Odpiramo vrata tujine: Indija; ustanovitev podjetja in davki (3/5)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo tretjega od petih o Indiji, ki bodo objavljeni vsak dan do petka ob 12. uri.
Fotografija: Indija. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Indija. FOTO: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški

 
Korak Postopek Trajanje in stroški  
1 Pridobitev digitalnega podpisa od kvalificiranega overitelja
Ustanovitelji morajo pridobiti digitalni podpis (Class-II Digital Signature Certificate) pri eni od kvalificiranih agencij, ki jih potrdi Ministrstvo za zadeve družb MCA (Ministry of Corporate Affairs). To so NIC, E-Mudhra, MTNL Trust line idr.
1 dan 700 INR do 2.500 INR za vsak podpis

 
2 Preverjanje in rezervacija imena družbe prek aplikacije RUN
Ustanovitelji preverijo razpoložljivost imena družbe in ga rezervirajo pri registru družb s pomočjo aplikacije RUN (Reserve Unique Name) na spletni strani MCA (e-obrazec INC-1).
 
1 dan 1.000 INR
3 On-line vloga SPICe za vpis v register družb (ROC) in pridobitev številk DIN, PAN in TAN
Vloga za vpis družbe v register družb (Registrar of Companies – ROC) se elektronsko vloži v sistem SPICe, do katerega se dostopa prek spletne strani MCA (obrazec INC-32). Z isto vlogo se pridobijo tudi identifikacijska številka direktorja (DIN), številka stalnega računa družbe (PAN) in številka davčnega računa družbe (TAN).
Vlogi na obrazcu INC-32 se priložita izjava družbenikov (MoA) in statut družbe (AoA) na obrazcih INC-33 in INC-34. Obrazce morajo elektronsko podpisati vsi ustanovitelji in direktorji družbe.
Po končanem postopku prejmejo ustanovitelji potrdilo o ustanovitvi (Certificate of Incorporation -CoI) in številke DIN, PAN in TAN.
Za družbe z osnovnim kapitalom, nižjim od 1,5 mio INR je elektronska vloga SPICe brezplačna, takse pa znašajo okoli 2.000 INR.
4 dni okoli 2.000 INR
4 Izdelava žiga družbe
Po zakonu poslovanje z žigom ni obvezno od leta 2013, v praksi pa se še uporablja.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) 350 -500 INR
5 Odprtje bančnega računa družbe
Na podlagi potrdila o ustanovitvi lahko družba elektronsko odpre bančni račun  pri komercialni banki.
3 dni brezplačno
6 Prijava zavezancev za GST
Družbe, katerih letni promet presega 2 mio INR morajo biti registrirane za GST. Prijava se vloži na obrazcu GST REG-01 pri Oddelku za trgovino in davke (Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi).
4 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
7 Prijava zaposlenih na EPFO in ESIC
Družba mora prek portala Shram Suvidha, ki ga je kot enotno okence za delodajalce in delojemalce  vzpostavilo Ministrstva za delo prijaviti zaposlene pri skladu za zaposlovanje EPFO (Employees' Provident Fund Organization) in pri državni zavarovalni družbi ESIC (Employees' State Insurance Corporation). V praksi je za pridobitev potrdila še vedno potreben obisk EPFO.
 
10 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
8
 
Prijava začetka poslovanja inšpektoratu pri Oddelku za delo
Družba mora on-line prijaviti začetek poslovanja inšpektoratu Oddelka za delo (Department of Labor - Government of NCT of Delhi). Po vnosu podatkov se on-line avtomatsko generira registracijsko potrdilo.
 
hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno
Vir: Svetovna banka 2020
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo


Najbolj pogosto sta v uporabi:
 • Delniška družba (Public Limited Company - LC)
Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi sedem ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev. Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali na prevzeto jamstvo (limited by guarantee).

Kapital: Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
Delnice so lahko imenske in prinosniške, navadne in prednostne. Glasovalne pravice prednostnih delnic je omejena na zadeve, ki se tičejo prednostnih delnic; če dividende iz prednostnih delnic niso bile izplačane več kot 2 leti, dobijo glasovalno pravico tudi v ostalih zadevah.

Organi upravljanja: Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja LC. Skupščina imenuje upravni odbor, določa politiko poslovanja družbe, odobrava finančna poročila, odloča o statusnih vprašanjih idr. Skupščina se mora sestati vsaj enkrat letno.

Upravni odbor je sestavljen iz najmanj 3 članov, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča, vendar mora biti vsaj en član upravnega odbora indijski državljan in rezident. Za družbe, katerih kapital presega 50 mio INR oziroma 100 mio INR, veljajo dodatne zahteve.

V družbah, katerih delnice kotirajo na borzi, morajo najmanj tretjino članov upravnega odbora sestavljati t. i. neodvisni direktorji, to so osebe, ki imajo znanje, izkušnje in integriteto za opravljanje funkcije, ter same ali njihovi ožji svojci niso povezani z družbo na način, ki bi postavljal pod vprašaj  njihovo neodvisnost.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
 • Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company - PLC)Ustanovitelji/ družbeniki:
Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovita najmanj 2 in največ 200 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital: Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen; način prenosa določa statut.
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.

Organi upravljanja: Glavni organ upravljanja PLC je skupščina, ki imenuje in razrešuje upravo, določa politiko družbe in smernice za upravljanje, odobrava finančna poročila in statusna vprašanja idr.

Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno.

Družbo vodi uprava, ki mora imeti najmanj 2 člana. Vsaj en član uprave mora biti indijski rezident, za ostale člane uprave ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.

Poleg zgoraj omenjenih družb pa poznamo še partnerstvo, partnerstvo z omejeno odgovornostjo, družbo z neomejeno odgovornostjo in enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo.

Davčno okolje

 
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) oziroma Prometni davek (GST):

Indija je upravičena do enostranskih preferencialnih tarif iz splošne sheme preferencialov EU (GSP), ki enostranske trgovinske preferenciale pogojuje s spoštovanjem človekovih pravic in pravic delavcev.

Prometni davek GST je bil uveden 1. julija 2017 in je nadomestil davek na dodano vrednost (VAT) in druge davke na promet blaga, tako centralnih kot lokalnih oblasti. GST se plača na uvoz blaga in storitev, za izvoz in oskrbo posebnih ekonomski con pa se GST ne plača.

Zavezanci za GST so vsi, ki imajo letni dohodek vsaj 4 milijone INR (2 milijona INR v nekaterih državah).

Stopnje GST: 0 %, 5 %, 12 %, 18 % in 28 %. Standardna stopnja ni določena, za največ blaga in storitev pa se uporablja 18 %.
Posebna davčna stopnja velja za neobdelane drage in poldrage kamne (0,25 %) in za zlato (3 %). Za nekatero luksuzno blago (avtomobili, gazirane pijače, tobačni izdelki) je poleg prometnega davka treba plačati še dodatni davek, ki znaša od 15 % do 96 %.

Alkoholne pijače in nekateri naftni izdelki so ostali v sistemu VAT, višina davka pa je od države do države različna.

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Za domača podjetja znaša davčna stopnja 30 %. Če letni prihodek podjetja presega 10 milijonov INR, se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 7 % osnovnega davka, če pa presega 100 milijonov INR, pa se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 12 % osnovnega davka.
 
Od oktobra 2019 so za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje na voljo spodbude v obliki znižanih davčnih stopenj (15 % in 22 %). Za tuja podjetja in podružnice iz drugih držav znaša davčna stopnja 40 %. Če letni prihodek podjetja presega 10 milijonov INR, se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 2 % osnovnega davka, če pa presega 100 milijonov INR, pa se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 5% osnovnega davka.
 
Vsa podjetja plačajo še solidarnostni davek za zdravstvo in izobraževanje v ruralnih krajih (cess) v višini 4% osnovnega davka.
 
Efektivne davčne stopnje, ki vključujejo dodatni in solidarnostni davek znašajo:
 • za domača podjetja s prihodkom nad 10 mio INR: 33,384 %
 • za domača podjetja s prihodkom nad 100 mio INR: 34,944 %
 • za tuja podjetja s prihodkom nad 10 mio INR: 42,432 %
 • za tuja podjetja s prihodkom nad 100 mio INR: 43,68 %
Rezidenti (kapitalske družbe, ki so ustanovljene v Indiji ali imajo v Indiji center dejanske uprave in osebne družbe, ki so v celoti ali delno upravljane ali nadzorovane iz Indije) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Indiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Indije. Tuje podružnice so obdavčene na enak način kot tuje družbe.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja).

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude, npr. za start up podjetja, raziskave in razvoj, različne regionalne in sektorske spodbude. Od oktobra 2019 so za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje in niso deležna drugih spodbud na voljo spodbude v obliki znižanih davčnih stopenj (15 % v okviru programa Made in India in 22 % za novo ustanovljena podjetja).
 
Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Medtem ko imajo podjetja in indijska podjetja fiksno davčno stopnjo v višini 30% dobička, so posamezniki obdavčeni glede na dohodkovno skupino, pod katero spadajo. V Indiji obstajajo štirje davčni razredi, vsak z naraščajočo davčno stopnjo.
 
Razpon dohodka Davčna stopnja Davek, ki ga je treba plačati
Do 250,50 Rs 0 Brez davka
Med 2,5 in 5 Rs 5% 5% vašega obdavčljivega dohodka
Med Rs 5 lakhs in Rs 10 lakhs 20% 12.500+ 20% dohodka nad 5 Rh
Nad 10 lakhs 30% 1,12.500++ 30% dohodka nad 10 lakhs
 
Gre za podatke za poslovno leto 2017–18 za davkoplačevalce, mlajše od 60 let. Obstajate še dve drugačni vrsti obdavčitve in sicer za tiste, stare 60 let ali več, in za starejše od 80 let.

Davek od dohodnine v Indiji je odvisen od statusa rezidenta davčnega zavezanca. Posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje rezidenta v Indiji, morajo plačati davek na svoj globalni dohodek v Indiji, medtem ko morajo tisti, ki se štejejo za nerezidente, plačevati davke samo od svojih indijskih dohodkov. Stanovanjski status je treba določiti ločeno za vsako proračunsko leto, za katero se izračunajo dohodki in davki.
 
Davek po odbitku

Dividende: 20 %

Za dividende, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, znaša davčna stopnja davka po odbitku 20 %. V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16) lahko ob izpolnjevanju pogojev (najmanj 10 % kapitalska udeležba) slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 5 %, 20 %

Na obresti, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, znaša davčna stopnja davka po odbitku 20 % (povečana za dodatni davek v višini 0 %, 2 % ali 5 % in za solidarnostni davek v višini 4 %), tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 21,84 %. Obresti za nekatera specifična posojila s strani nerezidenta so obdavčene s 5 % davčno stopnjo (povečano za dodatni davek in solidarnostni davek). Za nerezidente, ki ne izpolnjujejo določenih pogojev (identifikacijska davčna številka PAN idr.) lahko davčna stopnja znaša do 40 % (plus dodatni davek in solidarnostni davek).

V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16lahko slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine: 10 %

Za licenčnine in avtorske honorarje ter honorarje za strokovne storitve, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, velja 10% davčna stopnja (poleg tega pa se na osnovni davek plača še dodatni davek v višini 0 %, 2 % ali 5 % in za solidarnostni davek v višini 4 % osnovnega davka), tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 10,92 %.

V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja  (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16) lahko slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, saj ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Podporne tehnične storitve: 10 %

Za podporne tehnične storitve, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, velja 10 % davčna stopnja (poleg tega pa se na osnovni davek plača še dodatni davek v višini 0 %, 2 % ali 5 % in za solidarnostni davek v višini 4 % osnovnega davka), tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 10,92 %.

Če se ta plačila lahko opredelijo kot običajni poslovni dobiček, lahko slovenska podjetja v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja  (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16) uveljavijo oprostitev od obdavčitve.
Za specifične storitve (e-poslovanje), ki jih rezidenčna družba ali nerezident s stalno poslovno enoto v Indiji plača nerezidentu, ki v Indiji nima stalne poslovne enote, se plača 6 % izravnalna dajatev po odbitku.

Alternativni minimalni davek (MAT)

Alternativni minimalni davek (Alternative minimum tax - MAT), ki znaša 18,5 % (za družbe, ki so upraviče do spodbud pa 15 %), povečan za dodatni davek in solidarnostni davek, se plačuje od prilagojenega knjigovodskega dobička družb, katerih davčne obveznosti ne dosegajo 18,5 % od davčne osnove. Nekateri dohodki so izključeni iz MAT (dobički iz transakcij vrednostnih papirjev, obresti, licenčnine in plačila za tehnične storitve tujih podjetij, dohodki domačih podjetjih, ki opravljajo dejavnosti na področju infrastrukture in energetike idr.).

Plačani MAT se lahko uveljavlja pri naslednjih plačilih davka na dohodek pravnih oseb in ga je mogoče prenesti naprej za 15 let:
 • Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo, stopnja obdavčitve pa je odvisna od tega, ali so dobički rezultat dolgoročnih ali kratkoročnih vlaganj. Za dolgoročno naložbo šteje tista, ki je bila opravljena pred 3 in več leti (za delnice, ki kotirajo na borzah in za nekatere vrednostne papirje je ta rok 1 leto; za delnice, ki ne kotirajo na borzi in naložbe v nepremičnine pa 2 leti).
   
 • Dobiček iz naslova delnic, ki kotirajo na borzah in nekaterih vrednostnih papirjev so izključeni iz davčne osnove davka na dobiček podjetij, če je bil zanje plačan davek na promet vrednostnih papirjev (Securities Transaction – STT), sicer velja 10 % davčna stopnja. Ostali dolgoročni kapitalski dobički so obdavčeni z 20 % stopnjo (rezidenti; za nerezidente velja tudi tu 10 % stopnja).
   
 • Dobički od kratkoročnih naložb (v primeru nakupa delnic, ki kotirajo na borzah in nekaterih vrednostnih papirjev), ki so obdavčeni s STT, so predmet 15 % stopnje, dobički ostalih kratkoročnih naložb pa so obdavčeni po standardni davčni stopnji davka na dobiček podjetij. Za družbe, ki ne kotirajo na borzi, velja v primeru odkupa lastnih delnic (buyback) 20 % obdavčitev. Dividende, plačane s strani nerezidenčne družbe so praviloma vključene v davčno osnovo davka na dohodek podjetij, upošteva pa se davek, ki je že bil plačan v tujini. Če pa ima indijsko podjetje v nerezidenčnem podjetju vsaj 26 % delež, so dividende obdavčene z nižjo, 15 % stopnjo, na katero se plačata še dodatni davek in  solidarnostni davek. Izgube se lahko prenesejo naprej do 8 let.

 
 

Več iz rubrike