Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Belgiji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Belgijo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški

1. Vplačilo osnovnega kapitala pri komercialni banki

Višina osnovnega kapitala ni predpisana, vendar mora zadostovati za nemoteno opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljala družba. 

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Japonskem (3/5)

2. Notarska overitev dokumentov

Pri notarju mora biti overjena naslednja dokumentacija: 

 • finančni načrt družbe
 • ustanovitveni akt
 • statut

Priloge: dokazilo o deponiranem osnovnem kapitalu,osebni dokumenti ustanoviteljev. dokumentacija mora biti v francoskem ali nizozemskem jeziku (Bruselj). Overjeno dokumentacijo morajo podpisati vsi ustanovotelji. Finančni načrt se deponira pri notarju. Notar prek on-line sistema pošlje dokumentacijo na registrski organ in uradni list. Stroški notarske overitve: fiksni okoli 1200 evrov, variabilni za družbe z do 37.000 evrov 0,57 % osnovnega kapitala.

registarcijska taksa: 50 EUR

Registarcija dokumentacije: 95 EUR

Strošek objave v uradnem listu: 275,56 ali 222,76 EUR (elektronska oddaja). 

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

3. Registarcija družbe na enotnem okencu guichet-entreprises / ondernemingsloket)

Na enotnem okencu se hkrati opravijo naslednji postopki: 

 • vpis v register pravnih oseb
 • aktivacija enotne identifikacijske številke družbe
 • prijava v sistem socialnega zavarovanja

Po prejemu vloge za registarcijo (priloge: potrdilo o deponiranem kapitalu in overjeni akti družbe) enotno okence s pomočjo on-line sistema opravi vpis družbe v register pravnih oseb Banque-Carrefour des Entreprises /Kruispuntbank van Ondernemingen).

Družbi se dodeli in aktivira enotna identifikacijska številka (numéro d'entreprise / ondernemingsnummer). Za aktivacijo te številke je treba predložiti potrdilo o kvalifikaciji poslovodij družbe (spričevalo ali reference).

S pomočjo enotne številke družbe se on-line opravijo na enotnem okencu še registracija za DDV na davčni upravi in prijava v sistem socialnega zavarovanja (caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants /sociale verzekeringskas voor zelfstandigen). Stroški registracije znašajo 87 EUR, stroški prijave za DDV pa 55 EUR (prijava za DDV je mogoča tudi na loaklnem davčnem uradu, kjer bo brezplačna). 

4. Vložitev izjave "Dimona In" in registracija zaposlenih pri Agenciji za socilano varnost

Vir: Svetovna banka 2019, Guichet-entreprises 2019

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v ZDA (3/5)

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo

 • partnerstvo
 • komanditna družba
 • delniška družba
 • družba z omejeno odgovornostjo
 • zadruga
 • družba z neomejeno odgovornostjo

·Delniška družba (société anonyme/naamlose vennootschap, SA/NV)

Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 61.500 EUR in mora zagotavljati nemoteno poslovanje družbe (obvezna je izdelava poslovnega načrta, iz katerega je to razvidno; ustanovitelji lahko osebno odgovarjajo, če je bila ocena napačna). Kapital mora ob registraciji v celoti vpisan. Najmanj četrtina kapitala mora biti vplačana pred registracijo, vendar ta znesek ne sme biti nižji od predpisanega minimalnega kapitala 61.500 EUR. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v obliki stvari, tehnologije in pravic). Storitve in delo za družbo se ne štejejo za stvarne vložke, lahko pa se upoštevajo pri delitvi dobička. Pred registracijo oceni vrednost stvarnih vložkov pooblaščeni revizor.

Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki morajo biti v nematerializirani obliki.

Organi upravljanja: SA, ki ne kotira na borzi, lahko vodi direktor, upravni odbor ali nadzorni svet in upravni odbor. SA, ki kotira na borzi, mora imeti upravo in nadzorni svet. Omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta ni.

Skupščina delničarjev se sklicuje letno. Zakon ureja varstvo malih delničarjev. Predstavniki delavcev v upravi so obvezni v velikih družbah.

Davčno okolje

Je Belgija davčna oaza? Komisija Evropskega parlamenta ugotavlja, da ima Belgija značilnosti davčne oaze. Belgija in šest drugih evropskih držav "kažejo lastnosti davčne oaze in omogočajo agresivno davčno načrtovanje," je zapisal Evropski parlament v poročilu svoje posebne komisije za finančne zločine, davčne utaje in davčne goljufije.

1.Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT): 21%

Standardna stopnja DDV je 21 %. Ta stopnja velja za vse blago in storitve, ki ne izpolnjujejo pogojev za eno od znižanih stopenj DDV.

Ali moram plačati DDV za blago iz Belgije? Uvoz blaga v Belgijo je načeloma predmet belgijskega DDV, ko je blago dano v prosti promet z vidika carine. DDV ni plačan, dokler je blago dano v carinsko »odložno« ureditev (na primer v režim carinskega skladiščenja).

2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax): 25%

Belgijska stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2022 znaša 25 %, znižana je z 29 %. Poleg davka od dohodkov pravnih oseb se je prej plačeval 2-odstotni dodatni davek, ki pa je bil leta 2021 ukinjen. Nižja stopnja velja za podjetja, ki so v več kot 50-odstotni lasti fizičnih oseb ali imajo manjši dobiček.

Na splošno je davčna osnova za namene DDV določena na podlagi nastanka poslovnega dogodka in je sestavljena iz svetovnega dohodka, zmanjšanega za dovoljene odbitke. Pravila enako veljajo za podjetja in PE. Predpostavlja se, da so vsi dohodki, ki jih prejme podjetje, načeloma poslovni prihodki. Osnova za davek od dobička temelji na računovodskih izkazih družbe belgijskih splošno sprejetih računovodskih načel (GAAP).

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Splošna stopnja: DDV se obračunava po stopnji 25 %. Ta stopnja velja tako za belgijske družbe (predmet belgijskega CIT) kot za belgijska PE tujih podjetij (predmet belgijskih nerezidenčnih CIT).  Kapitalski dobički na kvalificirane delnice, ustvarjeni ob izpolnjevanju vseh pogojev, so v celoti oproščeni, za nekvalificirane delnice pa velja 25-odstotna stopnja.

Znižana stopnja: Mala in srednja podjetja (MSP) (na podlagi člena 1:24 Kodeksa gospodarskih družb ali 15. člena starega zakonika o gospodarskih družbah in pod pogojem, da so izpolnjeni številni drugi pogoji) lahko izkoristijo znižano stopnjo 20 % na prvi razred dobička 100.000 EUR.

Vir: taxsummaries.pwc.com

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe: 25% - 50%

Belgija obdavčuje svoje rezidente na njihov svetovni dohodek, ne glede na njihovo državljanstvo.

Rezidenti Belgije so obdavčeni od svojega svetovnega dohodka, medtem ko so nerezidenti obdavčeni samo od dohodka iz belgijskega vira.

Dohodnina (DDV) se izračuna tako, da se ugotovi davčna osnova in od te osnove odmeri dolgovani davek. Obdavčitev se obračunava po drseči lestvici na zaporedne dele čistega obdavčljivega dohodka. Za dohodkovno leto 2022 se zvezne davčne stopnje gibljejo med nič in 50 %.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Švici (3/5)

Davčni izračun vsebuje dve glavni komponenti, zlasti „zvezni PIT“ in „regionalni PIT“. V skladu s 6. reformo so belgijske regije zdaj upravičene da obdržijo dodatne dajatve na „znižano zvezno obdavčitev dohodnine“ in tudi do odobritve davčnih znižanj/davčnih dobropisov. Davčna obveznost se torej lahko razlikuje glede na regijo, v kateri ima davčni zavezanec na dan 1. januarja zadevnega davčnega leta prebivališče.

Davčne stopnje so enake za davčne zavezance rezidente in nerezidente, vendar se nekateri odbitki ali davčne olajšave odobrijo samo nerezidentom, pod pogojem, da v Belgiji zaslužijo vsaj 75 % svojega svetovnega poklicnega dohodka.

Davčni razredi za dohodkovno leto 2022 se uporabljajo za čisti obdavčljivi dohodek po odbitku socialnih prispevkov in stroškov dela.

Več iz rubrike