Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Italiji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Italijo.
Fotografija: Street in Perugia, Umbria. Retro car, medieval building, geranium in pot, stone wall. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Street in Perugia, Umbria. Retro car, medieval building, geranium in pot, stone wall. Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški

 1. Notarska overitev akta o ustanovitvi in plačilo takse za registracijo

  Akt o ustanovitvi družbe (atto costitutivo) in statut družbe oz. izjava družbenika o ustanovitvi družbe (statuto) se sestavi in overi pri notarju v prisotnosti družbenikov in zastopnikov družbe. Imenujejo se direktorji družbe.

  V roku 20 dni je treba pri notarju plačati 200 EUR za registracijsko takso, 165 EUR za koleke (imposta di bolo) ter notarske stroške (0,6% do 6,9% osnovnega kapitala družbe).

  Posebni pogoji veljajo za ustanovitev podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za inovativno novo podjetje. Stroški: 356 EUR + notarski stroški, odvisni od višine kapitala (skupaj okoli 3.000 EUR)

 2. Nakup in overitev poslovnih knjig

  Posebne računovodske in poslovne knjige se kupijo pri notarju ali v registru družb (Registro delle Imprese).

  Družba mora imeti poslovne knjige za zapisnike sej (uprave, skupščine in revizije; zadnja se zahteva le za družbe, ki izpolnjujejo pogoje). Poslovne knjige je treba potrditi na sodišču. Uporaba elektronskih poslovnih knjig je možna, v tem primeru je treba letno potrditi elektronski časovni žig in elektronski podpis.

  Poleg tega mora imeti družba še dve računovodski knjigi, ki pa jih ni treba overiti. Stroški: 25 EUR za knjigo + 16 EUR za vsakih 100 strani

 3. Plačilo upravne takse za verificiranje poslovnih in računovodskih knjig pri Davčni upravi

  Računovodske in poslovne knjige se verificirajo pri Davčni upravi (Agenzia delle Entrate). Stroški: 310 EUR (517 za družbe, katerih kapital presega 0,5 mio EUR)

 4. Registracija uradnega e-poštnega naslova (P.E.C)

  Po zakonu morajo imeti vse družbe registriran uradni elektronski poštni naslov (P.E.C.)., ki ga morajo v postopku ustanovitve sporočiti registru družb. Stroški: 50 EUR

 5. Registracija pri Združenju zbornic Unioncamere in vpis v register družb

  Ustanovitelji po elektronski poti izpolnijo enotno vlogo (Comunicazione Unica), ki je dostopna na spletnih straneh registra družb (Registro delle Imprese).

  Na podlagi vloge se hkrati opravijo vsi postopki, potrebni za ustanovitev:

 • vpis v register družb;
 • pridobitev davčne identifikacijske številke;
 • pridobitev davčne številke za DDV, če je družba zavezanec;
 • prijava na zavodu za socialno varstvo (INPS) in pri zavarovalnici za nezgodno zavarovanje (INAIL).

Takoj po oddaji vloge prejmejo ustanovitelji referenčno številko za registracijski postopek, davčno identifikacijsko številko in številko za DDV, v roku običajno 2 in ne več kot 5 dni pa potrdilo o registraciji in ostalo dokumentacijo. Vsa komunikacija poteka elektronsko. Stroški: 120 EUR (članarina GZ) + 90 EUR (strošek registracije)

 1. Prijava družbe pri ANPAL

  Na spletni platformi MyANPAL Agencije za aktivno politiko dela (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro- ANPAL ) se delodajalec prijavi na predpisanem obrazcu in pridobi identifikacijsko številko in geslo za dostop. Stroški: brezplačno

 2. Prijava zaposlenih pri DPLMO

  Družba mora najmanj dan pred zaposlitvijo delavcev obvestiti pristojni Urad za delo (Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, DPLMO), kar lahko naredi on-line preko platforme ANPAL. Stroški: brezplačno

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo

 • komanditna družba

 • družba z omejeno odgovornostjo

 • družba z neomejeno odgovornostjo

 • delniška družba

 • enostavna družba z omejeno odgovornostjo

·Družba z omejeno odgovornostjo (Societa a responsabilita limitata - S.r.l.)

Palazzo Madama, a palace in Turin, northern Italy. It was the first Senate of the Kingdom of Italy. Foto: shutterstock
Palazzo Madama, a palace in Turin, northern Italy. It was the first Senate of the Kingdom of Italy. Foto: shutterstock

Ustanovitelji: Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.

Kapital: Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 1 EUR. Če osnovni kapital presega 10.000 EUR, mora biti ob ustanovitvi vplačanih vsaj 25 odstotkov denarnih sredstev, razen če je ustanovitelj en sam; v tem primeru mora biti ob ustanovitvi kapital vplačan v celoti. Če je osnovni kapital nižji od 10.000 evrov, mora biti kapital, določen v ustanovitvenem aktu družbe (atto costitutivo) plačan takoj, v naslednjih letih pa mora družba odvajati 20 % dobička letno, dokler kapital ne doseže 10.000 EUR. Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov oziroma na način, ki ga določa statut.

Organi upravljanja: Način organizacije in upravljanja je fleksibilen in ga določijo družbeniki v ustanovitvenem aktu družbe. Družba ima lahko enega direktorja ali upravni odbor, lahko pa tudi ne imenuje uprave in jo vodijo vsi ali nekateri družbeniki.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Belgiji (3/5)

Davčno okolje

Italija je za drugimi južnoevropskimi državami uvedla davčne olajšave, da bi spodbudila upokojence k selitvi v državo. Ta režim uporablja 7-odstotni pavšalni davek na vse dohodke za upokojence, ki svoje prebivališče prenesejo v občino z manj kot 20.000 prebivalci v Južni Italiji.

1.Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT): 22 %

Italijanska standardna stopnja DDV je 22 %. V nekaterih primerih veljata tudi znižani stopnji -  4 % ali 10 %, ki se lahko uporabljata za osnovne izdelke, medtem, ko za izvoz velja ničelna stopnja.

Na splošno pričakujte, da boste prejeli vračilo med 10 in 16 % celotnega DDV, ki ste ga plačali. Na prvotnih 22 % morate odšteti administrativno takso in tudi pristojbino turistične družbe.

Vsa podjetja morajo pobrati ta davek na dodano vrednost v imenu vlade, ga plačevati četrtletno ali mesečno (odvisno od letnega prometa DDV) in predložiti četrtletni obračun DDV. V Italiji se DDV (davek na dodano vrednost) obračuna na dobavo skoraj vse vrste blaga in storitev ter uvoza izven Evropske unije.

View of old cozy street in Rome, Italy. Architecture and landmark of Rome. Postcard of Rome. Foto: Shutterstock
View of old cozy street in Rome, Italy. Architecture and landmark of Rome. Postcard of Rome. Foto: Shutterstock

Vir: taxsummaries.pwc.com

2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax): 24 % in 27,5 %

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (IRES) je 24 %, plus regionalni davek na proizvodne dejavnosti (IRAP, 3,9 % na splošno) za podjetja, za banke in finančne institucije pa 27,5%. Družbe, ki imajo 5 let zaporedoma prikazane davčne izgube (»nedelujoče družbe«) so obdavčene z 34,5 % stopnjo na osnovi domnevanega minimalnega dohodka.

Poleg davka na dohodek plačujejo podjetja še regionalni davek na dejavnost (imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), ki znaša 3,9 %. Regije imajo možnost, da IRAP zvišajo ali znižajo za največ 0,92 %.

Rezidenti so družbe, ki imajo v Italiji registriran sedež ali pa imajo več kot 183 dni v davčnem obdobju v Italiji mesto dejanske uprave ali glavne poslovne dejavnosti. Rezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Italiji in v tujini (izjema od tega pravila so stalne poslovne enote v tujini – zanje lahko izbere rezidenčna družba nerezidenčni status) Nerezidenti plačujejo davek na dohodek, ki izvira iz Italije.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Andori (3/5)

Tuja družba, ki ima v italijanskem podjetju nadzorni delež, se šteje za rezidenčno, če je nadzorovana s strani italijanskega državljana ali upravljana s strani uprave, v kateri ima večina članov italijansko državljanstvo.

Davčna osnova davka od dohodka je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji 24%. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža v družbi, ki so oproščeni v višini 95%, če izpolnjujejo določene pogoje: da je bil delež neprekinjeno v lasti te družbe za 12 do13 mesecev; da je bil delež v prvem finančnem izkazu uvrščen med finančna osnovna sredstva; da podjetje, v katerem ima družba svoj delež, ni uvrščeno na „črno listo“ in da je podjetje aktivno (slednje ne velja za nepremičnine).

Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od domače ali tuje podrejene družbe so izključene iz davčne osnove v višini 95 %. Dividende, prejete od družbe, ki ima sedež v jurisdikciji, ki je na »črni listi« so v davčno osnovo vključene.

Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas in se lahko pobotajo z dobički, vendar je 20% dobička, s katerim se izgube pobotajo, predmet obdavčitve in to v kateremkoli letu. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo so različne davčne olajšave tako pri IRES kot tudi IRAP. Poleg davčnih olajšav so na voljo tudi ugodni krediti. Večina olajšav je namenjena investicijam na jugu države.

Kot odziv na razmere COVID-19 je bil za podporo gospodarstvu sprejet Zakon št. 18/2020, ki velja od 17. marca 2020 in vključuje vrsto ukrepov za mala in velika podjetja.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Nemčiji (3/5)

Vir: taxsummaries.pwc.com

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe: 23 – 43 %

Davčne stopnje za rezidente in nerezidente za leto 2021 se gibljejo od 23 odstotkov do 43 odstotkov, plus dodatni regionalni davek v višini med 0,8 % in 3,33 %. Poleg tega bi lahko zapadel dodaten občinski davek, davčne stopnje se gibljejo od 0 do 0,9 odstotka, odvisno od občine.

Dohodninski davki v Italiji so progresivni, kar pomeni, da se bodo davki povečali več kot sorazmerno z vašim dohodkom.

Obdavčljivi dohodek (EUR) Davek na presežek (%)
0 do 15.000 23
15.001 do 28.000 25
28.001 do 50.000 35
55.001  

Vir: taxsummaries.pwc.com

Več iz rubrike