Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Slovaškem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Slovaško.
Fotografija: Bratislava, Slovaška
Odpri galerijo
Bratislava, Slovaška

Postopek ustanovitve podjetja, čas trajanja in stroški:

Postopek

Trajanje in stroški

 
 • Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja

Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja pri registru družb se lahko opravi brezplačno on-line

manj kot 1 dan (on-line postopek), brezplačno

brezplačno

 • Overitev akta o ustanovitvi pri notarju

Akt o ustanovitvi in podpisi zastopnikov se overijo pri notarju.

1 dan, po tarifi

po tarifi

 • Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe

Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe.

1 dan, brezplačno

brezplačno

 • Pridobitev potrdila o plačanih davčnih obveznostih vseh ustanoviteljev

Družba mora pridobiti potrdilo o plačanih davčnih obveznostih vseh ustanoviteljev. Če znesek neplačanih davčnih obveznosti presega 170 EUR, družbe ni mogoče ustanoviti.

5 dni, brezplačno

brezplačno

 • Vloga za dovoljenje za poslovanje in za vpis  v sodni register ter prijava za davke na enotni točki

Enotna točka (Živnostenský úrad) na vlogo ustanoviteljev izda dovoljenje za poslovanje ter opravi vpis v sodni register ter registrira družbo za davek na dohodek podjetij in prispevke za socialno varstvo pri davčni upravi.

Če pričakovani promet družbe presega prag za obvezno registracijo, se mora družba tudi registrirati za DDV pri Davčni upravi.

3 dni, 150 evrov

150 EUR

 • Registracija v sistem socialnega varstva

Družba prijavi zaposlene pri Zavodu za socialno zavarovanje (Socialna poistovna) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pri zavarovalnici za zdravstveno zavarovanje.

1 dan, brezplačno

brezplačno

Vir: Svetovna banka 2019, OSRS 2019

Bratislava, Slovaška
Bratislava, Slovaška

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

 • Komanditna družba
 • Delniška družba
 • Družba z omejeno odgovornostjo
 • Družba z neomejeno odgovornostjo

Delniška družba (akciová spoločnosť - A.S.)

 • Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dve fizični osebi ali ena pravna oseba; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.
 • Kapital: Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR.  Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Vložki v obliki dela oz. storitev niso dovoljeni. Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 30%.
 • Delnice: Delnice so lahko imenske ali prinosniške. Lahko so navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini in pravico do izplačila dividend; prednostne delnice pa pravico do prednostnega izplačila dividend. Drugi razredi delnic niso dovoljeni.
 • Organi upravljanja: Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev (valné zhromaždenie), ki se sklicuje najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava (predstavenstvo). Nadzorni svet (dozorná rada) je obvezen; če ima družba več kot 50 zaposlenih, najmanj tretjino članov nadzornega sveta izvolijo zaposleni. Izvršni direktorji morajo imeti državljanstvo EU ali OECD države ali dovoljenje za bivanje v EU; drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave in nadzornega sveta ni.

Družba z omejeno odgovornostjo (Spoločnosť s ručením obmedzeným - S.R.O.)

 • Ustanovitelji/ družbeniki: Sh.p.k lahko ustanovi 1 do 50 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.
 • Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 5.000 EUR; najmanjši delež vsakega družbenika je 750 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Vložki v obliki dela oz. storitev niso dovoljeni. Ob ustanovitvi mora biti plačana najmanj polovica denarnih sredstev; vsak družbenik mora vplačati najmanj 30% svojega deleža v denarju. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti. Če ima družba enega samega družbenika, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.
 • Deleži: Kapital družbe je razdeljen na deleže. Najnižja vrednost deleža je 750 EUR. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve.
 • Organi upravljanja: Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina družbenikov. Izvršni direktorji morajo imeti državljanstvo EU ali OECD države ali dovoljenje za bivanje v EU; drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.

Vir: EIU; Factiva, februar 2021

Grad Bojnice, Slovaška
Grad Bojnice, Slovaška

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

20 %

Standardno

Vse drugo obdavčljivo blago in storitve

10 %

Zmanjšano

Nekatera živila; nekateri farmacevtski izdelki; nekaj medicinske opreme za invalidne osebe; knjige (razen e-knjig); hotel in nastanitev 

0 %

nič

Notranji in mednarodni potniški promet

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Slovaškem registriran sedež ali dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo (v nekaterih primerih se kapitalske izgube ne priznajo).

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za 4 leta, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Od davčnega obdobja - s 1. januarjem 2021, se je davčna stopnja za pravne osebe in samostojne podjetnike, katerih prihodki (prihodki) ne presegajo 49.790 evrov na leto, znižala na 15 odstotkov.

Davčne olajšave: spodbude za zagon ali širitev, olajšave na področju R&D idr.

Izstopni davek - če davčni zavezanec delno ali v celoti prenese poslovno dejavnost in/ali sredstva iz Slovaške, ali če mu preneha status slovaškega davčnega rezidenta, je ekonomska vrednost dobičkov, ustvarjenih v državi, obdavčena z 21% davčno stopnjo

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

Čisti obdavčljivi dobiček je obdavčen po progresivnih stopnjah 19 in 25 odstotkov. Za leto 2021 se višja davčna stopnja uporablja za del letne davčne osnove, ki presega 37.981,94 evra (EUR). Presežni del davčne osnove je obdavčen po stopnji 25 %.

Obveznost osebe za slovaški davek je določena s statusom rezidenstva. Oseba je lahko rezident ali nerezident za slovaške davčne namene.

Rezident se na splošno nanaša na posameznika s stalnim prebivališčem na Slovaškem (bodisi registrirano ali veljavno) ali ki ima prebivališče na Slovaškem. Nerezident je na splošno vsak, ki ne izpolnjuje pogojev za davčnega rezidenta.

Splošno pravilo je, da je oseba, ki je davčni rezident Slovaške, obdavčena od svetovnega dohodka osebe. Nerezidenti so na splošno obdavčeni od dohodka, pridobljenega iz virov na Slovaškem. 

Vir: avalara.com

Več iz rubrike