Krediti in zavarovanja za ublažitev finančnih posledic epidemije covid-19

Slovenska podjetja lahko v drugem valu epidemije s prilagojenim oblikami financiranj ter instrumenti zavarovanj preko SID banke ublažijo finančne posledice epidemije covid-19.
Fotografija: Gospodarstvu v drugem valu epidemije SID banka nudi prilagojene programe neposrednega in posrednega financiranja ter različne instrumente zavarovanj za ublažitev finančnih posledic epidemije covid-19. FOTO: Uroš Hočevar
Odpri galerijo
Gospodarstvu v drugem valu epidemije SID banka nudi prilagojene programe neposrednega in posrednega financiranja ter različne instrumente zavarovanj za ublažitev finančnih posledic epidemije covid-19. FOTO: Uroš Hočevar

SID banka podjetjem vseh velikosti (mikro, malim in srednje velikim ter velikim podjetjem), vključno s samostojnimi podjetniki in samozaposlenimi, socialnimi podjetji in zadrugami še naprej omogoča neposredno in posredno kreditiranje ter zavarovanja za ublažitev finančnih posledic epidemije covid-19.
 
Preko novega Sklada skladov COVID-19, ki ga upravlja SID banka, je mikro ali malim podjetjem, vključno z zagonskimi ter socialnimi podjetji na voljo 95,1 milijonov evrov. Sredstva v obliki mikroposojil v višini 87,6 milijonov evrov lahko prejmejo preko Primorske hranilnice Vipave in Slovenskega podjetniškega sklada ter 7,5 milijonov evrov za raziskave, razvoj in inovacije, pa neposredno preko SID banke. Več informacij: https://www.skladskladov.si/covid19.
 
Za raziskave, razvoj in inovacije (RRI 3) nudijo nov program za izvedbo raziskovalno-razvojnega in naložbenega projekta, ki je prilagojen potrebam glede na COVID-19 ter na tri različne tipe pomoči (začasni okvir, de minimis in GBER), in se uporabijo v odvisnosti od potreb in pogojev, ki jih podjetje izpolnjuje. Skupna razpoložljiva vsota programa znaša 100 milijonov evrov in vključuje tudi namenske vire Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namenjen je samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem ter zadrugam, pri čemer višina kredita omogoča financiranje med 100.000 evrov in 10 milijonov evrov, ročnost od 6 do maksimalno 12 let, ugodno obrestno mero ter nizke pogoje zavarovanj. Cilj programa je spodbujanje razvoja novih in izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov, ki so lahko novi za podjetja ali novi za trg. Dodatne informacije so na voljo na internetni strani: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov-rri-3.
 
FOTO: Uroš Hočevar
FOTO: Uroš Hočevar
SID banka nudi neposredne kredite podjetjem za olajšanje poslovanja v času epidemije covid-19, ki so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter velikim podjetjem. Kredit je mogoče pridobiti v višini od 100.000 evrov do 7 milijonov evrov v primeru, da imajo podjetja status MSP oziroma v primeru velikih podjetij do 12 milijonov evrov. Odlikuje jih ugodna obrestna mera, ki je praviloma nižja od tržnih (status pomoči de minimis) z ročnostjo od 2 do 12 let ter možnostjo moratorija do ½ ročnosti kredita. Razpoložljivo kvoto financiranja iz lastnih virov SID banke sproti povečujejo potrebam in razpoložljivosti drugih programov. Sredstva kredita lahko prejemniki namenijo za financiranje obratnih sredstev in investicij. Dodatne informacije so na voljo na  internetni strani (https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv).
 
SID banka nudi tudi prvovrstne, brezpogojne ter brezplačne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja, in jih lahko za naložbe in tekoče poslovanje koristijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), zavodi in zadruge preko sodelujočih finančnih institucij (NLB, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava). Podjetja lahko na ta način izboljšajo svoj dostop do virov financiranja, hkrati pa prejmejo ugodnejše pogoje zadolževanja, saj je SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila kar 62,5 odstotka kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Na voljo je 61,9 milijonov evrov jamstvene kvote.

Preko posrednega financiranja so na voljo prilagojeni programi financiranj v skupni višini 200 milijonov evrov iz sredstev SID banke. Abanka, Addiko Bank, NKBM in Sberbank tako nudijo tudi do 100 odstotno financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, ki so prilagojene potrebam covid-19. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi samostojnim podjetjem in fizičnim osebam, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost (samozaposleni). Več informacij o programih najdete na spletni strani: https://www.sid.si/banke.
 

Preko Sklada skladov je na voljo še nekaj sredstev za raziskave, razvoj in inovacije, ki jih lahko, zagonska podjetja, samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in zadruge, prejmejo preko Sberbank, Gorenjske banke in neposredno preko SID banke. Višina kredita znaša od 10.000 evrov do 10 milijonov evrov, omogočeno je financiranje tudi 100 odstotkov upravičenih stroškov, ročnost kredita od 3 do 9 let ter ugodno obrestno mero. Tehtana obrestna  mera je sestavljena iz 62,5 odstotka pribitka, ki znaša 0 odstotkov oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5 odstotka tržnega pribitka, ki ga določi finančni posrednik.
 
Za gozdno - lesno verigo je na voljo financiranje, ki je namenjeno samostojnim podjetnikom, MSP, velikim podjetjem ter zadrugam, pri čemer višina kredita omogoča financiranje med 100.000 evrov in 5 milijonov evrov, ročnost od 2 do 20 let, ugodno obrestno mero ter nižje pogoje zavarovanj. S sredstvi kredita lahko podjetja zgradijo nove obrate za predelavo lesa, tehnološko posodobijo obstoječe obrate in kupijo novo tehnološko opremo za razvoj in proizvodnjo novih lesnih proizvodov. V okviru naložbenega projekta lahko po novem pridobijo tudi obratna sredstva za pokritje stroškov materiala, blaga in storitev ter stroške dela, ki so oziroma bodo nastali v roku 12 mesecev od oddaje vloge za financiranje. Dodatne informacije so na voljo na internetni strani: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1.
 
FOTO: Uroš Hočevar
FOTO: Uroš Hočevar
Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja je SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz predvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer pa ne zahteva dodatnih varščin za nove posle. Poleg storitvenih garancij je bankam in izvoznikom zavarovala tudi plačilne garancije. Povečala je maksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 odstotkov na 95 odstotkov. Pri zavarovanju poslov velja prenovljena Politika slovenske komponente, znižana je zahtevana komponente s 40 odstotkov na 20 odstotkov, pri določenih zavarovanjih pa je ta zahteva odpravljena v celoti. Zaradi omejevanja kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij, so razvili TopUp shemo, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki ga podjetja dobijo preko zavarovalnih institucij (Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav), s čimer pridobijo varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD.
 
Hkrati je Republika Slovenija pooblastila SID banko, da v okviru poroštvene sheme ZIUOPOK opravlja vse posle v zvezi z izvajanjem in unovčevanjem poroštev, na podlagi katerih lahko banke odobrijo za 200 milijonov evrov odlogov plačil kreditov ter, da opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev po ZDLGPE, pri čemer znaša poroštvo Republike Slovenije v višini 2 milijardi evrov za likvidnostne kredite odobrene preko poslovnih bank.
 
SID banka nadaljuje izvajanje tudi drugih obstoječih in v tem času uvedenih programov financiranja, namenjenih financiranju izvoza, financiranju občin, celovite energetske prenove javnih stavb in financiranju projektov urbanega razvoja, zelene transformacije in krožne naravnanosti itd., ki se izvajajo v okviru posojilnih skladov, Sklada skladov SID banke, neposrednega financiranja ter financiranja preko poslovnih bank , ki so vezane na potrebe gospodarstva, interventnosti (proticiklične vloge banke) ter razvojnih priložnosti za naslednje obdobje.
 

Več iz rubrike