Pravni nasvet: Koliko boste ob dedovanju plačali državi

Kdo, kdaj, kako in v kakšni višini mora davek na dediščine in darila plačati je odvisno od okoliščin primera.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Vsak izmed nas v življenju kdaj kaj podeduje ali prejme darilo. Nemalokrat pa se zgodi, da ljudje pri tem presenečeno ugotovijo, da je potrebno od dediščine ali darila plačati davek.
 
Davek na dediščine in darila je davek, ki se plačuje od prejetih daril ter dediščin. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga prejme:
 • fizična oseba od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu o dohodnini, in
 • pravna oseba od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščino in se ne šteje za dohodek po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine, premoženjske in druge stvarne pravice, vrednostni papirji in denar, kot darilo pa šteje tudi volilo. Obstaja izjema: darilo ali dediščina, ki zajema le premičnine, ni predmet obdavčitve, če skupna vrednost znaša manj kot 5000 evrov.
 
Davčni zavezanec je:
 • fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja, darovanja, pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali darilne pogodbe za primer smrti,
 • pravna oseba zasebnega prava, tj, društvo, fundacija, sklad, ustanova, zasebni zavod in gospodarsko interesno združenje, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja.
Davčna osnova je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti, po odbitku dolgov, stroškov in bremen. Obstaja nekaj posebnih pravil: pri premičninah, razen pri denarju, se kot vrednost upošteva tržna vrednost tega premoženja, davčna osnova pa se zniža za 5000 evrov.
 
Pri določanju davčne osnove se ne upoštevajo gospodinjski predmeti, namenjeni zadovoljitvi vsakodnevnih potreb, npr. pohištvo, gospodinjski stroji in druga hišna oprema, posteljnina ipd., razen, če so večje vrednosti.

 
Davčna obveznost nastane na dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju ali sklepa o volilu oziroma na dan sprejema darila, pri čemer darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oziroma ob dejanskem sprejemu darila, če do tega pride kasneje. Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in darilnih pogodbah za primer smrti davčna obveznost nastane na dan smrti preživljanca oziroma darovalca.
 
Davčne stopnje so različne glede na dedne redove, in sicer za:
 • 2. dedni red (starši, brati, sestre, njihovi potomci);
Osebni arhiv
Osebni arhiv
 • 3. dedni red (dedi in babice);
Osebni arhiv
Osebni arhiv
 • vse druge osebe.
Osebni arhiv
Osebni arhiv

 
Veljajo določene davčne oprostitve – davka je oproščeno darilo ali dediščina, ki jo prejme:
 • dedič prvega dednega reda oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda,
  FOTO: Shutterstock
  FOTO: Shutterstock
 • pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo oz. dediščino, ki je namenjena opravljanju take dejavnosti pravne osebe,
 • dedič ali obdarjenec, ki se šteje za kmeta, če podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče in prevzemnik kmetijskega gospodarstva, ki se šteje za zaščiteno kmetijo, vendar le, če podedovane ali podarjene nepremičnino pred potekom 5 let od pridobitve ne odtuji, se v tem roku ne preneha ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo in ne preneha obdelovati zemljišč,
 • dedič ali obdarjenec, če ima darilo ali dediščina status kulturnega spomenika, pod pogojem, ga ne odtuji pred potekom 10 let in da je kulturni spomenik dostopen za javnost ali namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti.

Davčni zavezanec mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če prejme v dar nepremičnino pa pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži.
 
Pri dediščini davčni urad odmeri davek na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, katerega prejme od zapuščinskega sodišča. Davčni urad z odločbo odmeri davek v roku 30 dni po prejemu davčne napovedi oz. pravnomočnega sklepa o dedovanju.
 
Plačilo davka na dediščine in darila je pomembno, saj brez dokaza, da je plačan davek, oziroma da obstojijo razlogi, zaradi katerih ni treba obračunati davka, ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini. To pomeni, da se dedič oziroma obdarjenec brez plačila davka na dediščino ali darilo oziroma brez dokaza, da davka ni treba plačati, v zemljiški knjigi ne more vpisati kot novi lastnik nepremičnine.
 

Več iz rubrike

finance

Zalando: Veliki zmagovalec krize

V času pandemije je spletno nakupovanje doživelo pravi razcvet.

finance

Bloomberg napoveduje ekstremno rast bitcoina; Jack Dorsey vložil 50 milijonov

Bloombergovi analitiki napovedujejo, da bo bitcoin v naslednjih štirih letih dosegel vrednost 100.000 dolarjev. Izvršni direktor Twitterja v skladu s trendom podkrepil tečaj.

finance

Najrevnejši milijarder na svetu

Če bo Donald Trump ponovno izvoljen, ga čaka obračun na gori dolgov. Ne samo, da ni dovolj bogat, da bi jih poplačal, morda je tudi prereven, da bi zavrnil pomoč.

finance

Slovenija med najbolj zanesljivimi državami za tuje investitorje

Investicijsko tveganje pri slovenskih obveznicah je manjše kot pred pol leta, pričakovati pa je še stabilno okrevanje gospodarstva in manjšanje državnega dolga.

Komentarji: