Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Finskem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Finsko.
Fotografija: Kuusamo, Finska. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Kuusamo, Finska. Foto: Shutterstock

                                                                                                         

Polog kapitala v banki in plačilo registracijske takse

Minimalni osnovni kapital mora biti pred registracijo v celoti deponiran na bančnem računu pri finski banki ali pri banki v tujini.

Banka izda o odprtju računa potrdilo, ki se predloži ob registraciji.

1 dan, brezplačno

brezplačno

Registracija družbe pri NBRD in Davčni upravi

Ustanovitelji oddajo enotno vlogo (obrazec Y1) za ustanovitev družbe in registracijo davkov na Finskem patentnem in registracijskem uradu (Patenti ja Rehisterihallitus/National Board of Patents and Registration - NBPR) in na Davčni upravi (Verohallinnosta).

Formular mora biti izpolnjen v finskem ali švedskem jeziku.

Mogoča je tudi online registracija družbe na spletni strani NBPR (strošek 330 EUR). Za uporabo aplikacije je treba najprej pridobiti elektronsko identifikacijsko kartico NBPR.

Če družba zaposluje delavce, morajo biti ti vpisani v Register zaposlenih (työnantajarekisteriin).

Ob oddaji vloge dobi družba identifikacijsko številko, s katero lahko še pred zaključkom registracije uporablja bančni račun družbe (strošek 7 evrov).

1 dan (NBPR)

+ 15 dni (Davčna uprava), 337 EUR

 

Prijava v sistem pokojninskega, zdravstvenega in rizičnega zavarovanja

Zaposlene je treba prijaviti v obvezni sistem socialnega varstva, ki vključuje pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in varstvo pri delu (zavarovanje pred nesrečami in poklicnimi boleznimi).

Hkrati s prejšnjim postopkom, brezplačno

brezplačno

Vir: Svetovna banka 2019, Egoprise 2019

image_alt
Najlepši vrtovi na svetu

Vrste/organizacijske oblike podjetij oz. družb

  • Delniška družba (Julkinen osakeyhtiö - Oyj):

Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Finska. Foto: Shutterstock
Finska. Foto: Shutterstock

Kapital: Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki imajo enake glasovalne pravice, razen če statut družbe določa različne razrede delnic. Ena delnica ima en glas. Več delničarjev ima lahko v lasti eno delnico. Delnice so lahko navadne in prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice nimajo glasovalne pravice, razen če to določa statut družbe.

Najnižji osnovni kapital znaša 80.000 evrov. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Delnice so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe. Zakon določa, da lahko statut družbe določa nekatere omejitve prenosa.

Organi upravljanja: Družbo vodi uprava, ki ima enega do petih članov. Pravne osebe in osebe, ki so bile v stečaju, ne morejo biti imenovane v upravo. Vsaj en član uprave mora biti rezident EEA. Uprava je imenovana za čas, ki ga določi nadzorni svet.

Družba ima lahko poleg uprave tudi izvršnega direktorja, ki mora biti rezident EEA. To velja tudi za pomočnika izvršnega direktorja. Nadzorni svet mora imeti najmanj tri člane, za katere ni treba, da so rezidenti EEA. Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje vsaj enkrat letno.

image_alt
Svet oblikujeta dva globalna mega trenda

  • Družba z omejeno odgovornostjo (Osakeyhtiö- Oy):

Finski zakon o podjetjih ureja delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo hkrati in v glavnem določa le izjeme, ki veljajo za delniške družbe oziroma za družbe, ki kotirajo na borzi. Glavna razlika je v višini ustanovnega kapitala in v dejstvu, da deleži družbe z omejeno odgovornostjo ne morejo biti predmet javne ponudbe.

Ustanovitelji/ družbeniki: Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 2500 evrov. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan.

Deleži: Kapital družbe je razdeljen na deleže. Statut lahko določi omejitve pri prenosu, sicer pa zakon določa, da so deleži prosto prenosljivi.

Organi upravljanja: Družbo vodi uprava, ki ima enega do petih članov. Pravne osebe in osebe, ki so bile v stečaju, ne morejo biti imenovane v upravo. Vsaj en član uprave mora biti rezident EEA. Uprava je imenovana za nedoločen čas.

Finska. Foto: Shutterstock
Finska. Foto: Shutterstock

Družba ima lahko poleg uprave tudi izvršilnega direktorja, ki mora biti rezident EEA. To velja tudi za pomočnika izvršilnega direktorja. Če ima družba nadzorni svet, mora imeti ta najmanj tri člane (ni potrebno, da so rezidenti EEA). Odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno.

Davčno okolje

  • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) znaša 24 odstotkov.

Oceniti

Vrsta

Katere izdelke ali storitve

24 %

Standardno

Vse drugo obdavčljivo blago in storitve

14 %

Zmanjšano

Živila (razen živih živali); nekatere kmetijske zaloge; restavracije in gostinske storitve (razen alkoholnih pijač); gazirane pijače; hrana za s seboj; rezano cvetje in rastline za proizvodnjo hrane

10 %

Zmanjšano

Farmacevtski izdelki; notranji potniški promet; knjige (vključno z e-knjigami); časopisi in periodične publikacije (prodajajo se na naročnino); vstop v kulturne dogodke in zabaviščne parke; TV licenca; pisatelji in skladatelji; namestitev v hotelu; vstop na športne dogodke; uporaba športnih objektov; domači prevoz

0 %

nič

Tiskarske storitve za publikacije neprofitnih organizacij; prevoz znotraj skupnosti in mednarodni promet; nekaj obdavčitve zlatih ingotov, palic in kovancev; določena umetniška dela, zbirateljski predmeti in starine

  • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax) znaša 20 odstotkov.

Podjetja, ki so rezidenti Finske, so obdavčena s finskim davkom od dohodka pravnih oseb (CIT) na svoj svetovni dohodek (tj. neomejeno davčno obveznost). Poleg tega so finske stalne poslovne enote (PE) nerezidenčnih podjetij predmet finskega CIT za njihov svetovni dohodek, ki ga je mogoče pripisati PE.

Davčna osnova je poslovni dobiček podjetja, pasivni dobiček in kapitalski dobički. Od davčne osnove se lahko odštejejo priznani stroški.

image_alt
Znanstveniki iznašli cepivo proti staranju

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od druge rezidenčne ali EEA družbe so izključene iz davčne osnove, dividende, prejete od družb izven EEA, pa so v davčno osnovo vključene.

Izgube iz poslovanja se prenašajo 10 let naprej (vendar ne, če je družba transferirala več kot 50 odstotkov kapitala v letu, ko so nastale, ali v letih po tem). Nazaj se izgube ne prenašajo.

  • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe znaša 51,60 odstotkov.

Dolgoročno naj bi se stopnja dohodnine na Finskem gibala okoli 56,95 odstotka v letu 2022, glede na naše ekonometrične modele.

Na Finskem je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za finsko vlado.

Vir: avalara.com, taxsummaries.pwc.com

Več iz rubrike