Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Braziliji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Brazilijo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

 
            KORAK                                TRAJANJE   STROŠKI
  1 Preverjanje imena družbe prek aplikacije JUCESP
Aplikacija na spletni strani registra družb omogoča on-line preverjanje imena.
on-line postopek brezplačno
2 Plačilo registracijske takse
Taksa za registracijo se plača pri komercialni banki ali na plačilnem okencu pri registru družb.
1 dan strošek vključen v postopek
3 Vpis v register družb JUCESP pri SEFAZ-SP in hkratni vpis v ostale registre
Družba se registrira pri Finančni upravi države São Paulo (Secretaria da Fazenda - Governo do Estado de São Paulo). Postopek je usklajen, tako da se družba hkrati vpiše v naslednje registre:
-         JUCESP (register družb)
-         CNPJ (davčni register pravnih oseb),
-         INSS (zavod za socialno zavarovanje)
Ob tem se dodeli družbi poslovna identifikacijska številka NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresas) in identifikacijska številka za davek na promet blaga in storitev ICMS.
7 dni 150,36 BRL (registracija) + 110,8 BRL (hitri postopek)
4 Prijava v občinski davčni register
Registracija pri občinskem finančnem uradu (Secretaria Municipal de Finanças) se opravi on-line; natisnjen obrazec za registracijo (Protocolo de Inscrição) s podpisom zastopnika družbe in dokumentacijo, navedeno v obrazcu, je treba v roku 30 dni nato na urad poslati po pošti.
1 dan brezplačno
5 Pridobitev digitalnega potrdila pri kvalificiranem overitelju
Navodilo za pridobitev digitalnega potrdila je objavljeno na spletni strani Ministrstva za finance. Strošek je odvisen od vrste potrdila.
2 dni strošek se giblje od 450 BRL do 600 BRL
6 Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti na občinski upravi
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (auto de licença de funcionamento) se vloži na občinski upravi (Prefeitura da Cidade de São Paulo).
90 dni brezplačno
7 Prijava v občinski davčni register TFE in plačilo takse TFE
Prijava za vpis v register TFE (RegistryTaxa de Fiscalização de Estabelecimentos) se vloži na občinski upravi (Prefeitura da Cidade de São Paulo). TFE je občinska taksa za opravljanje dejavnosti. Strošek je odvisen od dejavnosti družbe in števila zaposlenih.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom ) 425,5 BRL (za trgovsko dejavnost), odvisno os dejavnosti družbe
8 Prijava zaposlenih v program socialne vključitve PIS
Ustanovitelji vključijo zaposlene v Program PIS (Programa de Integração Social, PIS) prek Zvezne gospodarske banke (Caixa Econômica Federal).
1 dan (hkrati s postopkom 7) brezplačno
9 Odprtje posebnega računa za sklad za nezaposlene FGTS pri komercialni banki
V okviru Programa PIS morajo ustanovitelji pri banki odpreti poseben račun za sklad za sklad za nezaposlene.
1 dan (hkrati s postopkom 7) brezplačno
10 Prijava zaposlenih CAGED na Ministrstvu za delo
Vse zaposlene je treba z elektronskim obrazcem CAGED (Cadastro Geral de empregados e desempregados) prijaviti pri Ministrstvu za delo (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego).
 
1 dan (hkrati s postopkom 7) brezplačno
11 Registracija pri delavskem sindikatu
V skladu z delovno zakonodajo je vključitev v sindikat obvezna.
 
5 dni (hkrati s postopkom 7) brezplačno

 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

  • Delniška družba (Sociedade Anonima, SA)
Delniška družba je lahko javna delniška družba (comphania aberta) in nejavna delniška družba (comphania fechada). Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi.

Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dva ustanovitelja, ki sta lahko pravni ali fizični osebi. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock


Kapital: Najnižjega osnovnega kapitala zakon ne določa; temveč ga določijo ustanovitelji v statutu. Kapital mora biti v celoti vpisan, najmanj 10% pa mora biti vplačanih pred registracijo. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Stvarne vložke ocenijo trije cenilci, ki jih imenujejo delničarji. Družba lahko izdaja navadne (ordinarias) ali prednostne (preferenciais) delnice, zamenljive prednostne in ustanoviteljske delnice. Vse navadne delnice imajo enake glasovalne pravice. Prednostne delnice pa so lahko razdeljene v več razredov in so lahko brez glasovalnih pravic. Ustanoviteljske delnice (partes beneficiarias) se izdajo ustanoviteljem kot nadomestilo za prispevke v naravi in storitvah.

Organi upravljanja: Skupščina delničarjev se mora sestajati enkrat letno. Delničarji sprejemajo odločitve na skupščini z navadno večino, za spremembe statuta, povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, združitev ali likvidacijo družbe in spremembe, ki vplivajo na položaj manjšinskih delničarjev pa se zahteva dvotretjinska večina. Javne delniške družbe imajo upravo in administrativni svet, nejavne pa imajo lahko samo upravo. Upravo (Diretoria) sestavljata najmanj dva direktorja, ki morata imeti stalno prebivališče v Braziliji. Administrativni svet (Conselho de Administração) mora imeti vsaj tri člane, omejitev glede državljanstva in prebivališča ni, vendar morajo imeti nerezidenti zastopnika s prebivališčem v Braziliji. Družba ima lahko tudi organ, ki nadzira finančno poslovanje družbe(Conselho Fiscal).
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Romuniji (3/5)
  • Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedade por quotas de responsabilidade limitada - Ltda)
Ustanovitelji/ družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj dva ustanovitelja, ki sta lahko pravni ali fizični osebi. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev. Nerezidenti morajo imenovati zastopnika s prebivališčem v Braziliji.

Kapital: Najnižjega osnovnega kapitala zakon ne določa; temveč ga določijo ustanovitelji v statutu. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Kapital je razdeljen na deleže, ki se lahko prenašajo samo s soglasjem ostalih družbenikov. Deleži so lahko enaki (fiksni) ali različno visoki. Imetnikom dajejo sorazmeren delež pravic.

Organi upravljanja: Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno. Skupščina je najvišji organ odločanja, ki glasuje o vseh najpomembnejših vprašanjih. Pravila glasovanja na skupščini družbenikov določa statut družbe.
Družba ima upravo ali direktorja, za katerega ni treba, da je družbenik. Glede državljanstva ni omejitev, zahteva pa se rezidentski status. Družbeniki sodelujejo pri upravljanju na način, ki ga določa statut. Nerezidenti imenujejo zastopnika z prebivališčem v Braziliji.

Ostale družbe v Braziliji so še:
  • Sociedade simples Sociedade em nome colectivo (SNC)
    oziroma družba z neomejeno odgovornostjo
  • Sociedade em comandita simples (SCS) oziroma komanditna družba
  • Sociedade em comandita por acções (SCA) oziroma komanditna delniška družba
  • Empresa individual de responsibilidade limitada (EIRELI) oziroma enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Vir: Vir: Svetovna banka 2017, IGJ 2017, Prefeitura da Cidade de São Paulo 2017

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Davčno okolje


1. Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT oziroma federalni davek na dodano vrednost – IPI):

Plačuje se ga za večino dobave blaga in storitev. Izvoz ni obdavčen.

18-25 %, standardna stopnja je za večino blaga 20 %.

Posameznik bo moral plačati uvozno dajatev v višini 60 odstotkov vrednosti blaga in tudi državni davek (DDV) v višini 18-25 odstotkov vrednosti blaga. Največja vrednost blaga, ki ga posamezniki lahko uvozijo v Brazilijo, je 3.000 USD.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zvezna ustava 1988, Zvezni davčni zakonik 1966 s spremembami.

Davčni sporazumi: Brazilija ima sklenjenih 32 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.

Koristne povezave: Davčna in carinska uprava: Receita Federal

2. Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v Braziliji je v letu 2021 ostala nespremenjena in je znašala 34%, tako kot leta 2020.

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Za posameznike, ki so davčni rezidenti v Braziliji, se plačuje zvezni davek na dohodek. Brazilske stopnje dohodnine za posameznike so progresivne in se gibljejo od 7,5 % do 27,5 % za davčne zavezance. Najnižja in najvišja stopnja posamezne davčne stopnje se lahko vsako leto spreminjata.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: ustanovitev podjetja in davki na Tajskem (3/5)

4. Davek po odbitku

Dividende: Ni davka po odbitku.

Obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom: 15 % oziroma 25 %, če je izplačilo rezidentu iz davčne oaze.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom: 15 % oziroma 25 %, če je izplačilo rezidentu iz davčne oaze.

Plačila podpornih tehničnih storitev nerezidentom: 15 % oziroma 25 %, če je izplačilo rezidentu iz davčne oaze.

Priporočena dnevnica znaša:  44 USD

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj: informacije dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/.
 

Poslovni bonton

 
Zamude, zamude

Pomanjkanje točnosti je dejstvo življenja v Braziliji. Bodite navajeni nekoliko počakati na brazilskega sogovornika. Dogovorite se za srečanje vsaj dva tedna vnaprej. Poslovni čas na splošno poteka od 8:30 do 17:30, toda tisti, ki delujejo na vodilnih funkcijah, prično z delom kasneje zjutraj in ostajajo na delu bolj pozno zvečer.

Potrpljenje in nevsiljivost

Pri poslovnih pogajanjih bodite potrpežljivi in istočasno pripravljeni na pogovor o vseh področjih in pogledih pogodbe in ne po nekem logičnem zaporedju. Pri tem je pogovor naraven in nevsiljiv, saj Brazilci ne marajo napadalnega dogovarjanja.
Če boste spremenili pogajalsko skupino, se pripravite, da boste morali ponovno pretehtati celotno pogodbo, saj brazilski pogajalci bolj cenijo osebe, kot pa ime firme.

Lokalni odvetnik

Bodite pozorni na to, da imate lokalnega knjigovodjo in notarja oziroma odvetnika za pogodbeno pravo, ker Brazilci ne marajo prisotnosti tujih.

Hrana in zabava

Vprašajte vašo kontaktno osebo, da vam priporoči prestižno restavracijo. Ne pričakujte, da boste govorili o poslu med jedjo. Počakajte, da vam postrežejo kavo, preden začnete kakršenkoli pogovor o poslu. Če ste povabljeni na zabavo, se bo odvijala prej v zasebnem klubu kot doma. Pridite vsaj 15 minut pozneje. Brazilske večerje so med sedmo in deseto uro zvečer. Zabava se navadno nadaljuje do dveh zjutraj, ni pa redko, da se nadaljujejo vse do sedme ure zjutraj.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock


Pozdravljanje in kretnje

Pozdravi vključujejo vse, od podaljšanega rokovanja med prvim srečanjem ter napredujejo do objemov, ko je prijateljstvo enkrat vzpostavljeno. Ženske poljubijo druga drugo izmenično na lice - dvakrat, če so poročene in trikrat, če so samske. Tretji poljub predstavlja »za srečo« v iskanju soproga. Brazilci v pogovoru uporabljajo tudi precej kretenj.

Obleke

Pri oblačilih ne uporabljajte kombinacije zelene in rumene, ker so to barve brazilske zastave. Ženske v poslu se oblačijo dokaj konzervativno, uglajeno, moški oblačijo udobne obleke z dolgimi rokavi, za kombinirano uporabo.

Obdarovanje

Pri darilih se izogibajte črni in škrlatni barvi, ker so to barve žalovanja. Prav tako ne darujte nožev, ker simbolizirajo prekinitev razmerja ali robcev oziroma rut, ki asociirajo na žalost.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Keniji (3/5)

Senhor in Senhora

V poslovnem pogovoru uporabljajte nazive, če obstajajo (na primer profesor, doktor), in ‘Senhor’ (gospod) ali ‘Senhora’ (gospa). Skozi srečanje, uporabljajte nazive gospod ali gospa in potem njihovo ime, ne priimka (denimo Sr. Carlos, Sra. Julia). Brazilci niso zelo neposredni poslovni ljudje in njihova politika je "nikoli ne reci direktno ne".

Tabu teme

Brazilci so precej odprt narod, in tako brez težav razglabljajo o politiki, njihovih težavah, znajo se tudi šaliti sami iz sebe. Kot turist pa je potrebno spoštovati nogomet, se ne delati norca iz njih, in predvsem brez rasizma. Nekateri znajo biti občutljivi, če se meša španski jezik med portugalske besede, zato je morda bolje govoriti kar v angleščini, če nismo prepričani.

Več iz rubrike