Odpiramo vrata tujine: Irska; postopek ustanovitve podjetja (2/4)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo drugega od štirih o Irski, ki bodo objavljeni vsak dan do petka ob 12. uri.
Fotografija: Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na 741 milijonov velik trg Evropske unije. FOTO: ShutterstockFOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na 741 milijonov velik trg Evropske unije. FOTO: ShutterstockFOTO: Shutterstock

* Ponavljamo rubriko: Odpiramo vrata tujine: Irska

 

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in kakšni so stroški?

 

 
  Korak
Trajanje Stroški
1. Vnaprejšnja rezervacija imena družbe pri CRO (Companies Registration Office)
Ta korak ni obvezen, je pa priporočljiv, saj lahko CRO sicer ob registraciji družbe ime zavrne (ker že obstaja ali je neprimerno). Stroškov ni (ob rezervaciji imena se plača 25 EUR, ki pa se upoštevajo ob plačilu stroškov za registracijo).
   
2. Registracija družbe pri CRO (Companies Registration Office)
Za registracijo družbe je potrebna naslednja dokumentacija:
Izpolnjen obrazec A1 s podatki o družbi (dostopen na spletni strani CRO).
Ustanovitveni akt in statut družbe (na standardiziranem obrazcu ali ne).
 
Registracija družbe pri CRO je mogoča na tri načine:
1. On line registracija prek CORE registracijskega sistema. Dokumentacija se vloži in izda v elektronski obliki.
Obrazcu A1 se priložita ustanovitveni akt in statut morata na standardiziranem obrazcu. Registracija traja do 5 delovnih dni. Strošek: 50 EUR
2. Registracija prek “Fe Phrainn” sistema. Dokumentacija se vloži in izda v tiskani obliki. Obrazcu A1 se priložita ustanovitveni akt in statut morata biti predložena na standardiziranem obrazcu. Registracija traja do 10 delovnih dni. Strošek: 50 EUR
3. Alternativni sistem registracije, kadar ustanovitveni akt in statut nista pripravljena na standardiziranem obrazcu. Dokumentacija se predloži v tiskani obliki, registracija pa traja 2 do 4 tedne. Strošek: 100 EUR
5 dni ali več 50 ali 100 EUR
3. Izdelava žiga podjetja
Družba mora izdelati žig
1 dan 20 EUR
4. Prijava pri Davčni upravi (Revenue Commissioners) v davčni sistem in sistem socialnega zavarovanja
Ustanovitelji ali zastopnik družbe vložijo pri Davčni upravi izpolnjen obrazec TR2, s čimer se družba registrira za davek na dohodek podjetij in davek na dodano vrednost ter prijavi v sistem socialnega zavarovanja (PAYE/PRSI).
1 dan brezplačno
       


Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznajo na Irskem


Junija 2015 je začel veljati tako imenovani Companies Acts 2014, ki je povsem na novo uredil oblike družb. Partnerstva pa ostajajo urejena z zakonodajo o partnerstvih.
 

Oblika
 
Osnovni kapital
 
Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
2 ali več ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Ustanovitelji morajo biti irski rezidenti.  
Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Nima pravne osebnosti.
Pravila določa Zakon o partnerstvih (Partnership Act 1890).
Limited Partnership (LP)
komanditno partnerstvo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.  
2 do 20 ustanoviteljev (izjemoma do 50), od katerih najmanj 1 odgovarja za obveznosti družbe neomejeno (komplementar) in najmanj 1 do višine vloženih sredstev (komanditist).  
Družbo vodijo komplementarji.
Nima pravne osebnosti.
Pravila določa Zakon o komanditnih partnerstvih
(Limited Partnership Act 1907).
Investment Limited Partnership (ILP)
investicijska komanditna družba
Najnižji osnovni kapital je 127.000 EUR.  
2 ali več ustanoviteljev, od katerih najmanj 1 odgovarja za obveznosti družbe neomejeno (komplementar) in najmanj 1 do višine vloženih sredstev (komanditist) Najmanj en komplementar mora biti kapitalska družba, ustanovljena na Irskem. Komplementarje potrdi Irska centralna banka.  
Družbo vodijo komplementarji in uprava. Najmanj 2 direktorja morata biti Irca.
Pravila določa Zakon o investicijskih komanditnih družbah (Investment Limited Partnership Act 1994).
Private unlimited company with a share capital (ULC)
zaprta družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR.  
1 do 149 ustanoviteljev.
Odgovornost družbe je omejena na osnovni kapital. Odgovornost ustanoviteljev je neomejena.
Družbo vodi uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar) in družbeniki.
Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).
Public unlimited company with a share capital (PULC)
javna družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR. 1 do 149 ustanoviteljev.
Odgovornost družbe je omejena na osnovni kapital. Odgovornost ustanoviteljev je neomejena.
Družbo vodi uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar) in družbeniki.
Prenos deležev ni omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).
Public unlimited company not having a share capital (PUC)
javna družba z neomejeno odgovornostjo brez osnovnega kapitala
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 149 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je neomejena.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).
Public Limited Company (PLC)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).
Company Limited by Guarantee without having a Share Capital (CLG)
javna družba z omejenim jamstvom brez osnovnega kapitala
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na prevzeto osebno jamstvo.
To obliko uporabljajo dobrodelne organizacije, trgovska združenja, športni klubi...
Družbo vodi uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar).
Prenos deležev ni omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).
Private Company Limited by Shares (LTD)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 149 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava (najmanj 1 direktor in sekretar) in družbeniki. Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).

Designated Activity Company (DAC)
družba z določeno dejavnostjo z omejeno odgovornostjo

 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.  
1 do 149 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Poslovanje je omejeno na dejavnosti, navedene v statutu družbe. Uporablja se zlasti za skupna vlaganja in za dejavnosti, ki so pod nadzorom vlade.
Družbo vodi uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar).
Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).
 Company limited by guarantee having a share capital (DAC limited by guarantee)
družba z določeno dejavnostjo z omejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom
 Najnižji osnovni kapital je 1 EUR. 1 do 149 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva in na prevzeto osebno jamstvo.
Poslovanje je omejeno na dejavnosti, navedene v statutu družbe.
Družbo vodi uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar) in družbeniki.
Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Acts 2014).


Registracijski organ: CRO - Companies Registration Office 

Podrobneje 


Delniška družba (Public Limited Company - PLC):

Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital: Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR. Kapital mora biti ob registraciji v celoti vpisan. Najmanj četrtina kapitala mora biti vplačana pred registracijo. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.

Organi upravljanja: Družba mora imeti najmanj 2 direktorja in 1 sekretarja (uprava). Vsaj en direktor mora biti rezident EEA, razen če družba zagotovi garancijo (bond) v višini 25.000 EUR. Omejitev glede državljanstva članov uprave ni. Skupščina delničarjev se sklicuje letno.

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company):

Ustanovitelji/družbeniki: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena do največ 149 pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki se morajo glasiti na ime in niso prosto prenosljivi.

Upravljanje: Družba mora imeti najmanj 1 direktorja in 1 sekretarja (uprava). Vsaj en direktor mora biti rezident EEA, razen če družba zagotovi garancijo (bond) v višini 25.000 EUR. Omejitev glede državljanstva članov uprave ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov. 

Več iz rubrike