Odpiramo vrata tujine: Mehika – doing business (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Mehiko. V celoti bo Mehika predstavljena do petka.
Fotografija: Obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države. Nekatera področja bi lahko bila nevarna, zato svetujemo dodatno previdnost pri potovanju v te dele države FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države. Nekatera področja bi lahko bila nevarna, zato svetujemo dodatno previdnost pri potovanju v te dele države FOTO: Reuters

POSTOPEK USTANOVITVE PODJETJA


Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:


Tu je možnosti za uspeh nešteto. Prav na vsakem področju imaš možnost uspeti, ker je urejenost na področju podjetništva veliko manj stroga in veliko bolj fleksibilna, tudi zakoni so manj strogi in se ne izvajajo dosledno. Tako lahko začneš brez vsakršnega kapitala in dokaj hitro ustvariš neki prihodek ter od tam rasteš naprej.

Če imaš dobro idejo in točno določen cilj, si vsaj približno organiziran ter priden, lahko sorazmerno hitro preživiš s svojim poslom. Priporočljivo je že pred študijem začeti razmišljati o tujini.
 
KORAK TRAJANJE      STROŠKI
1. Registracija družbe na enotni točki (Empresa na Hora) ali prek spleta (Empresa on-line)


Mogoča je ustanovitev družbe na dva načina: osebno na eni od enotnih točk (Empresa na Hora) ali prek spleta (Empresa on-line,)
Ustanovitelji bodo v obeh primerih določili ime družbe in podpisali standardni akt o ustanovitvi.


Priloge:
-       kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev (izpis iz registra, če je ustanovitelj pravna oseba);
-       zapisnik ustanovne seje družbe.


Družbeniki prejmejo potrdilo o ustanovitvi družbe, izpis vpisa v register, identifikacijsko kartico družbe in številko socialnega zavarovanja.
Ustanovitelji ob koncu postopka vložijo izjavo o začetku dejavnosti za Davčno upravo.
1 dan 360 EUR
(osebno)
 
220 EUR
(on-line)
2. Odprtje bančnega računa in pridobitev identifikacijske bančne številke NIB


Družba mora pri komercialni banki odpreti bančni račun in pridobiti identifikacijsko bančno številko NIB
 
 
1 dan brezplačno
2. Prijava na davčni upravi


Družba mora prijaviti dejavnost davčni upravi in ji sporočiti številko NIB. Družbe z letnim prometom preko 10.000 EUR se morajo registrirati za DDV.
 
1 dan brezplačno
2. Registracija zaposlenih pri Regionalnem centru za socialno varnost


Družba mora prijaviti zaposlene na Regionalnem centru za socialno varnost (pisno ali preko spletne strani www.seg-social.pt) v roku 24 ur od zaposlitve.
On-line postopek brezplačno
3. Nezgodno zavarovanje zaposlenih pri zavarovalnici


Družba mora obvezno zavarovati vse zaposlene za primer poškodb in nesreč pri delu pri zasebni zavarovalnici.
 
1 dan brezplačno
Vir: Svetovna banka 2017, Portaldaempresa 2017

Koristne povezave: 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

 

Najbolj pogosto sta v uporabi:

- Delniška družba ( Sociedad anonima, S.A.)

Ustanovitelji / delničarji
: Delniško družbo lahko formalno ustanovita najmanj dva ustanovitelja (pravni ali fizični osebi), vendar pa zakon dovoljuje, da ima lahko eden od njiju samo eno delnico. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 MXN in mora biti v celoti vpisan pred registracijo; vsaj 20 % mora biti vplačanega takoj, ostanek pa v enem letu. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Stvarni vložki morajo biti ob registraciji v celoti izročeni.

Delnice: Delnice so lahko le imenske (prinosniške delnice niso dovoljene); lahko so navadne ali prednostne delnice, z glasovalno pravico ali brez nje. Za nekatere gospodarske panoge veljajo sektorske omejitve; tujci sicer lahko vlagajo vanje in so udeleženi v dobičku, nimajo pa glasovalne pravice.

Upravljanje družbe: Najvišji organ družbe je skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo delničarji, katerih delnice imajo glasovalno pravico. Skupščina se sestaja najmanj enkrat letno. Poslovanje družbe vodi direktor ali upravni odbor. Zakon ne predpisuje omejitev glede števila, državljanstva in bivališča direktorjev.

Nadzorni odbor je obvezen in mora imeti vsaj dva člana. Veljajo nekatere omejitve glede državljanstva članov nadzornega odbora, omejitev glede bivališča članov nadzornega odbora ni.
 
Delniška družba brez zapletenega formalnega postopka in spremembe statuta ne more spremeniti višine kapitala, zato se je uveljavila t. i. delniška družba z variabilnim kapitalom (Sociedad anonima de capital variable, S.A. de C.V.); ta se razlikuje od delniške družbe le po tem, da je mogoče njen kapital – ob spoštovanju zakonsko predpisanega minimuma - neomejeno spreminjati, ne da bi bila zato potrebna sprememba statuta družbe. Zakon zahteva za te družbe posebno oznako v imenu (S.A. de C.V).
  • Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedad de Responsabilidad Limitada - S. de R.L.)
Ustanovitelji / delničarji: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj dva in največ 50 ustanoviteljev; omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.

Kapital: Najnižji osnovni kapital ni predpisan, temveč je predmet dogovora med družbeniki. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Deleži niso prosto prenosljivi oziroma omejitve prenosa določa statut družbe.

Tako kot delniška družba tudi družba z omejeno odgovornostjo ne more spremeniti višine kapitala brez spremembe statuta, zato se je uveljavila t. i. družba z omejeno odgovornostjo z variabilnim kapitalom (Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital variable, S.de R.L. de C.V.); ta se razlikuje od običajne družbe z omejeno odgovornostjo le po tem, da je mogoče njen kapital – ob spoštovanju zakonsko predpisanega minimuma - neomejeno spreminjati, ne da bi bila zato potrebna sprememba statuta družbe. Zakon zahteva za te družbe posebno oznako v imenu (S.de R.L. de C.V.). 

Poleg zgoraj omenjenih družb pa poznamo še:
  • Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A.)
    komanditna delniška družba
  • Sociedad en Comandita Simple (S.C.S.)
    komanditna družba
  • Sociedad en Nombre Colectivo (S.N.C.)
    družba z neomejeno odgovornostjo
Zaradi številnih ubojev, ugrabitev in obračunavanj med kriminalnimi združbami svetujemo posebno pozornost pri potovanjih na obmejna področja med ZDA in Mehiko. FOTO: REUTERS
Zaradi številnih ubojev, ugrabitev in obračunavanj med kriminalnimi združbami svetujemo posebno pozornost pri potovanjih na obmejna področja med ZDA in Mehiko. FOTO: REUTERS

 

DAVČNO OKOLJE

 

1. Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev.

Standardna stopnja je 16 %. Ničelna stopnja velja za nekatere izdelke (hrano, zdravila in nekatere druge izdelke).
Registracija – vsi subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije, morajo biti registrirani za DDV.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku

Davčni sporazumi: Mehika ima sklenjenih 55 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.

2. Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Davčna stopnja davek na dobiček podjetij znaša 30 %.

Davčna osnova je obdavčljivi dobiček podjetij (letni dohodek družbe, ki ga sestavljajo dohodki iz poslovanja, pasivni dohodki in kapitalski dobički, zmanjšan za priznane stroške).

Rezidenti (družbe, ki imajo središče uprave ali nadzora v Mehiki) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Mehiki in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Mehiki.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so vključene v davčno osnovo (ne glede na kapitalsko povezanost), vendar je mogoče uveljavljati v tujini plačani davek. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od druge rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za obdobje 10 let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Olajšave za proizvodnjo v prostih conah (maquiladoras) in za naložbe v filmsko industrijo, vrhunski šport, polnilne postaje za električne avtomobile, tehnologijo in R&D projekte (CONACYT) ter nepremičninski investicijski sklad FIBRAS.

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Rezidenti so obdavčeni z mehiškim davkom na dohodek po vsem svetu, ne glede na njihovo državljanstvo (načelo svetovnega dohodka). Nerezidenti, vključno z mehiškimi državljani, ki lahko davčno dokažejo prebivanje v tuji državi, so obdavčeni samo na dohodek mehiškega izvora.

Za rezidente za koledarsko leto 2021 veljajo naslednje davčne stopnje:
 
Obdavčljivi dohodek (EUR) Davčna stopnja (%) Odbitni znesek (EUR)
Od Do
0 7.112 14.5 0
7.112 10.732 23,0 604,54
10.732 20.322 28.5 1.194,80
20.322 25.075 35,0 2,515,63
25.075 36.967 37,0 3.017,27
36.967 80.882 45,0 5.974,54
80.882   48,0 8.401,21

Če se delavec za mehiške davčne namene šteje za nerezidenta, se davčna stopnja, ki se uporablja za dohodnino, giblje od 15% do 30%. Prvih 125.900 MXN dohodkov iz zaposlitve, prejetih v 12-mesečnem plavajočem obdobju, bo oproščenih davka.

Nerezidenti so obdavčeni z davčnimi odtegljaji (WHT) na obrestni dohodek iz Mehike po stopnjah, ki se gibljejo od 0% do 30%, odvisno od več dejavnikov. Nerezidenti so obdavčeni z mehiškim davkom na dobiček od prodaje nepremičnin v Mehiki (vključno z delnicami tujih podjetij, ki imajo v lasti precejšen del mehiških nepremičnin), pa tudi od prodaje delnic mehiških podjetij zunaj mehiške borze. 

Kadar je kapitalski dobiček obdavčen na splošno, se lahko vlagatelj nerezident odloči za plačilo pavšalne stopnje 25% bruto prihodka ali 30% čistega dobička. 

Za prodajo delnic na mehiški borzi je treba odtegniti pavšalni 10% odtegljaj davka. Druge vrste dohodkov iz mehiškega izvora (vključno z najemninami in licenčninami) so predmet plačila WHT, če se izplačajo nerezidentu.

4. Davek po odbitku:

Dividende: 10 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 10 %.
Obresti: 4,9 % do 35 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša od 4,9 % za bančne obresti do 35 % (40 %, če gre za davčno oazo).

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 25 %, 35 %

Davek po odbitku za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 % (35 % za patente in blagovne znamke).
Plačila podpornih tehničnih storitev: 25 %
Davek po odbitku za plačila za storitve tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 %.

5.Lokalni davek na dohodek:

Od leta 2005 lahko mehiške zvezne države odmerijo dohodnino za posameznike za določene dohodkovne postavke, kot so honorarji za poklic, dohodek od najemnin, prodaja nepremičnin itd. Zelo malo držav je sprejelo zakone o obdavčitvi tega dohodka.
 

POSLOVNE NAVADE PRI POTOVANJU V MEHIKO, LETALSKE POVEZAVE IN AKTUALNA SITUACIJA V ZVEZI S KORONAVIRUSOM

 
v letu 2021  
1. januar novo leto
2. april veliki petek
4. april velika noč
25. april dan osvoboditve
1. maj praznik dela
3. junij sveto rešnje telo in kri
10. junij dan Portugalske
15. avgust Marijino vnebovzetje
5. oktober dan republike
1. november vsi sveti
1. december dan neodvisnosti
8. december Marijino brezmadežno spočetje
25. december božič
Vir: www.timeanddate.com

Priporočena dnevnica znaša:  44 USD

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj: informacije dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/.
Električna napetost: 110 voltov,  60 Hz. Pretvorniki so na voljo v vsaki tehnični trgovini, vendar priporočamo nakup že v Evropi. Vtičnica in vtikači so ameriškega tipa.

Vstop v državo: Slovenski državljani za vstop v Mehiko vizuma ne potrebujejo. Na podlagi brezvizumskega režima lahko v državi ostanejo do 6 mesecev. Potni list mora biti ob vstopu v Mehiko veljaven še najmanj 6 mesecev.
 
Priporočilo: znanje španskega jezika

Posebna opozorila:
Zdravstvena oskrba je priskrbljena s strani javnih in privatnih institucij in je na voljo samo tistim, ki si jo lahko privoščijo
 V prestolnici možnost klica na pomoč kar preko CCTV kamer (SOS točke)
Cepljenje ni obvezno, v nekaterih območjih je možnost okužbe z malarijo (priporočamo jemanje tablet zoper njo, če boste potovali ob mehiški meji – Belize, Chiapas, ter uporabo repelentov in insekticidnih mrež)
Priporočljivo cepljenje proti hepatitisu A, v kolikor ga še niste preboleli/bili cepljeni, ali kombinirano cepljenje proti hepatitisoma A in B, cepljenje proti tifusu (če boste potovali izven turističnih poti), cepljenje proti tetanusu (če je od tega minilo že 10 let, ga morate obnoviti
 
Varnost potovanj: Obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države. Nekatera področja bi lahko bila nevarna, zato svetujemo dodatno previdnost pri potovanju v te dele države ter dodatno preverjanje in pridobitev podatkov iz drugih virov.

Večina potovanj poteka brez težav, vendar se kriminal in ugrabitve krepijo. Posebna pozornost je potrebna na turističnih območjih (zlasti pri uporabi javnega prevoza in v stiku s pravimi ali dozdevnimi policisti).

Potrebna je previdnost, saj so tatvine pogoste v večjih mestih. Svetujemo pozornost pri najemanju taksijev, pogoste so tudi namišljene policijske kontrole, ko se nepooblaščene osebe izdajajo za policiste in od turistov zahtevajo denar ter podobno. V glavnem mestu Mexico City prihaja tudi do ugrabitev tujih državljanov z namenom izsiljevanja odkupnin.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Ostala opozorila: Zaradi visoke stopnje kriminalitete povezane z drogami odsvetujemo vsa potovanja, ki niso nujna v mesto Ciudad Juarez. Število nasilnih incidentov se je povečalo v severnih zveznih državah Chihuahua, Nuevo Leon in Tamaulipas, vključno z Monterreyem in okolico ter področji okoli mest Ciudad Juarez, Nuevo Laredo, Reynosa in Tampico.

V mestu Monterrey in na avtocestah, ki vodijo iz Monterreya na mejo z ZDA preko zveznih držav Tamaulipas in Nuevo Leon, se je zelo povečalo število ugrabitev avtobusov, ugrabitev avtomobilov, ugrabitev ljudi, ropov in nelegalnih blokad cest. Svetujemo izredno previdnost na potovanju po avtocestah med mesti Monterrey, Nuevo Laredo in Reynosa, saj obstajajo poročila o izginotjih.

Na pacifiški avtocesti se je povečalo število nasilnih ugrabitev avtomobilov in ropov. Svetujemo izredno previdnost na tej avtocesti, potovanje v konvoju ter odsvetujemo potovanje ponoči.

Zaradi številnih ubojev, ugrabitev in obračunavanj med kriminalnimi združbami svetujemo posebno pozornost pri potovanjih na obmejna področja med ZDA in Mehiko. Visoka stopnja previdnosti je potrebna zlasti pri potovanjih v mesta Tijuana, Ciudad Juarez, Nuevo Laredo, Nogales in Matamoros.

Opozarjamo, da so v provinci Chiapas pogosti roparski napadi na turiste. Zaradi oboroženih roparskih tolp je območje lahko nevarno. (Vir:  gov. si)

Davčne olajšave: Olajšave za proizvodnjo v prostih conah (maquiladoras) in za naložbe v filmsko industrijo, vrhunski šport, polnilne postaje za električne avtomobile, tehnologijo in R&D projekte (CONACYT) ter nepremičninski investicijski sklad FIBRAS FOTO: REUTERS
Davčne olajšave: Olajšave za proizvodnjo v prostih conah (maquiladoras) in za naložbe v filmsko industrijo, vrhunski šport, polnilne postaje za električne avtomobile, tehnologijo in R&D projekte (CONACYT) ter nepremičninski investicijski sklad FIBRAS FOTO: REUTERS

 

LETI IN DRUGA PREVOZNA SREDSTVA DO DESTINACIJE:


v Mehiko se lahko prispe na različne načine in sicer:

Z letalom: letalska družba United, let na destinacijo: Benetke - Newark (New York oz. Jersey) - Mexico City. Trajanje leta: 15 ur. Let domov: Cancun - Houston - New York – Benetke. Trajanje leta: 15.5 ur. Nakup kart možno preko agencije STA. Preko spletne strani si lahko rezervirate taksi, ki vas popelje do želene točke. Taksi je možen najeti tudi na samem letališču ( http://www.yellowcab.com.mx/ ).

Z avtobusom: medmestni prevoz

Z avtom: rent - a - car

Z vlakom: podzemna železnica

Z ladjo: vodne poti, ki zajemajo 2.900 km plovnih rek in obalnih trgovskih pristanišč. Skupaj ima 52 pristanišč in terminalov: Altamira, Coatzacoalcos, Lazaro Cardenas, Manzanillo, Salina Cruz, Veracruz. Naftni terminali: Cayo Arcas terminal, Dos Bocas.
 
 

 

Več iz rubrike