Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Egiptu (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Egipt.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški

 
  Korak Trajanje Stroški
1. Preverjanje in izbira imena družbe
Ustreznost imena družbe se preveri pri enotni vstopni točki GAFI (General Authority for Free Zones and Investment).
GAFI izda potrdilo o ustreznosti imena družbe (shahadat adam al-iltibas) z uradnim žigom (khetm el nesr).
On-line postopek 25 EGP
2 Odprtje bančnega računa družbe v pooblaščeni banki in pridobitev bančnega potrdila
Ustanovitelji odprejo račun v poslovalnici Bank of Alexandria pri GAFI ali drugi pooblaščeni banki, ki jim izda potrdilo o odprtju bančnega računa.
1 dan 100 EGP
3 Pregled dokumentacije in plačilo stroškov
Dokumentacija družbe se z vlogo za registracijo družbe predloži Oddelku za družbe pri GAFI, kjer jo pregledajo.
Vlogi za registracijo na predpisanem obrazcu se priložijo:
 • potrdilo o ustreznosti imena družbe;
 • potrdilo o odprtju bančnega računa;
 • pooblastilo za zastopanje zastopnikom družbe;
 • kopije identifikacijskih dokumentov ustanoviteljev;
 • dokazilo, da je revizor družbe vpisan v register revizorjev in računovodij;
 • statut družbe.
Po pregledu dokumentacije izda GAFI fakturo za plačilo stroškov, ki vključuje stroške notarizacije, ustanovitvene takse, stroškov registracije in objave ter članstva v sindikatu in zbornici. Nekateri stroški so fiksni; drugi so odvisni od višine kapitala družbe.
1 dan 500 – 6.500 EGP
4 Notarska overitev statuta družbe
Statut družbe overi Investicijska notarska pisarna pri GAFI.
1 dan brezplačno
5 Pridobitev potrdila o registraciji
Overjen statut ustanovitelji predložijo oddelku za spremljanje (follow up unit) pri GAFI. Ta oddelek skrbi za nadaljevanje postopka (prijava Gospodarski zbornici, registracija za davke in prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva).
3 dni brezplačno
6 Registracija za davke
Registracija za davke se opravi na davčnem okencu pri GAFI, ki izda družbi davčno kartico, najkasneje v 30 dneh.
Če izpolnjuje pogoje, se mora družba hkrati registrirati za DDV.
2 dni brezplačno
7 Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva
Zaposleni morajo biti obvezno vključeni v sistem zdravstvenega in socialnega zavarovanja v okviru Nacionalnega urada za socialno zavarovanje.
3 dni brezplačno

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Svetovna banka 2018, GAFI 2018

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli v Egiptu (1/5)

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo


Egipt ureja osebne družbe v trgovskem zakoniku (zakon št. 17/1999), kapitalske družbe pa v zakonu o podjetjih (zakon št. 159/1981, spremenjen z zakonom št. 4/2018). Poseben režim za družbe, ki sodijo v spodbujane sektorje, ureja zakon o investicijskih spodbudah (zakon št. 8/1997).

Imajo komandantno družbo, družbo z omejeno odgovornostjo, javno in nejavno delniško družbo, družbo z neomejeno odgovornostjo in komandantno delniško družbo.
 • Delniška družba (Sharika mossahmah):
Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji (pravne ali fizične osebe). Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Družba je lahko v stoodstotni tuji lasti. Nekatere omejitve veljajo za družbe, ki opravljajo dejavnostih trgovskega zastopanja in uvozne dejavnost in družbe, ki so locirane izven Sinaja.
Kapital. Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice, ki morajo imeti enako nominalno vrednost. Delnice so lahko navadne ali prednostne (prednostne delnice niso pogoste). Delnice so prosto prenosljive. Statut družbe lahko ureja način njihovega prenosa, vendar ga ne sme omejevati. Kapital družbe mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Najmanj 10 % kapitala mora biti vplačanega ob registraciji, 25% pa v roku 3 mesecev. Ostali znesek mora biti v celoti vplačan v roku 3 let po registraciji družbe.
Če družba z delnicami ne trguje javno, znaša najnižji osnovni kapital 250.000 EGP.
Če družba javno ponuja delnice na trgu, znaša najnižji osnovni kapital 1 milijon EGP, od česar morajo ustanovitelji vpisati najmanj polovico.
Organi upravljanja: Družbo vodi uprava. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Glavne odločitve se sprejemajo na skupščini delničarjev. Delniške družbe morajo obvezno 10% razpoložljivega dobička distribuirati zaposlenim.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
 • Družba z omejeno odgovornostjo (Sharika that massouliyyah mahdoodah):
 
Ustanovitelji/ družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi od 1 do 50 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Družba je lahko v 100% tuji lasti.
Ustanovitev enoosebne družbe je mogoča od leta 2018 dalje.
Kapital: Najnižji osnovni kapital ni predpisan. Določa ga statut družbe. Kapital družbe mora biti ob ustanovitvi v celoti vplačan.
Deleži: Kapital družbe je razdeljen na deleže z enako nominalno vrednostjo (najmanj 100 EGP). Prenos deležev je omejen in ga ureja statut družbe.
Organi upravljanja: Družbo vodi uprava (eden ali več direktorjev). Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Če kapital družbe z omejeno odgovornostjo presega 250.000 EGP, mora družba obvezno 10% razpoložljivega dobička distribuirati zaposlenim.
Več informacij: 
Agencija za promocijo tujih naložb: GAFI (General Authority for Investment and Free Zones)
 

Davčno okolje

 

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)
14%

Prometni davek je bil leta 2017 nadomeščen z davkom na dodano vrednost. Davčna stopnja DDV znaša 14 %. Sistem DDV sledi modelu OECD, pri čemer je treba davke plačati in jih je treba povrniti v celotni proizvodni verigi do končnega potrošnika.

Plačuje se za dobave blaga in storitev (te so opredeljene zelo široko in vključujejo tudi prenos pravic, svetovanje, upravljanje idr.). Nekatere dobave blaga in storitev (avtomobili, storitve mobilne telefonije, hišni aparati, klimatske naprave...) so obdavčene še z dodatnim davkom. Davka so oproščeni med drugim osnovni prehrambni izdelki, elektrika, finančne in zavarovalniške storitve, oddaja nepremičnin, zdravstvene in izobraževalne storitve. Za izvoz in za dobave iz prostih con velja ničelna stopnja. Registracija je obvezna, če letni promet zavezanca presega 500.000 EGP.
 
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Egiptu (2/5)

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij št. 91/2005 in Zakon o DDV št. 67/2016
Davčni sporazumi: Egipt ima sklenjenih 57 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 16/10). 7. junija 2017 je podpisal MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t. i. multilateralni instrument – MLI).
 
Koristne povezave: Davčna uprava: ETA (Egyptian Tax Authority)
 
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)
22,5%

Stopnja davka od dohodka pravnih oseb (CIT) v Egiptu znaša 22,5% čistega obdavčljivega dobička podjetja. Zgornja stopnja velja za vse vrste poslovnih dejavnosti, razen za podjetja za raziskovanje nafte oziroma za družbe v naftnem sektorju, katerih dobiček je obdavčen v višini 40,55% Davčna osnova je skupni profit družbe. Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Egiptu, imajo središče dejanskega poslovanja v Egiptu ali so v več kot 50 % lasti domače osebe javnega prava) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Egiptu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Egiptu.

Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od domače ali tuje družbe, so obdavčene z 10 % davčno stopnjo. Če pa ima družba v lasti 25 % ali več druge družbe najmanj 2 leti, je v davčno osnovo vključenih le 10 % vrednosti dividend, davčna stopnja pa znaša v tem primeru 5 % (pravilo »divex«).

Kapitalski dobički so praviloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni z 10 % davčno stopnjo (do maja 2020 velja oprostitev tega davka). Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj je dovoljen gradbenim družbam za izgube iz dolgoročnih pogodbenih razmerij.

Davčne olajšave: oprostitve davka na dohodek v prostih conah za čas trajanja projektov.
Spodbude za naložbene projekte, ki so se začeli po 31. maju 2017 - do 80 % znižanje davčne osnove v spodbujanih regijah.

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:
0 – 25%

Stopnje davka na dohodek posameznikov v Egiptu so progresivne, do 25%. Davek od dohodka je uveden na svetovni dohodek prebivalcev Egipta. Nerezidenti so obdavčeni z dohodkom, ki so ga ustvarili ali realizirali v Egiptu.

Čisti obdavčljivi dohodek nad 1 milijonom EGP ni upravičen do davčnih razredov 0%, 2,5%, 10%, 15%in 20%.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Davek na dohodek posameznikov je obdavčen na skupni čisti dohodek rezidentov za dohodek, pridobljen v Egiptu, pa tudi na dohodek, pridobljen zunaj Egipta za rezidente posameznike, katerih središče komercialnih, industrijskih ali poklicnih dejavnosti je v Egiptu. Prav tako je davek na dohodek nerezidentov obdavčen za njihov dohodek v Egiptu.

Davek od dohodka je uveden na svetovni dohodek prebivalcev Egipta. Nerezidenti so obdavčeni z dohodkom, ki so ga ustvarili ali realizirali v Egiptu. Za posameznike se ne plačuje davek na kapitalski dobiček, razen v primeru odsvojitve nepremičnin ali gradbišč v mejah egiptovskih mest.
 
Earned income (EGP*) Tax rate on bracket (%)
From 0 to 15,000 0
15,000 to 30,000 2.5
30,000 to 45,000 10.0
45,000 to 60,000 15.0
60,000 to 200,000 20.0
200,000 to 400,000 22.5
More than 400,000 25.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


* Egyptian pounds

Zgornji oklepaji veljajo tudi za nerezidente glede dohodka, ki ga prejemajo iz egiptovske zakladnice, ali proti delu, opravljenem v Egiptu. Upoštevajte, da so rezidenti in nerezidenti upravičeni do letne oprostitve davka na plačo v višini 9000 EGP.
Dolg za davek je treba izračunati po stopnji, navedeni za vsak razred; zavezanci z višjimi neto obdavčljivimi dohodki pa ne smejo uporabljati nižjih davčnih razredov, in sicer:

Letni neto obdavčljivi dohodek med 600.000 EGP in 700.000 EGP ni upravičen do 0 -odstotnega davčnega razreda.

Letni neto obdavčljivi dohodek med 700.000 in 800.000 EGP ni primeren za davčne razrede 0% in 2,5%.

Letni neto obdavčljivi dohodek med 800.000 EGP in 900.000 EGP ni upravičen do davčnih razredov 0%, 2,5%in 10%.

Letni neto obdavčljivi dohodek med 900.000 EGP in 1 milijonom EGP ni primeren za davčne razrede 0%, 2,5%, 10%in 15%.

Čisti obdavčljivi dohodek nad 1 milijonom EGP ni upravičen do davčnih razredov 0%, 2,5%, 10%, 15%in 20%.

Uporabljajo se te stopnje in krediti: za zavezance za izplačane plače, ki se začnejo v mesecu po objavi zakona v uradnem listu, in za davčne zavezance komercialne, poklicne, nekomercialne ali nepremičnine, ki se začnejo od davčnega leta, ki se konča po objavi zakona v uradnem listu.

Davek po odbitku

Dividende: 10 %, 5 %

Davek po odbitku na dividende, ki jih prejme rezidenčna ali nerezidenčna družba, znaša 10 %, v primeru vsaj 25 % lastniškega deleža pa 5 %.

Obresti: 20 %

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20 %. Obresti iz posojil, daljših od 3 let, so neobdavčene.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme..) nerezidentom znaša 20 %.
image_alt
Podjetniške zgodbe: Kodila

Plačila podpornih tehničnih storitev: 20%

Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja, kot tudi za gradbena dela, inštalacije, sestavljanje in nadzor, znaša 20%.

Carinske dajatve in ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Egiptom temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med EU in Egiptom iz leta 2004, na osnovi katerega je vzpostavljeno med državami članicami EU in Egiptom prostotrgovinsko območje za industrijske izdelke in znižanje carinskih stopenj za kmetijske izdelke.

Koristne povezave:
 • Carinske stopnje pri uvozu slovenskega blaga v Egipt in egiptovskega blaga v Slovenijo
 • Carinska uprava: ECA (Egyptian Customs Authority)
 • Ukrepi trgovinske politike
 • Izvoz blaga z dvojno rabo
 • Pomembnejši bilateralni sporazumi med državama
 

Več iz rubrike