Odpiramo vrata tujine: Estonija; ustanovitev podjetja in davki (3/5)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Estonijo.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

* Ponavljamo rubriko: Odpiramo vrata tujine: Estonija

 

 

Postopek ustanovitve podjetja

 

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:
 

Korak Trajanje Stroški  
1. Preverjanje imena družbe, registracija družbe in polog osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji prek aplikacije na portalu e-Business Register preverijo ime družbe in oddajo vlogo za ustanovitev družbe. Vsi ustanovitelji in direktorji se morajo v postopku identificirati bodisi z estonsko osebno izkaznico ali mobilnim telefonom, bodisi z ID kartico e-rezidenta.
Prek portala e-Business Register je mogoče opraviti tudi vplačilo osnovnega kapitala družbe. Plačilo kapitala ob ustanovitvi je obvezno samo za družbe, katerih osnovni kapital presega 25.000 EUR, sicer pa zakon dovoljuje (pod pogojem, da so ustanovitelji fizične osebe), da je kapital plačan kasneje (rok določa statut družbe, največ 10 let). Do plačila predpisanega osnovnega kapitala (2.500 EUR ali višjega zneska, če ga določa statut družbe) ustanovitelji odgovarjajo do tega zneska z osebnim premoženjem.
S tem je družba vpisana v sodni register in lahko začne s poslovanjem.
Namesto e-postopka se lahko družba registrira pri notarju, ki prav tako opravi registracijo v enem koraku, le da so stroški višji.
On-line postopek 145 EUR ali 190 EUR
2. Registracija za davke
Družba se registrira na Davčni in carinski upravi (Maksu-ja Tolliamet – MTA), ki o tem obvesti Nacionalno upravo za socialno varstvo (Sotsiaalkindlustusamet), s čimer vstopi v sistem obveznega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.
Družbe, katerih letni promet bo višji od 40.000 EUR, se morajo registrirati za DDV.
3 dni brezplačno
3. Prijava zaposlenih v Register zaposlenih
Zaposlene se prijavi v Register zaposlenih, ki ga vodi Davčna in carinska uprava. Ločena prijava zaposlenih v zavod za zdravstveno varstvo (Haigekassa) ni več potrebna.
1 dan brezplačno


Vir: Svetovna banka 2019, EIA 2019
 
Koristne povezave:

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Aktsiaselts (AS)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Osaühing (OÜ)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2.500 EUR
OÜ se lahko ustanovi z 0 EUR in dokapitalizira v roku, ki ga določa statut družbe
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; družbeniki imajo predkupno pravico
Statut lahko predpisuje za prenos soglasje skupščine družbenikov


Ti dve obliki družb sta v Estoniji najbolj pogosti, obstajata pa še dve in sicer komanditna družba ter družba z neomejeno odgovornostjo.
 

Davčno okolje

 

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) (käibemaks – kb):

Plačuje se ga za dobave blaga in dobave storitev v Estoniji.
Standardna stopnja: 20 %.
Znižana stopnja: 9 %.
Ničelna stopnja: za izvoz

Registracija: obvezna za vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 40.000 EUR. Za nerezidente nastane obveznost registracije za DDV z dnem prve obdavčljive dobave.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni zakonik

Davčni sporazumi: Estonija ima sklenjenih 59 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 11/06)
Estonija je 29. junija 2018 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana kot multilateralni instrument - MLI), vendar ga še ni ratificirala.
 
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Davčna stopnja:  20 %

Davčna osnova: distribuirani dobiček družbe (dobiček, ki ga ustvari družba se obdavči šele, ko se distribuira). Za distribucijo dobička veljajo izplačila v kakršnikoli obliki, npr. dividende, zmanjšanje kapitala družbe, kot tudi domnevna izplačila (s poslovanjem nepovezani nakupi blaga in plačila storitev, darila, donacije itd.).

Registracija: rezidenti (pravne osebe, ustanovljene v Estoniji) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Estoniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Estoniji.

Kapitalski dobički in dividende: vključeni v davčno osnovo ob izplačilu (od 1. januarja 2019 dalje se dividende, ki so izplačane v običajnem obsegu - to pomeni, da  ne presegajo povprečnega zneska obdavčljivih dividend, izplačanih v zadnjih 3 letih - postopno obdavčujejo s 14 % davčno stopnjo). V letu 2019 je bilo zato le 1/3 zneska razdeljenih dividend iz dobička, ki je bil ustvarjen leto prej, obdavčen po znižani davčni stopnji 14 %.Izgube iz poslovanja: niso prenosljive

Davčne olajšave: ni posebnosti

Davek po odbitku:

Dividende: na tiste, ki so bile izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku.
Obresti: na tiste, ki so bile izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: nerezidenti - 10 % davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine, npr. licenčnine, tantieme, itd.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja, če izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Slovenija ima z Estonijo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06), v katerem je določena enaka stopnja najvišjega davka (10 %). Na podlagi sporazuma tako ni mogoče doseči dodatnega znižanja stopnje. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 10 % davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve - na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.

Več iz rubrike