Odpiramo vrata tujine: Danska – doing business (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Dansko. V celoti bo Danska predstavljena do petka.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

POSTOPEK USTANOVITVE PODJETJA


Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:
 
           KORAK                                                          TRAJANJE            STROŠKI
 1. Pridobitev NemID ključa
Ustanovitelji pri Danski agenciji za digitalizacijo DIGST pridobijo za svoje zaposlene digitalni ključ NemID. To je kartica z uporabniškim imenom in geslom, ki omogoča zaposlenim komunikacijo z javno upravo v imenu družbe, dostop na zavarovane vladne portale, elektronsko podpisovanje vladnih dokumentov in obrazcev, enkripcijo e-pošte idr. Do tri NemID kartice so brezplačne, vse naslednje pa 80 DKK.
on-line postopek brezplačno
2. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji odprejo bančni račun in deponirajo najmanj 25% osnovnega kapitala družbe in najmanj 50.000 DKK. Banka izda uradno potrdilo o vplačilu.
1 dan brezplačno
3. Registracija družbe na enotni registracijski točki DBA
Družbo je mogoče registrirati na enem mestu on-line pri Danish Business Authority (DBA) prek sistema Webreg. Pri tem zastopnik družbe uporabi NemID ključ. Vsi postopki, potrebni za registracijo, se opravijo hkrati.
Pri registraciji je treba navesti vse lastniške deleže, ki presegajo 5% družbe, in lastnike vpisati v register lastnikov.
Družbe, katerih promet bo večji od 50.000 EUR letno, se hkrati registrirajo za DDV.
Če ima družba zaposlene, se registrira hkrati tudi kot delodajalec.
Po končanem postopku pošlje DBA e-sporočilo z enotno identifikacijsko številko družbe (CVR), ki dokazuje vpis v register družb in registracijo za davke. Registracijo je mogoče potrditi na spletni strani DBA ali v elektronskem Uradnem listu.
Registracijo je mogoče opraviti pri DBA tudi osebno.
on-line postopek 670 DKK (on-line) ali 2.150 DKK (osebno)
4. Prijava zaposlenih v sistem socialnega zavarovanja
Družba mora pri eni od zavarovalnic zavarovati zaposlene za primer z delom povezanih poškodb in bolezni. Izbrana zavarovalnica izpolni dokumentacijo, ki jo zahteva DBA.
1 dan brezplačno
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

 • Delniška družba ( Aktieselskab - A/S)
Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 500.000 DK. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačana pa mora biti najmanj četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki. Ti so lahko v obliki nepremičnin, stvari, tehnologije, pravic intelektualne lastnine idr. Vrednost stvarnih vložkov oceni pooblaščeni sodni cenilec.

Delniška družba lahko izdaja le imenske delnice; izdajanje prinosniških delnic ni več dovoljeno, obstoječe prinosniške delnice pa morajo biti registrirane pri DBA. Delnice so lahko navadne ali prednostne.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Organi upravljanja: Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja A/S. Sestati se mora najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje nadzorni svet, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Za statusne spremembe se zahteva tričetrtinska večina, za sprejem večine drugih odločitev pa zadošča navadna večina.

Delovanje uprave nadzira nadzorni svet z najmanj tremi člani. Člane nadzornega sveta imenujejo skupščina delničarjev. Če ima družba več kot 35 zaposlenih, lahko do polovico članov nadzornega sveta, vsekakor pa najmanj 2, imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.

Poslovanje družbe vodi direktor ali upravni odbor družbe.
Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.
 • Družba z omejeno odgovornostjo (Anpartsselskab - ApS)
Ustanovitelji/družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 DK. Vložki so lahko v obliki denarnih sredstev ali v naravi. Ob ustanovitvi mora biti vplačana najmanj četrtina denarnih vložkov in izročeni vsi stvarni vložki. Deleži družbe z omejeno odgovornostjo ne morejo biti predmet javne ponudbe in so prenosljivi na način, ki ga določa statut družbe.

Organi upravljanja: Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva kvalificirana večina.

Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe, kot to določa statut družbe. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.

Nadzorni svet ni obvezen. Če pa ima družba več kot 35 zaposlenih, mora imeti nadzorni svet ali veččlanski upravni odbor, v katerega lahko do polovico članov (in najmanj 2) imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.

Poleg zgoraj omenjenih družb pa poznamo še:
 • Iværksætterselskab (IvS)
  start-up družba z omejeno odgovornostjo
 • (Kommanditselskab) (K/S)
  komanditna družba
 • Interessentskab (I/S)
  družba z neomejeno odgovornostjo
   

  DAVČNO OKOLJE

1.Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

Podjetja in posamezniki, ki na Danskem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za danski davek na dodano vrednost -MOMS (merværdiafgift). Standardna stopnja je 25 %. Znižanih stopenj ni. Nekatere dobave so izvzete od plačila DDV.

Registracija za DDV je obvezna za rezidente, ki imajo nad 50.000 DKK obdavčljivega prometa v 12 mesecih. Za nerezidente, ki opravljajo na Danskem obdavčljive transakcije, je registracija obvezna (vrednostni prag ni določen).

Danska ima podpisanih 75 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (URL RS-MP št. 6/02). Danska je 7. junija 2017 podpisala Večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (t.i. multilateralni instrument – MLI).

2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 22 %, za naftno in plinsko industrijo pa velja 25 % obdavčitev.

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene na Danskem ali imajo tu sedež dejanske uprave) plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega na Danskem in v tujini, vendar so izvzeti dohodki in izgube, ki izhajajo iz stalnih poslovnih enot in nepremičnine v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Danske. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.

Davčna osnova davka od dobička pravnih oseb je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja).


Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji 22 %. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža v tuji odvisni družbi, ki praviloma niso vključeni v davčno osnovo.

Dividende odvisnih družb so izključene iz davčne osnove, če jih danski družbi izplača nerezidenčna družba iz EU ali države, s katero ima Danska sklenjen davčni sporazum, in ima danska družba v tej družbi vsaj 10 % delež. Iz davčne osnove so izključene tudi dividende skupin. Ostale dividende (portfolio dividende) so vključene v davčno osnovo. Dividende družb, ki ne kotirajo na borzi so obdavčene od 70 % vrednosti dividend.

Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dobički do višine 8,205 milijonov DKK (vrednost se določa vsako leto), preostanek izgub pa lahko zmanjša dobiček le za 60 %. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude. Stroški za patente in know-how se lahko v celoti odštejejo od davčne osnove. Davčne izgube, ki so rezultat vlaganj v razvoj, se lahko povrnejo v gotovini v višini do 5,5 milijona DKK.

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Davčne stopnje so naslednje:
 
Davki (2021) Dohodkovna osnova Davčna stopnja (%)
Državni davki:    
Spodnji davek Osebni dohodek 12.11
Najvišji davek Osebni dohodek 15.00
Lokalni davki:    
Komunalni davek (povprečno) Obdavčeni dohodki 24.971
Davek na trg dela Osebni dohodek 8.00
Davek na delnice:    
0 do 56.500 DKK Delniški dohodek 27.00
Več kot 56.500 DKK Delniški dohodek 42.00

Mejna stopnja davka skupaj ne sme presegati 52,06% (2021). Vendar to pravilo ne vključuje davka na trg dela, davka na delnice, davka na vrednost nepremičnin in cerkvenega davka.

Čisti dohodek od kapitala je obdavčen po stopnji do 42% (leta 2021). Negativni neto dohodek od kapitala in drugi popravki se lahko odštejejo, vendar ne s polnim učinkom.

4. Davek po odbitku:

Dividende, izplačane nerezidentom (tako podjetjem kot fizičnim osebam) so obdavčene z 27 % davčno stopnjo, vendar lahko podjetja uveljavijo 5% odbitka, tako da lahko znaša končna davčna stopnja davka po odbitku za podjetja 22 % (znižana 22 % stopnja se lahko uveljavi le na podlagi postopka za vračilo davka. Plačnik davka (agent) je dolžan davčni odtegljaj še vedno obračunati po polni 27 % stopnji).

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (URL. RS-MP št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti, plačane nerezidentu, so praviloma oproščene plačila davka po odbitku, izjemoma velja 22 % davčna stopnja. V teh primerih je ob izpolnjevanju pogojev mogoče uveljaviti znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (URL RS-MP št. 6/02), po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine, izplačane nerezidentu, so predmet 22 % davka po dobitku. Plačila za uporabo literature, umetniških in znanstvenih del, niso obdavčena. V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko ob izpolnjevanju pogojev (najmanj 25 % udeležba v kapitalu) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (URL RS-MP št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska licenčnin. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 

 

Več iz rubrike