Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja in davki (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Francijo.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

1.Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja pri INPI
Preverjanje razpoložljivosti imena pri uradu za intelektualno lastnino (Institut National de la Propriété Industrielle - INPI) ni obvezno, vendar je priporočljivo. Osnovno preverjanje je brezplačno.
Trajanje: on-line
Stroški: brezplačno

2. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji deponirajo osnovni kapital na račun pri komercialni banki, pri notarju ali na okencu Caisse des Dépôt. Osnovni kapital je med registracijo blokiran in se sprosti ob predložitvi obrazca K-bis.
Trajanje:1 dan
Stroški: brezplačno

3. Pridobitev potrdila o objavi obvestila o ustanovitvi družbe
Ustanovitelji morajo obvestilo o ustanovitvi družbe objaviti v enem od časopisov, ki imajo pooblastilo za objavljanje pravnih obvestil in o tem pridobiti potrdilo. Postopek je v večini primerov mogoče opraviti prek spleta. Obvestilo mora vsebovati ime podjetja, zastopnika (gérant), osnovni kapital, dejavnost družbe in sedež. Strošek objave je odvisen od dolžine obvestila (165 EUR + DDV za 1.200 znakov).
Trajanje:on-line postopek, hkrati s prejšnjim postopkom
Stroški. 150 do 200 EUR

4. Vloga za vpis v register družb
 
Družbo je mogoče registrirati on-line prek portala Infogreffe ali na enotni točki CFE (Centre de Formalités des Entreprises). V postopku se opravi:
 1. Nakup in overitev poslovnih knjig
  Posebne računovodske in poslovne knjige se kupijo na sodišču ali v specializiranih trgovinah. Knjige imajo oštevilčene strani in jih je treba potrditi na sodišču. Uporaba elektronskih poslovnih knjig je možna, a redka v praksi zaradi nejasnih pravil.
 2. 1 dan, hkrati s prejšnjim postopkom.
 3. 30 EUR za 2 knjigi in 3,12 eur taksa
Trajanje: 2 dni
Stroški: 39,42 EUR + 23,71 EUR za vpis dejanskih lastnikov
Vir: CFE 2020, Svetovna banka 2020
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo

 

Družba z omejeno odgovornostjo (societe a responsabilité limitée, SARL):

Ustanovitelji/družbeniki: največ 100 družbenikov (fizičnih ali pravnih oseb). Državljanstvo ali bivališče ni predpisano. Za družbo z omejeno odgovornostjo, ki ima enega samega družbenika (associé unique) in se v pravnem prometu označuje kot “enoosebno podjetje z omejeno odgovornostjo” (oziroma z oznako EURL), velja več posebnih določb.

Kapital: Višino osnovnega kapitala družbe določa akt o ustanovitvi družbe. Pred registracijo mora biti kapital v celoti vpisan. Ob registraciji mora biti vplačanega najmanj 20% osnovnega kapitala, ostalo pa v roku 5 let. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Stvarni vložki morajo biti ob registraciji izročeni v celoti. Vložki v obliki storitev ali dela niso dovoljeni.


Deleži: Deleži so na tretje osebe prenosljivi le s soglasjem večine družbenikov, katerih deleži predstavljajo najmanj polovico osnovnega kapitala, če statut ne določa višje večine.  Novega družbenika mora družba odobriti v treh mesecih od notifikacije, sicer se šteje soglasje za dano.  Če družba zavrne soglasje,  morajo drugi družbeniki v nadaljnjih treh mesecih sami odkupiti delež ali pridobiti drugega družbenika, razen če družbenik ne želi več odtujiti enega ali več deležev. S soglasjem družbenika, ki namerava odtujiti delež, lahko družba v istem roku zmanjša osnovni kapital in odkupi deleže družbenika. Če v trimesečnem roku, ki ga lahko sodišče podaljša do šest mesecev, družbeniki, vključno z morebitnim novim družbenikom, oziroma družba ne pridobi deležev, se šteje, da družba soglaša s prenosom.

Organi upravljanja: Družbo vodijo vsi družbeniki, ki se morajo na skupščini sestati vsaj enkrat letno. Sklepe sprejemajo z navadno večino, za nekatere odločitve je predpisano soglasje. En ali več družbenikov, katerih deleži predstavljajo najmanj 10% kapitala, lahko zahtevajo pred trgovinskim sodiščem imenovanje pooblaščenega revizorja in imenovanje neodvisnega strokovnjaka, ki oceni vodenje družbe.

Družba ima lahko enega ali več direktorjev, za katere ni potrebno, da so tudi družbeniki. Direktorje imenujejo družbeniki v skladu s statutom. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča direktorjev. Od 1. 1. 2020 morajo vsa podjetja, ki zaposlujejo najmanj 11 delavcev, oblikovati ekonomsko socialni odbor, v katerem so predstavniki delavcev. V družbah s 50 ali več zaposlenimi mora delodajalec obveščati ekonomsko socialni odbor in se posvetovati z njim tudi o razvoju ter o ekonomskem in pravnem položaju družbe.

Delniška družba (Societe anonyme, SA)

Ustanovitelji/delničarji: najmanj sedem ustanoviteljev, za druge delniške družbe pa zakon zahteva najmanj dva ustanovitelja. Ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča. Poenostavljeno delniško družbo lahko ustanovi več oseb (SAS) ali ena sama oseba (SASU)
 
Kapital: Najnižji osnovni kapital delniške družbe je predpisan v znesku 37.000 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Pred registracijo mora biti vplačana polovica prispevkov v denarju in vsi stvarni vložki. Slednje oceni sodni cenilec, cenitev pa odobri skupščina delničarjev. Vložki v obliki storitev in dela niso dovoljeni. Družba mora letno odvajati 5% dobička za rezerve, dokler te ne dosežejo 10% vrednosti kapitala družbe. Za poenostavljeno delniško družbo minimalni osnovni kapital ni predpisan.
 
FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP


Delnice: SA izdaja delnice, ki so lahko navadne ali prednostne. Delnice se glasijo na ime, dokler niso v celoti vplačane. Dovoljene so prinosniške delnice, vendar mora biti njihovo lastništvo evidentirano. Imenske delnice, ki so bile v celoti vplačane in jih ima imetnik več kot dve leti, lahko pridobijo dvojno glasovalno pravico (le za imetnike iz držav EU). Delnice brez glasovalne pravice so prepovedane, razen če gre za prednostne delnice. Najnižja nominalna vrednost delnic ni predpisana.
Poenostavljena delniška družba ne more javno ponujati vrednostnih papirjev.
 
Organi upravljanja: Skupščina delničarjev se sestaja najmanj enkrat letno. Pristojnosti skupščine delničarjev so spremembe ustanovitvenega akta in višine kapitala, imenovanje članov uprave, odobravanje letnih poročil, ustanavljanje in likvidacija hčerinskih podjetij, reorganizacija in likvidacija družbe itd. Skupščina odloča z navadno večino, tričetrtinska večina pa se zahteva za najpomembnejše odločitve. Zakon ureja tudi pravice manjšinskih delničarjev (tako na primer delničarji, katerih delnice predstavljajo najmanj 5% osnovnega kapitala, lahko zahtevajo sklic skupščine). V družbah, katerih delnice kotirajo na borzi, manjšinski delničarji, ki ob najmanj dvoletnem imetništvu delnic predstavljajo 5% glasovalnih pravic (oz. 4%, 3%, 2% ali 1% glasovalnih pravic v primeru velikih družb, odvisno od višine kapitala) lahko uveljavljajo svoje  manjšinske pravice tudi preko svojih združenj.

Družbo upravlja bodisi upravni odbor (sistem enotirnega upravljanja), bodisi svet direktorjev, ki ga nadzoruje nadzorni svet (sistem dvotirnega upravljanja):
 
Poleg družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe imajo tudi:
 • Société en nom collectif (SNC) oziroma družba z neomejeno odgovornostjo
 • Société en commandite simple (SCS) oziroma komanditna družba
 • Société en commandite par actions (SCA) oziroma komanditna delniška družba
 • Société par actions simplifiée (SAS) oziroma enostavna delniška družba
 • Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) oziroma enoosebna enostavna delniška družba
 • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) oziroma enoosebna družba z omejeno odgovornostjo

Davčno okolje


Nemčija in Francija sta pred kratkim podprli pobudo ZDA glede minimalne stopnje digitalnega davka, ki naj bi znašala 21 %. Države želijo s tako globalno minimalno stopnjo davka na dohodek gospodarskih družb, preprečiti beg velikih koncernov v davčne oaze, velike digitalne koncerne, kot sta Google in Amazon pa obdavčiti bolj primerno.
 

1.Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT oziroma TVA):


Standardna stopnja: 20%.
Znižani stopnji: 5,5% in 10% (hrana in nekateri drugi izdelki), 2,1% pa velja za nekatere tiskovine in zdravila. 
Ničelna stopnja: Za izvoz, nekatere transakcije so obdavčene z 0% ali pa so oproščene.
 
Francija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI) in ga ratificirala 26. 9. 2018. Od začetka uporabe MLI (s prvimi državami od 1. 1. 2019, med drugim s Slovenijo) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati spremembe uporabe posameznih določb sporazuma, ki izhajajo iz MLI. MLI med drugim vpliva na obdavčitev dividend po sporazumu in določa dodaten pogoj za uveljavitev oprostitve od obdavčitve dividend (poleg 20% kapitalske udeležbe mora biti izpolnjen tudi pogoj trajanja udeležbe najmanj 365 dni).

Z MLI se v mednarodni sporazum med Slovenijo in Francijo dodaja pravilo preizkusa glavnega namena, ki pomembno vpliva na celotni sporazum, tj. med drugim tudi na obdavčitev dividend, obresti in licenčnin. Skladno z navedenim pravilom se lahko zavrnejo kakršnekoli ugodnosti po sporazumu, če je ob upoštevanju vseh ustreznih dejstev in okoliščin mogoče sklepati, da je bila pridobitev te ugodnosti eden od glavnih namenov katerega koli dogovora ali transakcije, na podlagi katerega je bila neposredno ali posredno pridobljena ta ugodnost, razen če se ne ugotovi, da bi bilo priznavanje take ugodnosti v teh okoliščinah skladno s cilji in nameni ustreznih določb tega sporazuma.

Več informacij: Davčna uprava: Direction générale des Finances publiques
 

2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):


Standardna stopnja davka od dohodka pravnih oseb znaša: 28 % za podjetja, katerih promet je nižji od 250 milijonov EUR, za podjetja s prometom preko 250 milijonov EUR pa velja progresivna stopnja, in sicer 28% za dobičke do 500.000 EUR in 31% za dobičke nad to vrednostjo. V skladu z davčno reformo se davčna stopnja, ki je leta 2017 znašala 33,33% postopoma znižuje do leta 2022, ko bo znašala 25 %.

Velika podjetja, katerih davčna obveznost presega 763.000 EUR, plačujejo dodatni 3,3% socialni davek, tako da znaša efektivna davčna stopnja 28,92 % ali 32,02 %. Za mala in srednja podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, veljajo oprostitve.

Francija uporablja za obdavčevanje podjetij teritorialni davčni sistem. Tako nerezidenti kot rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Franciji in družbe, ki so dejansko upravljane in nadzorovane iz Francije) plačujejo po teritorialnem načelu davek od dohodkov, ki izvirajo iz poslovanja v Franciji ali jih je mogoče pripisati poslovanju v Franciji. Dohodki, ki jih rezidenti ustvarijo v tujini praviloma niso predmet obdavčitve v Franciji, prav tako pa ni mogoče uveljavljati izgub, ustvarjenih v tujini.


Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža v tuji odvisni družbi, kjer ima matična družba v lasti pomemben delež in to neprekinjeno vsaj 24 mesecev. V tem primeru je iz davčne osnove izključeno 88% njihove vrednosti.

Dividende  prejete od nerezidenčne družbe, kjer ima francosko podjetje vsaj 5% delež in to neprekinjeno 24 mesecev, je iz davčne osnove izključeno 95 % njihove vrednosti. Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dobički do višine 1 milijon EUR, plus 50 % obdavčljivega dobička prek te vrednosti. V nekaterih primerih je prenos izgub za nazaj mogoč za 1 leto, do 1 milijona EUR.

Na voljo so različne davčne olajšave za naložbe v raziskave in razvoj v višini 30% za priznane raziskovalne stroške do 100 milijonov EUR in še 5% nad to vrednostjo, če so izpolnjeni pogoji. Na voljo je posebna shema, po kateri so dohodki in kapitalski dobički, ki izhajajo iz nekaterih patentov, obdavčeni po znižani stopnji davka od dohodka pravnih oseb v višini 10 %.
 

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:


Obstaja pet davčnih stopenj in pasov za neto dohodek, ustvarjen leta 2020 (obdavčljiv leta 2021), in sicer:
 
Delež dohodka Davčna stopnja
Do 10.084 € 0%
Med 10.085 € - 25.710 € 11%
Med 25.711 € - 73.516 € 30%
Med 73.517 € - 158.222 € 41%
Nad 158.222 € 45%
 
Poslovne navade pri potovanju v Francijo, letalske povezave in aktualna situacija v zvezi s koronavirusom
Državni prazniki in dela prosti dnevi v Franciji:
 
v letu 2021  
1. januar novo leto
5. april velikonočni ponedeljek
1. maj praznik dela
8. maj dan zmage 1945
13. maj vnebohod
24. maj binkoštni ponedeljek
14. julij dan državnosti
15. avgust Marijino vnebovzetje
1. november dan spomina na mrtve
11. november dan premirja 1918
25. december božič
Vir: www.timeanddate.com

 

Priporočena dnevnica znaša:  49 EUR

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj: informacije dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/.

Električna napetost: 230 voltov, 50 Hz AC. Vtikač je običajen, z dvema jezičkoma (europlug). Adapter ni potreben.

Vstop v državo: Za vstop v Francijo, slovenskim državljanom vizum ni potreben. Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopajo z veljavno osebno izkaznico. Mladoletne osebe lahko brez spremstva staršev ali zakonitega skrbnika vstopijo v Francijo z veljavnim potovalnim dokumentom in s pisnim dovoljenjem staršev oziroma zakonitega zastopnika.

Veleposlaništvo Republike
Slovenije Pariz
28, rue Bois-le-Vent
75016 Pariz
Francija
T: (+) 33 1 44 96 50 60
F: (+) 33 1 45 24 67 05
E: sloembassy.paris(at)gov.si
Dežurna številka: (+) 33 6 30 52 83 21

Obvestilo: V Franciji ni pričakovati kakšnih posebnih zdravstvenih zapletov. Ima visoke higienske standarde, voda iz pipe je pitna in neoporečna. Obveznih cepljenj ni.

Opozorilo: Francoske oblasti so odstranile migrantsko taborišče pri Calaisu, imenovano "džungla". Sicer se tukaj še vedno  nahaja nekaj migrantov, ki bi si lahko prizadevali nezakonito prebiti v Veliko Britanijo. Pred odstranitvijo tega taborišča je prihajalo do incidentov, ko so neznanci postavljali ovire na ceste in metali kamenje in druge predmete v tovornjake, ki so se pristanišču Calais približevali po avtocesti A16. V kolikor se vam to zgodi, nadaljujte z vožnjo, v primeru, da je varno. V kolikor ni, se ustavite in pokličite policijo na 112. Priporočamo, da imate v Calaisu in njegovi okolici v upočasnjenem prometu zaklenjena vrata ter da zavarujete vozilo, ko vas ni pri njem.

Oblasti priporočajo, da se vozniki tovornjakov, v primeru napadov, po pomoč obrnejo na tamkajšnje varnostne organe ter pri istih organih tudi formalno vložijo prijavo. Administrativni postopek vzame nekaj časa, vendar le tako francoski organi lažje ukrepajo proti storilcem.

V kontekstu boja proti negativnim učinkom podnebnih sprememb  in zmanjšanja onesnaženja pariškega zraka morajo s  16. januarjem 2017,  od ponedeljka  do  petka, med 8.00 in 20.00, vsa vozila, tudi avtobusi, tovornjaki, gospodarska vozila in motorna kolesa, za vožnjo v središču Pariza imeti posebno nalepko oz. vinjeto – certifikat kvalitete zraka Crit'Air, ki izkazuje okoljski razred vozila glede na emisije onesnaževal. S 1.7.2017 je bila  uvedena globa v primeru kršitve v višini 68 EUR.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Nalepka Crit'Air je obvezna v Parizu tudi za vozila, registrirana zunaj Francije. Nakup za ta vozila je možen od 1. februarja 2017 dalje na spletni strani (zavihek "Applying for your certificate"), ki je dosegljiva v francoščini in angleščini. Vinjeta, ki znaša 3,70 EUR + poštni stroški (za Slovenijo naj bi skupni strošek znašal 4,80 EUR), bo poslana na naslov, ki je vpisan v prometnem dovoljenju, ki ga je ob naročilu vinjete potrebno tudi priložiti (scan). Vinjete je potrebno naročiti pravočasno, saj je naročniku poslana po pošti.

S 1.7. 2018 je Francija zaostrila kazni za posamezne prometne prekrške in spremenila določena prometna pravila. Novost je zmanjšanje omejitve hitrosti iz 90 na 80 km/h na regionalnih cestah, na katerih nasprotna pasova nista ločena s fizično pregrado. Drug viden ukrep (predviden od 2019 dalje) se nanaša na uvedbo možnosti odvzema vozniškega izpita (tudi tujega) zaradi uporabe telefona med vožnjo, in sicer v primeru, ko je oseba obenem storila nek drug prometni prekršek.

Od julija 2015 že veljajo strožji glede uporabe telefona med vožnjo - prepovedana je ročna uporaba mobilnega telefona). Prekršek je sankcioniran z globo 135 EUR in odvzem treh točk francoskega vozniškega dovoljenja.

Pomembna razlika s slovenskimi prometnimi predpisi je med drugim ta, da imajo v krožišču praviloma prednost vozila, ki v krožišče vstopajo in ne vozila, ki so že v krožišču.

Obiskovalce Pariza ter tudi drugih mest opozarjamo na posebno previdnost pred žeparji. Kraje denarnic, telefonov so pogost pojav predvsem v javnem prometu (metro) ter tudi v lokalih.
Vir: gov.si

LETI IN DRUGA PREVOZNA SREDSTVA DO DESTINACIJE: v Francijo se lahko prispe na različne načine in sicer:

Z letalom: Glavno mednarodno letališče je Charles de Gaulle, ki je matično letališče nacionalne letalske družbe Air France. Nanj pa letijo praktično vse večje letalske družbe. Veliko notranjih in letov znotraj Evropske unije poteka preko letališča Orly, ki se tudi nahaja v Parizu. Med slednjim in letališčem Charles de Gaulle je avtobusna povezava, ki skrbi za transferje med terminali in letališčema. Pariški letališči sta tudi povezani z železniško progo. V tem primeru je vožnja z vlakom hitrejša, vendar nekoliko nerodna, če potujemo z veliko prtljage.

Ostala letališča so še Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice in Toulouse, ki imajo predvsem notranje lete, lete znotraj Evropske unije in lete v severno Afriko.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Z avtobusom: Mednarodnih avtobusnih postajališč je kar nekaj - Pariz, Nimes, Purget sur Argens, Dijon, Avignon, Le Canet, Nica, Marseille, Montpellier. Vozovnice lahko kupite na avtobusih in jih morate žigosati, na avtomatih ter preko interneta. Avtobusne povezave med Slovenijo in Francijo so dobre. Francija je dobro povezana z avtobusnimi prevozi z vsemi mesti na celini ter izven nje.

Z avtom: Francija ima ceste lepo urejene, dovolj široke. Priporočajo tudi, da si kupite natančen zemljevid (regionalni 1:250000), kjer so označeni tudi vsi izhodi iz avtocest, ter tudi kje so plačljivi oziroma ne plačljivi deli avtocest.

Z vlakom: Francija ima dobre povezave z vsemi mesti na celini in izven nje. Iz Pariza v dveh urah pridete v London ali Bruselj. Samo Pariz ima šest železniških postaj. Vse so povezane z različnimi deli mesta s podzemno železnico (Metro), cena vozovnice po mestu je okoli 2€. To je najhitrejši in prikladnejši način potovanja po mestu in izven njega. Dijaki in študentje imajo dodaten popust.
 • TRENHOTEL so visokokakovostni nočni vlaki, ki vozijo iz Pariza, Milana, Züricha in Ženeve v Barcelono ali Madrid.
 • NZ-DB Nachtzug je nočni vlak s spalnimi in ležalnimi vagoni, ki vozi po železniškem omrežju v Nemčiji in med Nemčijo in Francijo. Rezervacija sedeža je obvezna.
 • THA-Thalys je oznaka hitrih vlakov, ki vozijo na progi Köln-Bruselj-Amsterdam-Pariz.
 • TGV-Train Grande Vitesse je hiter vlak
 • EUROSTAR so hitri vlaki, ki vozijo skozi predor pod Rokavskim prelivom iz Pariza, Bruslja in Amsterdama v London in obratno.
Več zanimivih informacij dobite lahko tudi na www.europeanrailguide.com v poglavju European trains.

 

Z ladjo: Francija ima dobre ladijske povezave iz Anglije do Francije, med drugimi MyFerryLink (tovorne in potniške storitve iz Dovera do Calais), Brittany Ferries – (tovorne in potniške storitve iz Portsmoutha do Caena, Cherbourga, in St Maloa, iz Poole do Cherbourga in iz Plymoutha do Roscoffa), itd. Cene so odvisne od tega, za katero pot se odločite. Na splošno najcenejša pot je krajša morska pot čez Rokavski preliv, iz Dovra v Calais. Francija ima tudi zelo dobre ladijske/trajektne povezave iz Irske v Francijo - Brittany Ferries, Celtic Link Ferries in Irish Ferries.
 

Več iz rubrike