Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Nizozemskem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Nizozemsko.
Fotografija: Nizozemska, podeželje, Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Nizozemska, podeželje, Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

 
 
                KORAK                                                                          
 
TRAJANJE     
 
STROŠKI
 1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja se opravi on-line z aplikacijo na spletni strani Gospodarske zbornice (Kamer van Koophandel, KvK).
manj kot 1 dan (on-line postopek) brezplačno
2. Podpis akta o ustanovitvi pri notarju
Družbeniki pri notarju pripravijo in podpišejo akt o ustanovitvi. Notarske takse so stvar dogovora in se lahko zaračunava na podlagi urne postavke ali fiksne takse.
1 dan 500 – 1.000 EUR
 
3. Registracija družbe pri Gospodarski zbornici (KvK), prijava za DVD, objava v uradnem listu in vpis v register dejanskih lastnikov
Registracijo družbe je mogoče opraviti na Gospodarski zbornici (Kamer van Koophandel, KvK) preko spleta ali osebno. Gospodarska zbornica izda registracijsko številko (v nekaj urah, če je registracija opravljena on-line, in v enem tednu, če so dokumente vloži osebno). Strošek registracije družbe znaša 51,30 EUR; strošek za potrjen izvod izpisa, ki se izda na željo ustanoviteljev, pa dodatnih 15,40 EUR. Plačilo je možno samo z debetno, mobilno ali kreditno kartico.
Ob registraciji družbe se prek KvK opravi še:
  • obvestilo Davčni upravi (Belastingdienst);
  • prijava družbe v sistem DDV (ni vrednostnega praga);
  • vpis v register dejanskih lastnikov UBO;
  • objava registracije v uradnem listu (Staatscourant).
manj kot 1 dan (on-line
postopek)
ali 1 teden
51,30 EUR
 
(+ 15,40 EUR za izdajo potrdila)
 
4. Prijava družbe na Davčni upravi za plačilo dajatev za zaposlene
Družba se mora na lokalno pristojni davčni upravi prijaviti za plačilo davka na plačilno listo in socialnih prispevkov za zaposlene. Postopek se opravi po e-pošti na pdf obrazcu, ki je objavljen na spletu.
1 dan brezplačno
Vir: Svetovna banka 2020, KvK 2021
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna družba in družba z neomejeno odgovornostjo.
  • Delniška družba (Naamloze vennootschap - N.V.)
Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.
image_alt
Podjetniške zgodbe: Jezeršek

Kapital: Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so lahko navadne ali prednostne. Od 1. januarja 2020 delniške družbe ne smejo več izdajati delnic na prinosnika, temveč le imenske delnice. Prinosniške delnice so imetniki lahko zamenjali do 1. januarja 2021. Najnižji osnovni kapital znaša 45.000 EUR. Pred registracijo je treba vplačati najmanj 20 % osnovnega kapitala, vendar ne manj kot najnižji znesek osnovnega kapitala – 45.000 EUR.
 
Organi upravljanja: Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje najmanj enkrat letno. V enotirnem sistemu upravljanja upravo z izvršnimi ali neizvršnimi direktorji imenuje skupščina. V dvotirnem sistemu ima družba nadzorni svet, ki nadzoruje upravo. Če v statutu ni določeno drugače, lahko nadzorni svet kadarkoli odstavi direktorja. Skupščina v takšnem primeru prekliče odstavitev, v kolikor pristojnost za imenovanje direktorjev ni prenesena na nadzorni svet.
Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. O strukturi uprave odloča skupščina delničarjev. Družbe, ki imajo več kot 50 zaposlenih, morajo imeti svet delavcev.
 
  • Družba z omejeno odgovornostjo (Besloten vennootschap - B.V.)
 
Ustanovitelji/družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.
 
Deleži: Višina osnovnega kapitala, ki je obvezen in razdeljen na prenosljive deleže, ni predpisana (v praksi mora znašati najmanj 0,01 evra).Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen z zakonito predkupno pravico drugih družbenikov, to pravico lahko statut izključi oziroma določi druge ali dodatne omejitve pri prenosu deležev. Sodišče lahko v določenih primerih (na primer izvršba na delež) odloči, da se statutarne omejitve za prenos deleža ne uporabljajo.

Organi upravljanja: Najpomembnejše odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi enoosebna ali večosebna uprava. Če večosebna uprava ni sestavljena iz izvršnih in neizvršnih direktorjev, lahko statut predvidi tudi nadzorni svet. V velikih družbah je nadzorni svet obvezen. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. 
 

Davčno okolje

 
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT
21 %
 
Belasting toegevoegde waarde – BTW je na Nizozemskem standardna stopnja DDV 21 %. Obstajata dve dodatni posebni stopnji: 9% stopnja in 0% stopnja (ničelna stopnja).
 
Na Nizozemskem potrošniki plačujejo davek na dodano vrednost (DDV) za vse blago in storitve, ki jih kupujejo. DDV je vključen v ceno. Potrošnik plača DDV trgovcu, ki ga nato nakaže davčni in carinski upravi.
 
Za izvoz velja ničelna stopnja.
 
Amsterdam, Nizozemska, Foto: Shutterstock
Amsterdam, Nizozemska, Foto: Shutterstock

Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen, vse osebe, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost, morajo biti registrirane. Od 1. 7. 2021 veljajo nova pravila DDV za distančno prodajo.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost
Davčni sporazumi: Nizozemska ima sklenjenih čez 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 4/05).
 
Nizozemska je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI), ki se v zvezi z bilateralnim sporazumom med Nizozemsko in Slovenijo tako za davke po odbitku kot tudi za druge davke uporablja od 1. 1. 2020.
 
Koristne povezave: Finančna uprava: Belastingdienst
 
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):
 
25 %
 
Standardna stopnja CIT trenutno znaša 25%. Obstajata dva razreda obdavčljivih dohodkov. Za prvi razred dohodkov velja 15% znižana stopnja (16,5% leta 2020).
 
Znižana davčna stopnja, ki znaša 15%, velja za del davčne osnove do višine 245.000 EUR. V letu 2022 bo ta prag dvignjen na 395.000 EUR.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Nizozemskem center dejanske uprave ali so ustanovljene po nizozemskem pravu) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem.
image_alt
Dalmatinsko naselje postalo hit te sezone
 
Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10 % kapitalska udeležba idr.); sicer so vključene v davčno osnovo davka na dobiček. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; v nekaterih primerih so iz davčne osnove izvzeti (kapitalsko povezane družbe, združitve...).
 
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za 6 let (9 let za izgube, ki so nastale pred 1.1.2019); prenos izgub nazaj je mogoč za 1 leto.
 
Davčne olajšave: olajšave na področju R&D, investicijski skladi, ladjarji idr. Z letom 2021 je uveden nov režim spodbud za naložbe “BIK”, ki omogoča ob izpolnjevanju pogojev znižanje višine prispevkov za zaposlene (3,9 % vrednosti naložbe za naložbe do 5 milijonov EUR in 1,8 % vrednosti naložbe za naložbe nad 5 milijonov EUR).
 
Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:
 
49,50 %
 
Če živite na Nizozemskem ali prejemate dohodek iz Nizozemske, boste plačali davek od dohodka. Na Nizozemskem plačujete davek na dohodek, finančne interese v podjetju ter prihranke in naložbe. Davčna in carinska uprava pobira davek od dohodka.
Amsterdam, Nizozemska, Foto: Shutterstock
Amsterdam, Nizozemska, Foto: Shutterstock
 
Če ste zaposleni v podjetju, vam bo delodajalec od plače odtegnil dohodnino, to je znano kot davek na plače (ki je vključen v davek na izplačane plače). Če ste samozaposleni na Nizozemskem, morate obračunati in plačati dohodnino prek letne davčne napovedi.
 
Davek po odbitku
 
Dividende: 0 %, 15 %
 
Za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, se davek po odbitku, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 5% lastništvo, ustrezno visoka davčna stopnja v državi prejemnika, pasivna sredstva ne presegajo 50%) ne plačuje, sicer pa znaša davčna stopnja 15 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 4/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 0%, 25%
 
Praviloma se davek po odbitku za obresti ne plačuje. Izjema so obresti, izplačane povezanim družbam v državah, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami. Te so od leta 2021 obdavčene s 25% davkom po odbitku.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli na Nizozemskem (1/5)

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 0%, 25%
 
Praviloma se za plačila iz naslova pravic intelektualne in industrijske lastnine davek po odbitku ne plačuje. Izjema so plačila iz tega naslova, ki so izplačana povezanim družbam v državah, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami. Ta so od leta 2021 obdavčena s 25% davkom po odbitku.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: Ni davka po odbitku

Vir: izvoznokno.si
 

 

Več iz rubrike