Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Norveškem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Norveško.
Fotografija: Polarni sij, Norveška. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Polarni sij, Norveška. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja in stroški

                             KORAK                                                                              TRAJANJE  STROŠKI

1

 • Odprtje bančnega računa in polog osnovnega kapitala

Ustanovitelji odprejo bančni račun in vplačajo osnovni kapital v višini 30.000 NOK. Postopek je mogoče opraviti online prek ene od bančnih platform (npr. prek DNB ali Nordea). Vložke v naravi oceni revizor.

Račun je blokiran, dokler ni postopek registracije družbe zaključen.

online

brezplačno

0

2

 • Vpis v register družb

Družbo je mogoče registrirati online prek platforme za komuniciranje med vlado in državljani. Vsi obrazci so v norveškem jeziku, v angleščini je le omejen del navodil in drugih informacij.

V postopku e-registracije prek platforme Altinn se družba vpiše v register podjetij (Foretaksregisteret) pri Centru za registre Brønnøysund. Za online registracijo družbe je potrebna norveška identifikacijska številka ali začasna identifikacijska številka in elektronski podpis z vsaj 3. stopnjo varnosti.

Ustanovitelji izpolnijo in elektronsko podpišejo obrazec o ustanovitvi družbe, ki omogoča tudi nalaganje vseh prilog (npr. kopije podpisanega ustanovnega akta, revizijske izjave idr.) v elektronski obliki.

Hkrati lahko ustanovitelji izpolnijo tudi obrazec za registracijo družbe za DDV (registracija je prostovoljna, če letni promet družbe ne presega 50.000 NOK) in A-obvestilo, s katerim se družba vpiše v register delodajalcev in delojemalcev NAV AA.

Ob zaključku postopka registracije se družbi dodeli identifikacijska številka družbe (organizacijska številka), ustanovitelji pa prejmejo v svoj poštni predal na platformi Altinn potrdilo o ustanovitvi družbe.

Mogoča je tudi registracija družbe po pošti, kar se v praksi redko uporablja.

online

5570 NOK (elektronsko)

ali

6797 NOK

 

3

 • Prijava zaposlenih v obvezni sistem pokojninskega zavarovanje pri SPK

Družba mora najkasneje v šestih mesecih zaposlene prijaviti pri državnem pokojninskem skladu (Statens pensjonskasse - SPK) v obvezni sistem pokojninskega zavarovanje. Višina prispevkov je odvisna od izbrane sheme in mora biti enaka za vse zaposlene.

3 dni

brezplačno

0

4

Prijava zaposlenih v sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri NAV

Zaposleni morajo biti prijavljeni v sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri Upravi za delo in socialno varstvo (Arbeids-og velferdsforvaltningen/ Ny arbeids-og velferdsforvaltning- NAV).

online

brezplačno

0

Vir: Altinn 2020

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij / družb

Obstajajo naslednje vrste podjetij oziroma družb: družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna družba in delniška družba.

 • Delniška družba (Allmennaksjeselskap - ASA)

Ustanovitelji / delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Geiranger, Norveška. Foto: Shutterstock
Geiranger, Norveška. Foto: Shutterstock

Najnižji osnovni kapital znaša 1 milijon NOK. Delniška družba zbira sredstva z javno ponudbo in lahko kotira na borzi. V tem primeru zanjo veljajo strožja pravila. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki morajo biti vpisane v register delnic, ki ga hrani družba (običajno v e-obliki) in v katerem so navedena imena delničarjev, število delnic, razredi delnic itd.

Glavni organ upravljanja delniške družbe je skupščina delničarjev, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje upravni odbor družbe, skrbi za odobritev finančnih poročil, določa politiko poslovanja družb, spremembe statuta in sprejema druge strateške odločitve. Zakon določa, za katere odločitve je potrebna kvalificirana večina in za katere zadostuje navadna večina. Delniška družba ima upravni odbor (styre), ki je organ vodenja in nadzora ter ga sestavljajo izključno neizvršni direktorji, in izvršnega direktorja, ki izvaja odločitve upravnega odbora in dnevno upravljanje družbe (daglig leder). Upravni odbor mora imeti najmanj tri člane (v praksi več), od katerih mora biti vsak spol ustrezno zastopan (v upravnem odboru z več kot devetimi člani mora biti tako vsak spol zastopan najmanj 40-odstotno), najmanj polovica članov uprave pa mora imeti stalno bivališče v eni od držav EGP. Izvršni direktor ne more biti član upravnega odbora. Družba mora imenovati enega ali več revizorjev.

image_alt
Rekordno število Američanov dalo odpoved

V družbah z več kot 200 zaposlenimi se praviloma oblikuje zbor podjetja (bedriftsforsamling), ki ima 12 ali več članov, njihovo število mora biti deljivo s tri. Skupščina delniške družbe v ta organ praviloma izvoli dve tretjini članov, medtem ko zaposleni izvolijo tretjino članov, poleg članov delavcev pa lahko še določeno število opazovalcev. Zbor podjetja nadzoruje delo upravnega odbora in izvršnega direktorja ter voli člane upravnega odbora. Na zahtevo tretjine svojih članov zbor podjetja izmed zaposlenih voli tretjino vseh članov, vendar ne manj kot dva člana upravnega odbora, pri čemer zakon dopušča različne modalitete volitev (na primer po proporcialnem načelu, ločene volitve v skupini predstavnikov delničarjev in skupini predstavnikov delavcev).

V delniških družbah, ki zaposlujejo manjše število delavcev in nimajo zbora podjetja, na zahtevo večine zaposlenih zaposleni iz svojih vrst izvolijo enega člana upravnega odbora in enega opazovalca ter njuna namestnika (če je v družbi zaposlenih več kot 30 in ne več kot 50 delavcev) oziroma do tretjine vseh članov, najmanj pa dva člana upravnega odbora  z namestniki (če družba zaposluje od 50 do 200 delavcev). Če se v delniški družbi z več kot 200 zaposlenimi delavci ne oblikuje zbor podjetja, delavci poleg tistega števila delavskih predstavnikov, ki je določeno za upravni odbor družbe z več kot 50 do največ 200 zaposlenih, volijo še enega člana upravnega odbora ali dva opazovalca z namestniki. Če je v družbi oblikovan zbor podjetja, mora upravni odbor šteti najmanj pet članov.

 • Družba z omejeno odgovornostjo (Aksjeselskap - AS):

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Najnižji osnovni kapital znaša 30.000 NOK. Kapital družbe z omejeno odgovornostjo je razdeljen na deleže. Deleži so prosto prenosljivi, razen če to omejuje ustanovni akt, ne smejo pa biti predmet javne ponudbe.

Družba ima skupščino družbenikov, ki se morajo sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve pa se zahteva dvotretjinska večina. Družbo vodi uprava, ki ima enega ali več članov. Le družbe, v katerih je oblikovan zbor podjetja (bedriftsforsamling), morajo imeti najmanj petčlansko upravo. Družba ima lahko enega ali več izvršnih direktorjev, ki jih nadzoruje uprava. Velike družbe morajo imenovati enega ali več revizorjev. Sodelovanje delavcev pri upravljanju je urejeno s podobnimi določbami, kot veljajo za delniške družbe.

Trondheim, Norveška. Foto: Shutterstock
Trondheim, Norveška. Foto: Shutterstock

Davčno okolje

Relativno visoka stopnja davkov na Norveškem je posledica močne socialne države. Večino davčnih prihodkov v državi porabijo za javne storitve, kot so zdravstvene storitve, delovanje bolnišnic, izobraževanje in prevoz.

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT): 25 odstotkov

Splošna stopnja DDV znaša 25 odstotkov in velja za vse dobave blaga in storitev, ki niso upravičene do druge stopnje ali oprostitve. Za oskrbo s hrano in pijačo velja znižana, 15-odstotna stopnja, ki pa se ne upošteva pri tobaku, alkoholu, zdravilih in vodi iz vodovoda.

DDV se obračunava na vse blago in storitve, razen če ti niso oproščeni plačila davka. DDV se plača na meji in za podjetja, ki niso registrirana za DDV na Norveškem. Za podjetja, registrirana za DDV, se DDV odloži na obračun DDV.

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax): 22 odstotkov

Na Norveškem je stopnja davka na dohodek pravnih oseb davek, ki se pobere od podjetij. Njen znesek temelji na čistem dohodku, ki ga podjetja pridobijo med opravljanjem svoje poslovne dejavnosti, običajno v enem poslovnem letu. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo stopnjo za dohodek podjetij. Prihodki iz davčne stopnje so pomemben vir dohodka za vlado Norveške.

image_alt
Najbolj iskani poklici v naslednjih 10 letih

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb na Norveškem je od leta 1981 do 2021 v povprečju znašala 33,34 odstotka in je leta 1982 dosegla najvišjo vrednost, 50,80 odstotka, leta 2019 pa rekordno nizko, 22 odstotkov.

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe: 22 odstotkov

Splošni dohodek je obdavčen po pavšalni stopnji 22 odstotkov. Splošna davčna osnova za dohodek obsega vse kategorije obdavčljivih dohodkov (tj. dohodek iz zaposlitve, dohodek iz poslovanja in kapital).

To pomeni, da je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodninske stopnje so pomemben vir dohodka za norveško vlado.

Posamezniki s stalnim prebivališčem na Norveškem so zavezani dohodnini od svojega svetovnega dohodka, razen če so oproščeni v skladu z določbami pogodbe.

image_alt
Slovenija med najbolj ugodnimi državami za upokojitev

Nerezidenti so zavezani davku od premalo navedenih kategorij dohodka iz norveških virov, razen če so oproščeni po določbi pogodbe:

 • plačilo, ki izhaja iz zaposlitve na Norveškem za delo, opravljeno za norveški vir
 • prejemki, izplačani zaposlenim, najeti pri norveškem viru za opravljanje dela na Norveškem
 • dohodek iz poslovne dejavnosti, ki se izvaja na Norveškem
 • prejemki, ki izhajajo iz opravljanja funkcije generalnega direktorja ali člana upravnega odbora v norveškem podjetju
 • dohodek iz nepremičnin ali premičnin na Norveškem
 • dohodek, ki izhaja iz prodaje delnic, opcij ali katerekoli druge vrste finančnega instrumenta, če se šteje za poslovna sredstva v zvezi s katerokoli poslovno dejavnostjo, ki se izvaja na Norveškem (PE)
 • dividende, prejete od norveškega podjetja.

Vir: home.kpmg; tradingeconomics.com

Več iz rubrike