Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Poljskem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Poljsko.
Fotografija: Poljska. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Poljska. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja in stroški

Priprava in overitev akta o ustanovitvi družbe pri notarju (1 dan, 4.000 do 10.000 PLN)

Ustanovitelji pri notarju pripravijo in overijo akt o ustanovitvi družbe in izpolnijo vlogo za vpis v register (obrazec KRS-W3).

Strošek priprave akta o ustanovitvi ne sme presegati 10.000 PLN.

On-line registracija družbe: Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev (standardiziran akt o ustanovitvi, digitalni podpis idr.) je mogoča elektronska registracija prek državnega portala (Portal 24), ki ne zahteva notarizacije akta o ustanovitvi. Za elektronsko registracijo je potrebno imeti bodisi 'zaupanja vreden profil' (profil zaufany), ki se uporablja le v komunikaciji z javnimi ustanovami in je brezplačen, bodisi elektronski podpis.

Vpis v register družb pri sodnem registru (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) in dodelitev številk REGON, NIP in ZUS (štiri tedne, 500 PLN (registracija) ali 250 PLN za online prijavo in 100 PLN (objava))

V enotnem postopku se opravijo naslednji postopki:

 • vpis v register družb,
 • dodelitev statistične številke REGON,
 • dodelitev davčne identifikacijske številke NIP,
 • dodelitev številke socialnega zavarovanja ZUS.

Prijavitelj izpolni obrazec NIP-8 z zahtevanimi podatki, ki ga register pošlje na Davčno upravo (Urząd podatkowy), Statistični urad (Główny Urząd Statystyczny) in Zavod za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) za pridobitev številk REGON, NIP in ZUS. Nato obvesti o ustanovitvi nove družbe Centralni register gospodarskih subjektov - register davčnih zavezancev (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników) in objavi obvestilo v uradnem listu (Monitor Sądowy i Gospodarczy - MSiG).

Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki (1 dan, brezplačno)

Za odprtje bančnega računa se predloži akt o ustanovitvi družbe in REGON številka.

image_alt
Najbolje plačani igralci v letu 2021

Registracija za DDV pri Davčni upravi (1 dan, brezplačno)

Družbe, ki presegajo vrednostni prag, se morajo prijaviti na krajevno pristojni urad Davčne uprave za vpis v register zavezancev za DDV na obrazcu VAT-R.

Prijava zaposlenih pri Zavodu za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS) (1 dan, brezplačno)

Družba prijavi zaposlene v sistem socialnega zavarovanja.

Vir: Svetovna banka 2020, Biznes Poland 2021

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

 • družba z neomejeno odgovornostjo
 • partnerska družba
 • komanditna družba
 • komanditna delniška družba
 • delniška družba
 • enostavna delniška družba
 • družba z omejeno odgovornostjo
 • Delniška družba (spolka akcyjna, SA)

Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Poljska. Foto: Shutterstock
Poljska. Foto: Shutterstock

Kapital: Najmanjši znesek osnovnega kapitala je 100.000 PLN, od katerega mora biti pred registracijo vplačanih najmanj 25 odstotkov. Družba se lahko ustanovi s prispevki v denarju in v naravi. Prispevke v naravi oceni sodni cenilec in morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti. Najmanjša nominalna vrednost delnice je 0.1 PLN. Delnice se lahko glasijo na prinosnika ali na ime in so lahko navadne ali prednostne. Od 1. januarja 2021 morajo biti delnice vseh poljskih delniških družb izdane v nematerializirani obliki.

Organi upravljanja: Odločitve se sprejemajo na skupščini delničarjev, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Za večino odločitev je potrebna navadna večina, tričetrtinska večina pa se zahteva za statusne spremembe in druge pomembne odločitve. Nadzorni odbor je obvezen za vse delniške družbe in ga mora sestavljati najmanj pet članov. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov. Družbo vodi upravni odbor. Število članov upravnega odbora določa statut.

 • Družba z omejeno odgovornostjo (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.z.o.o.)

Ustanovitelji/družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital: Najmanjši osnovnega kapital je 5.000 PLN in mora biti v celoti vplačan pred vpisom v register podjetij. Osnovni kapital je lahko v denarju ali v naravi. Najmanjši delež posameznega družbenika mora znašati 50 PLN.

Organi upravljanja: Odločitve se sprejemajo na skupščini družbenikov. Način glasovanja in potrebne večine določa statut. Družbo vodi uprava (zarząd), ki jo sestavlja ena ali več oseb. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča. Pogoji imenovanja in rok mandata uprave nista zakonsko opredeljena, ureja jih ustanovni akt družbe. Če znaša osnovni kapital družbe prek 500.000 PLN in ima družba več kot 25 družbenikov, mora družba imeti nadzorni svet (rada nadzorcza) ali revizijsko komisijo (komisija rewizyjna) ali oboje. Sestavljajo ga najmanj trije člani, pogoje imenovanja in trajanje mandata pa določa ustanovni akt družbe.

image_alt
Osupljiv dvorec, ki ga ima v lasti Trumpova hči

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) znaša 23 odstotkov.

Poljska sledi skladnosti DDV Evropske unije, ki je določena v Direktivi o DDV. Še vedno pa določa svojo stopnjo DDV. Edini pogoj je, da mora biti višji od 15 odstotkov. 

%

Vrsta

Kategorija

23

Standardno

Vse drugo obdavčljivo blago in storitve

8

Zmanjšano

Gorčica, sladka paprika (začimba) in nekatere predelane začimbe (npr. poper, timijan); S OMe nepredelana začimbe (npr kumina, žafran, kurkuma); specializirane revije

5

Zmanjšano

Tropsko sadje in citrusi, nekaj užitnih oreščkov, olupkov citrusov ali melone — bodo kriti s 5 % kot vse sadje; s juhe, juhe, homogenizirana in dietetična hrana; hrana za dojenčke in majhne otroke, pa tudi cuske, plenice in avtosedeže; higienski izdelki (higienski vložki, higienski tamponi, plenice); knjige, brošure, letaki in podobno gradivo, tiskano, tudi v posameznih listih; samo regionalne ali lokalne revije, za preostalo skupino ex 4902 velja 8 %; otroške, slikovne, risalne ali pobarvanke; karte in hidrografske karte ali podobne karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi zemljevidi, topografskimi načrti in globusi, tiskani; drugi tiskani izdelki, vključno s tiskanimi slikami in fotografijami – samo regionalne ali lokalne revije (katera koli elektronska različica zgoraj omenjenega blaga)

0

nič

Potniški in mednarodni promet znotraj Skupnosti (razen prometa po celinskih plovnih poteh in cestnem prometu); storitve, opravljene med mednarodnim prevozom

Vir: avalara.com

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax) znaša 19 odstotkov.

Osnovna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb na Poljskem trenutno znaša 19 odstotkov (člen 19, razdelek 1, točka 1 Zakona o CIT). Za druge pravne osebe pa se lahko davčne stopnje razlikujejo.

Tudi dolgoročno naj bi se poljska davčna stopnja v skladu z našimi ekonometričnimi modeli leta 2022 gibala okoli 19 odstotkov.

S 1. januarjem 2019 je bila uvedena nižja 9-odstotna stopnja DDV za 'male davkoplačevalce'. Podjetja, ki so zavezana DDV s prihodki do 1,2 milijona evrov v danem davčnem letu, in podjetja, ki začnejo poslovati od leta 2019, lahko pod določenimi pogoji uporabljajo devetodstotno stopnjo DDV. Upoštevajte, da se prag bruto prihodkov od prodaje, ki zavezancem omogoča pridobitev statusa malega zavezanca, s 1. januarjem 2020 poveča z 1,2 milijona evrov na 2 milijona evrov.

Poljska. Foto: Shutterstock
Poljska. Foto: Shutterstock

Poljski davčni rezidenti so zavezani davku na svoj svetovni dohodek. Nerezidenti so obdavčeni samo od svojih dohodkov s Poljske. Pravica davčnih organov do obdavčitve nerezidenta je dodatno omejena, če je država nerezidenta s Poljsko sklenila pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja (DTT). V tem primeru so poljski davčni organi praviloma upravičeni do obdavčitve le tistega dela dohodka nerezidenta, ki se lahko pripiše stalni poslovni enoti (PE), ki se nahaja na Poljskem, če je tak dohodek nastal na Poljskem za tuje osebe. Izjeme se nanašajo na posebne vrste dohodka, kot so licenčnine, obresti, dividende in kapitalski dobički, ki so lahko na Poljskem, tudi če PE ne obstaja.

Nekateri subjekti so po zakonu o CIT izrecno izključeni iz skupine davkoplačevalcev (npr. zakladnica, narodna banka Poljske). Na podlagi te določbe so izvzeti tudi investicijski skladi na Poljskem in v Evropski uniji (EU)/Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Za davkoplačevalce, ki imajo v lasti veliko nepremičnin, katerih začetna vrednost presega 10 milijonov PLN, obstaja 'minimalna stopnja dohodnine'. Najnižji prag 10 milijonov PLN se uporablja za celoten portfelj zgradb, ki jih ima določen davkoplačevalec. 'Minimalni davek' se plača mesečno v višini 0,035 odstotka presežka začetne vrednosti stavbe nad 10 milijonov PLN (0,42 odstotka letno). Posledično bo davek zapadel ne glede na višino dejanskega dohodka, ki ga ima zavezanec. Ta minimalni davek se lahko pobota s CIT, če je CIT višji.

Vir: taxsummaries.com

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe znaša 17 do 32 odstotkov.

Poljski davčni rezidenti plačujejo PIT na svoj svetovni dohodek. Nerezidenti so zavezanci poljskemu DDV samo za svoj dohodek poljskega izvora.

image_alt
Mega projekti, ki bodo preoblikovali Afriko

Od 1. avgusta 2019 so prihodki iz uradnega razmerja, delovnega razmerja, pogodbenega dela, kooperativnega delovnega razmerja in pogodb o mandatu, ki jih prejme davčni zavezanec, mlajši od 26 let, oproščeni plačila DDV do največ 85.528 PLN v določenem poslovnem letu.

Posamezniki, ki opravljajo poslovne dejavnosti (kot samostojni podjetniki ali kot družbeniki), se lahko pod določenimi pogoji odločijo za pavšalno 19-odstotno dohodnino, pavšalno obdavčitev ali tako imenovano 'davčno kartico'.

Določene vrste dohodka, če jih pridobijo nerezidenti, so predmet posebne obravnave. Obdavčeni so namreč po pavšalni stopnji 20 odstotkov, izračunano na prihodek (odbitki stroškov niso dovoljeni), razen če pogodba o dvojnem obdavčevanju (DTT) med Poljsko in državo prebivališča posameznika določa drugače. 

Od 1. januarja 2019 morajo posamezniki, ki v davčnem letu ustvarijo dohodek, ki presega 1 milijon PLN, plačati solidarnostni davek po stopnji 4 odstotkov na presežek tega zneska. Velja tudi obveznost predložitve ločene davčne napovedi do 30. aprila naslednjega davčnega leta.

Obdavčljivi razpon dohodka PLN

Državne stopnje davka na dohodek

1 do 8.000

17 %

8.001 do 13.000*

17 %

13.001 do 85.528

17 %

85.529 do 127.000**

32 %

127.001 +

32 %

Vir: taxsummaries.com

Več iz rubrike