mesece od datuma registracije ali konec fiskalnega leta (kar je prej).

1 dan

ni stroškov

 

5. Prijava pri lokalnem davčnem uradu

Družbo je treba prijaviti tudi pri lokalnem davčnem uradu. Prijava mora biti vložena v roku 15 dni od začetka poslovanja družbe.

1 dan

ni stroškov

 

6. Prijava pri Inšpekciji za delovne pogoje

Po začetku delovnega razmerja je treba inšpekciji za delovne pogoje (Labor Standards Inspection Office) predložiti:

-  obvestilo o začetku zavarovanja delavca (najkasneje 10 dni po začetku zavarovanja) in obvestilo o povprečni višini prispevkov (najkasneje 50 dni po začetku zavarovanja);

-  pravilnik o delovnih razmerjih, če družba zaposluje 10 ali več delavcev,

-  pravilnik o nadurah ali delu med prazniki, če je predvideno nadurno delo.

1 dan

ni stroškov

 

7. Prijava pri Zavodu za pokojninsko zavarovanje

Najkasneje 5 dni po začetku zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja zaposlenih mora biti prijava zavarovanj oddana pri Zavodu za pokojninsko zavarovanje (Japan Pension Service).

takoj (on-line postopek)

ni stroškov

 

8. Prijava pri Zavodu za zaposlovanje

Najkasneje 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu začetka zaposlitve, mora biti oddana prijava zavarovanj iz delovnih razmerij pri Zavodu za zaposlovanje (Public Employment Security Office).

takoj (on-line postopek)

ni stroškov

 

Vir: Svetovna banka 2017, JETRO 2017

Tokio, Japonska. Foto: Shutterstock
Tokio, Japonska. Foto: Shutterstock

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

Družba z omejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba in partnerstvo z omejeno odgovornostjo.

  • Delniška družba (Kabushiki Kaisha - KK)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot nejavna delniška družba (Kabushiki Joto Seigen Kaisha) ali javna delniška družba (Kokai Kaisha).

Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo ustanovi 1 ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

image_alt
Praktični nasveti za uspešen zagon podjetja

Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana. (v praksi najmanj 5 ali 10 milijonov JPY - na to višino so namreč vezani managersko dovoljenje za bivanje, možnost izplačila dividend ipd.). Vložki so lahko v denarju ali stvareh.

Kapital javne delniške družbe (Kokai Kaisha) je razdeljen na delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe, medtem ko delnice nejavne delniške družbe (Kabushiki Joto Seigen Kaisha) ne morejo biti predmet javne ponudbe.

Organi upravljanja: Zakon predpisuje za KK upravni odbor in število direktorjev (od enega za nejavne KK do najmanj treh za javne KK). Dodatne zahteve veljajo za družbe, ki imajo več kot 500 milijonov JPY osnovnega kapitala in več kot 20 milijard jenov letnega prometa (ne glede na to, ali so javne ali nejavne KK).

Zahteva, da mora biti vsaj en direktor japonski rezident, je bila odpravljena leta 2015. Skupščina delničarjev se sklicuje letno.

  • Družba z omejeno odgovornostjo (Godo Kaisha - GK)

Družba z omejeno odgovornostjo (Godo Kaisha - GK) po značilnostih ustreza anglosaškemu modelu družbe z omejeno odgovornostjo (Limited Liability Company - LLC). To obliko je uvedel Zakon o družbah leta 2005 in je nadomestila dotedanjo obliko družbe z omejeno odgovornostjo (Yugen Kaisha - YK), ki je temeljila na nemškem modelu GmbH. Od leta 2006 je mogoče ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo le še kot GK, obstoječe YK družbe pa so se morale preoblikovati v KK ali v GK. GK se od nejavne delniške družbe loči po enostavnejši strukturi in večji osebni angažiranosti družbenikov pri upravljanju družbe.

image_alt
Od natakarice do ustvarjalke 7600 evrov pasivnega prihodka mesečno

Ustanovitelji/družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana. (v praksi običajno najmanj 3 milijone JPY). Kapital družbe je razdeljen na deleže. Deleži družbenikov so omejeno prenosljivi (samo s soglasjem vseh ostalih družbenikov).

Upravljanje: Odločanje in upravljanja v GK je prepuščeno statutu družbe, načeloma pa odločajo in upravljajo vsi družbeniki. Zakon ne določa števila direktorjev. Zahteva, da mora biti vsaj en direktor japonski rezident, je bila odpravljena leta 2015.

Davčno okolje

1. Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax - VAT): 8 odstotkov

Davčna stopnja (kombinirana na državni in lokalni ravni) znaša nizkih osem odstotkov. Ničelna stopnja velja za izvoz storitev.

Davek na potrošnjo, ki je po strukturi podoben davku na dodano vrednost, se plačuje pri dobavah blaga in storitev, oddajanju v najem, pri uvozu blaga in storitev in pri nekaterih digitalnih storitvah, ki jih zagotavljajo nerezidenti.

Registracija: družbe, katerih letni promet presega 10 mio JPY morajo biti registrirane za davek na potrošnjo; ostale se lahko registrirajo, če se tako odločijo (odločitev je obvezujoča za obdobje dveh let).

Kyoto, Japonska. Foto: Shutterstock
Kyoto, Japonska. Foto: Shutterstock

2. Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax): 30,62 odstotka

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb na Japonskem je ostala nespremenjena pri 30,62 odstotka leta 2021.

Na Japonskem se stopnja davka na dohodek pravnih oseb nanaša na najvišjo davčno stopnjo za podjetja z obdavčljivim dohodkom nad osem milijonov JPY na leto s sedežem v Tokiu. Prihodki iz davčne stopnje so pomemben vir dohodka za vlado Japonske.

Vir: Nacionalna davčna agencija

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe: 55,97 odstotka

Stopnja dohodnine na Japonskem znaša 55,97 odstotka.

image_alt
Izgorelost: še posebej na udaru zaposlene ženske

Na Japonskem je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za vlado Japonske.

Logika za zvišanje davkov je, da vlada potrebuje več denarja za zagotavljanje pokojnin in zdravstvenega varstva za naraščajoče legije starejših, hkrati pa obvladuje največji kup državnega dolga razvitega sveta.

Vir: Državna davčna agencija

Več iz rubrike