Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Kanadi (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Kanado.
Fotografija: Kanada. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Kanada. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja in stroški

                                Korak                                                         Trajanje     Stroški

1.

Registracija prek online sistema za registracijo pri ISED

Registracija družbe na zvezni ravni z možnostjo dodatne registracije za posamezne province se opravi po elektronski poti prek aplikacije On-line Filing Centre.

Za registracijo na zvezni ravni in ravni nekaterih provinc je treba izpolniti naslednje elektronske obrazce:

Obrazec 1: Statut družbe

Obrazec 2: Podatki o sedežu družbe in članih uprave

Obrazec 3: Obrazec za registracijo na ravni province*.

*Za province Ontario, Nova Fundlandija, Labrador, Nova Škotska in Saskatchewan. Če namerava družba poslovati v drugih provincah, se mora v njih registrirati ločeno.

Strošek registracije je 200 CAD. Za registracijo v provinci Ontario ni dodatnih stroškov (registracija v drugih provincah lahko vključuje dodatne stroške). Postopek je lahko končan še isti dan.

Družba se lahko registrira na dva načina:

  • ustanovitev družbe brez imena s številko, na primer: 1234567 Canada Inc.
  • ustanovitev z imenom. V tem primeru je treba preveriti razpoložljivost imena prek elektronskega sistema NUANS® in pridobiti potrdilo o njegovi ustreznosti, ki ga je treba predložiti v roku 90 dni. Strošek pridobitve potrdila o ustreznosti imena je 21,47 CAD. Postopek je mogoče opraviti tudi z rezervacijo imena ali kasnejšo odobritvijo imena.

Po registraciji družbe pošlje ISED podatke družbe Davčni upravi (Canada Revenue Agency - CRA). Ta določi poslovno številko družbe (Business Number) in številko davčnega računa. Številka je v roku enega dneva objavljena v spletni bazi podjetij, s čimer lahko družba začne s poslovanjem.

1 dan

200 CAR

2.

Registracija za prometni davek pri CRA

Družbe, katerih četrtletni promet presega 30.000 CAD, se morajo registrirati za prometni davek (Goods and Services Tax (GST)/Harmonized Sales Tax (HST) pri Davčni upravi (Canada Revenue Agency - CRA).

Registracija se opravi online na spletni strani CRA.

On-line postopek, hkrati s prejšnjim postopkom

Ni stroškov

 Navodila za registracijo in obrazci

Vir: Svetovna banka 2017, ISED 2017

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij

Kanadska zakonodaja ločeno ureja osebne družbe (partnerstva) in kapitalske družbe. Ustanavljanje in organizacija družb so urejene tako na federalni ravni (Canada Business Corporations Act) kot na ravni provinc. Družba, ki je ustanovljena po zveznem zakonu, nima posebnega statusa in mora pri poslovanju upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje province, v kateri je ustanovljena. Prav tako je mogoče, da zvezna zakonodaja postavlja zahteve, ki jih zakonodaja province ne zahteva.

Oblike družb v Kanadi so: partnerstvo, komanditno partnerstvo, partnerstvo z omejeno odgovornostjo, javna delniška družba, kapitalska družba z omejeno odgovornostjo in nejavna delniška družba.

Toronto, Kanada. Foto: Shutterstock
Toronto, Kanada. Foto: Shutterstock

Delniška družba

Delniške družbe urejajo zvezni zakon in zakoni provinc, zato se ureditev v nekaterih podrobnostih razlikuje. Družba, ki je ustanovljena po zveznem zakonu, lahko posluje v vseh provincah, vendar mora pri poslovanju upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje provinc. Splošne skupne značilnosti so:

Za razliko od partnerstev, ki nimajo pravne osebnosti, je delniška družba pravna oseba. Delniška družba je lahko:

  • Javna delniška družba: izdaja delnice, ki lahko kotirajo na borzi. Delnice nejavne družbe ne morejo biti predmet javne ponudbe. Ureditev ne sicer bistveno ne razlikuje. Obe obliki morata imeti v imenu katero od naslednjih oznak: "Limited", "Ltd.", "Incorporated", "Inc.", "Corporation", "Corp." ali "S.A.R.F".
  • Nejavna delniška družba: ustanovljena po zvezni zakonodaji. Imeti mora najmanj enega direktorja, javna delniška družba pa vsaj tri direktorje. Najmanj 25 odstotkov teh (ali en direktor, če so le trije) morajo biti kanadski državljani. Nekatere province tega ne zahtevajo.

Kapital delniške družbe, registrirane po zvezni zakonodaji, je razdeljen na delnice, ki morajo biti imenske in kosovne (prinosniške delnice in delnice z nominalno vrednostjo niso dovoljene).

Statut družbe določa razrede delnic in pravice, ki izhajajo iz njih. Če ima družba le en razred delnic, morajo dajati te vsem imetnikom enake pravice, ki morajo zagotavljati pravico do glasovanja na skupščini delničarjev družbe, do prejema dividend in do prejema ustreznega deleža premoženja ob prenehanju družbe. Če ima družba več kot en razred delnic, statut določa pravice, omejitve in pogoje, ki pripadajo delnicam vsakega razreda.

Davčno okolje

Stopnja DDV (davek na dodano vrednost)

5 odstotkov

Good and Service Tax - GST/ Taxe sur les produits et services –TPS; Harmonised Sales Tax – HST/Taxe de vente harmonisée - TVH) je zvezni davek na promet blaga in storitev, ki se plačuje pri prometu večine blaga in storitev, vključno z nepremičninami in pravicami (na primer uporaba blagovne znamke).

Gre za davek na dodano vrednost (DDV), ki se uporablja na vsaki ravni v proizvodni in tržni verigi. Velja za večino blaga in storitev z nekaj izjemami. Ti vključujejo večino zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, storitev pravne pomoči, dolgoročne najeme stanovanj, pouk glasbe in nekatere storitve varstva otrok.

Kanada ima mešanico zveznega in pokrajinskega DDV (sistemi prometnega davka).

Davčna stopnja davka na promet blaga in storitev znaša odvisno od province med 13 in 15 odstotkov.

Registracija za GST/HST je obvezna za vse, ki opravljajo obdavčljive transakcije, njihov letni prihodek pa presega 30.000 CAD.

Glavni davčni zakoni so Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o prometnem davku in davčni predpisi provinc.

Za vračilo kupnine morate pokazati izvirna potrdila. Fotokopije ne bodo dovolj.

Stopnja davka na distribuirani dobiček

15 odstotkov

Davek na dobiček podjetij se plačuje na državni ravni in na ravni provinc. Davčna stopnja državnega davka na dobiček podjetij znaša 15  odstotkov.

Davčne stopnje provinc znašajo od 11 do 16 odstotkov.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Kanadi ali imajo sedež dejanske uprave v Kanadi) in nerezidenti.

Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Kanadi in v tujini (v nekaterih primerih velja načelo nastanka poslovnega dogodka), nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Kanadi.

Davčna osnova je dobiček družbe (knjigovodski neto dohodek, upoštevan v skladu z davčnimi in računovodskimi pravili).

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so praviloma vključene v davčno osnovo. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od druge rezidenčne družbe, so praviloma izvzete iz davčne osnove, vendar so predmet posebnega davka, če ni izpolnjen pogoj kapitalske povezanosti.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo v višini 50 odstotkov in zmanjšani za kapitalske izgube.

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo za 20 let vnaprej, kapitalske izgube pa se lahko naprej prenašajo neomejeno obdobje. Prenos izgub nazaj je mogoč za tri leta.

Davčne olajšave so olajšave za naložbe v R&D, naložbe v filmsko industrijo, olajšave na ravni provinc.

Jezero Moraine, Kanada. Foto: Shutterstock
Jezero Moraine, Kanada. Foto: Shutterstock

Dohodnina – fizične osebe

15 – 33 odstotkov

Zvezne davčne stopnje za leto 2021:

  • 15 odstotkov na prvih 49.020 ameriških dolarjev obdavčljivega dohodka plus
  • 20,5 odstotkov pri naslednjih 49.020 ameriških dolarjev obdavčljivega dohodka (na delu obdavčljivega dohodka nad 49.020 do 98.040 ameriških dolarjev), plus
  • 26 odstotkov pri naslednjih 53.939 ameriških dolarjev obdavčljivega dohodka (na delu obdavčljivega dohodka nad 98.040 ameriških dolarjev do 151.978 ameriških dolarjev), plus
  • 29 odstotkov na naslednjih 64.533 ameriških dolarjev obdavčljivega dohodka (na del obdavčljivega dohodka nad 151.978 do 216.511 ameriških dolarjev), plus
  • 33 odstotkov obdavčljivega dohodka nad 216.511 ameriških dolarjev

Zvezni davek na dohodek:

Zvezni razredi dohodnine 2020*

Zvezne stopnje davka na dohodek 2020

48.535 USD ali manj

15%

48.535 do 97.069 dolarjev

20,5%

97.069 do 150.473 USD

26%

150.473 USD do 214.368 USD

29%

Več kot 214.368 USD

33%

* Ti zneski se v vsakem davčnem letu prilagodijo inflaciji in drugim dejavnikom.

Vir: canada.ca

Več iz rubrike